لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

[سایت علم یار]

پایان نامه برای دانلود متن کامل به سایت elmyar.net مراجعه کنید

 

مقدمه:

اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی  آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاریخ ایران نشان دهندة آن است که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیرة پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست یافت که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر شد این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در تحقیق حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر بیان نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز اشاره شده است. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی عمل نماید در عمل آنچه مشاهده می شود، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرآیند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. این اصل و اصول دیگری که در تحقیق مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق است. در توجیه اصل تناظر همین بس که برخی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع در مقابل دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل است. از سوی دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی آنهاست.

تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.

بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. و بخش دوم به بیان ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و بیان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر باید توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.

زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)     بیان موضوع تحقیق

2)     سوالات تحقیق

3)     فرضیات تحقیق

4)     سابقة تحقیق

5)     ضرورت و اهداف تحقیق

6)     روش تحقیق

7)     توجیه پلان  

1) بیان موضوع تحقیق

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

 

2) سوالات تحقیق

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

1)     اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟

2)     آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟

3)     آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟

4)     نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟

5)     آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟

6)     آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

 

 

3) فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.

6) اصل تناظر بیانگر عدم جواز صدور حکم غیابی نیست.

 

4) سابقة تحقیق :

در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آیین دادرسی مدنی مباحث پراکنده ایی وجود دارد و هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً به این اصل نپرداخته است. و همچنین پژوهش های حقوقی صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق در حد یک یا چند مقاله بوده است و مطالب منسجم و جامعی در خصوص تحلیل اصل مزبور وجود ندارد.

 

 

 

 

5) اهداف تحقیق :

اصل تناظر مبنای مشروعیت دادرسی است. مفاد این اصل بارها از کلام معصومین بیان شده است. و در قرآن نیز آیاتی به اصل مزبور اشاره شده است. اما این اصل بومی سازی نشده و با قواعد موضوعه تطبیق نگردیده است این تحقیق می تواند بر مبنای احادیث و روایات مربوطه به اصل تناظر کیفیت قواعد موضوعه را در رابطه با این اصل محک بزند و برای جبران خلاء ها راهکار بدهد.

اهداف علمی موضوع عبارت است از :

1) توجه به تاریخچه نظام آیین دادرسی مدنی و احادیث و روایات پیامبر اسلام و ائمه اطهار و آیات قرآن در خصوص اصل تناظر

2) بررسی مفهوم اصل تناظر و اینکه نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته تحقق اصل مزبور را تضمین نماید.

3) بررسی این مسئله که آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

4) پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب نصی که به اصل تناظر اختصاص داشته باشد.

 

اهداف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از :

1) جهت استفاده دادرسان بخش و عمومی جهت ارتقاء کیفیت دادرسی

2) آگاهی وکلاء و مشاورین حقوقی از اصل مزبور و آگاهی از حقوق و تکالیف خواهان و خوانده که ناشی از اصل تناظر می باشد و مطالبة آنها از دادرس در صورت نقض این اصل

3) لزوم توجه و تبادل نظر میان اساتید و دانشجویان حقوق و  همچنین زمینه ایی برای پژوهش های حقوقی بیشتر در این خصوص

 

6) روش تحقیق :

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوة کتابخانه ایی و نیز مطالعة تطبیقی با متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه علمای حقوق به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و دسته بندی آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این اصل حقوقی می پردازم. از این رو روش تحقیق در این پایان نامه را باید روش توصیفی تحلیلی نامید.

 

7)توجیه پلان

در علل و چگونگی تنظیم پلان مذکور ضرورت هایی وجود داشت در تحقیق حاضر به این علت عنوان بخش اول را کلیات در اصول راهبردی دادرسی نامیدیم چرا که در توجیه و تبیین یک مسئله حقوقی ابتداً باید کلیاتی از آن مسئله بیان گردد تا ذهن خواننده نسبت به فهم آن مهیا شود. بیان کلیات به این علت ضرورت دارد که ما وقتی می گوییم اصل تناظر از جمله اصول دادرسی است اولاً باید مفهوم  اصول و همچنین مفهوم دادرسی را بدانیم تا بتوانیم راحت تر به درک صحیح از اصل تناظر برسیم. در تحقیق حاضر اصول دادرسی را در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. که فصل اول تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی می باشد در این فصل به اصولی پرداختیم که رعایت آنها سلامت را در دادرسی ضمانت می کند و عنوان فصل دوم اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی می باشد و بیان نمودیم زمانی می توانیم بگوییم نتیجه دادرسی عادلانه بوده است که اصول مزبور رعایت شود. در بخش اول ابتداً وجه تمایز اصول و تشریفات را بیان نمودیم سپس به این پرسش پاسخ دادیم که آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر ؟ حال که در بخش اول کلیات اصول راهبردی دادرسی و همچنین در مبحث سوم از بخش اول کلیات اصل تناظر را بیان نمودیم جای آن دارد که بخش دوم را تحت عنوان اجرای اصل تناظر در فرآیند دادرسی نامگذاری کنیم. چرا که باید بدانیم که حقوق و تکالیف ناشی از اصل تناظر که باید توسط خواهان و خوانده رعایت شود چیست ؟ چرا اصل تناظر باید در دادرسی رعایت شود؟ آیا اصل تناظر باید توسط دادگاه هم رعایت گردد ؟ اقتضائات و روش های اصل تناظر چیست ؟ اینها سئوالاتی است که در بخش دوم به آنها پرداخته می شود . بخش دوم را در دو فصل مورد بررسی قرار دادیم که عنوان فصل اول اقتضائات و روش های اجرای اصل تناظر است و عنوان فصل دوم حقوق و تکالیف ناشی از اجرای اصل تناظر می باشد در این فصل به این سئوال پاسخ می دهیم که آیا در راستای اجرای اصل تناظر منحصراً برای طرفین دعوا حقوق و تکالیف ایجاد می گردد یا برای دادگاه نیز اختیارات و تکالیفی ایجاد می گردد؟

 

 

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 237
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:29 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعريف مسأله:1

1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:4

1-4 ضرورت انجام تحقيق:4

1-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق:5

1-6 فرضيه‌ها:6

1-7 اهداف:6

1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها6

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد19

2-2-2 شرایط قرارداد19

2-2-3 قرارداد  (عقد)20

2-2-4 موضوع قرارداد20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد21

2-2-6 انواع قراردادها:21

2-2-6-1 بیع(لازم)21

2-2-6-2 انواع بيع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)28

2-2-6-4 جعاله (جایز)29

2-2-6-5 شرکت (جایز)31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات-- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- 52

2-4-1 نفی غرر53

2-4-2 اصل لزوم در عقود54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده60

2-4-9 نفی اتلاف-- 61

2-4-10 نفی ربا62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

فصل سوم: روش تحقيق

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقيق- 67

3-2-1روش تحقيق- 68

3-3جامعه آماري- 69

3-3-1 جامعه آماری:69

3-4 نمونه آماري- 69

3-4-1 نمونه آماري تحقیق- 69

3-5 متغير- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات-- 70

3-7 روایی و پايايي پرسشنامه- 71

3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل دادهها72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها)74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی:75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام:75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی:75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی:76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها80

4-11غربالگری دادهها139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش-- 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش-- 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم148

منبع: محقق- 149

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1مقدمه- 150

5-2 يافته هاي پ‍ژوهش-- 150

5-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم151

5-2-3 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم151

5-3 بحث-- 152

5-4 پيشنهادات-- 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش-- 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش-- 70

جدول 3-2 مقياس پنج درجه اي ليكرت-- 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت-- 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف-- 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف-- 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطي- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20 عقد جعاله- 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات-- 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم148

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، روش­هایی كه از آن جمله مي‌توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 297
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:19 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

 

به نام خدا

 


 

 

دانشگاهعلامهطباطبایی

دانشکدهاقتصاد

 

جهتاخذدرجهکارشناسیارشد

رشتهاقتصاد - گرایشمحیطزیست

بررسیتوسعهپایداردرایران

بارویکردردپایبومشناختیزمین

 

استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر بانوئی

استاد مشاور: آقای دکتر فرشاد مؤمنی

پژوهشونگارش:سیمینعزیزمحمدی

 

 

شهریورماه 1391

 

             تقديم به

 

             پدر و مادر عزيزم

 

                     که تمام لحظات شاد زندگی ام را مدیون آنها هستم.

 


 

 

با تقدیر و سپاس بیکران از

 

زحمات بی دریغ استاد ارجمند  جناب آقای دکتر   بانوئی در مقام استاد راهنما  و استاد  عزیز جناب آقای دکتر   مؤمنی  در مقام استاد مشاور که بی شک بدون راهنمایی و مشاوره  ارزنده و دلسوزانه ایشان انجام پژوهش حاضر میسر نبود.

 

کلیه عزیزان و دوستانی  که حمایت های آنان همواره باعث دلگرمی و تشویق من برای  اتمام این پژوهش بود.

 

 


 

چکیده

دراینپژوهشتلاشمیشودبهمنظوربررسیوضعیتتوسعهپایدارایران، یکشاخصبیوفیزیکیجهتارزیابیواقعیسرمایهطبیعی(آب و زمین)معرفیشود.دراینرسالهضمناندازه گیریشاخصردپایبومشناختیدر
 
سالهای1380 و 1385درسطحبخشی و کلان ایران، تغییرات آن بررسی می گردد.ردپایبومشناختیکل ایرانباظرفیتزیستیآنمقایسه می شود تامشخصگردد،آیاایرانکسریبومشناختیداردوکاربریزمین به عنوانسرمایهطبیعیپایداراستیاخیر. معیار شاخص ردپایبومشناختیبرایسنجشپایداری،برآورد مجموعزمینحاصلخیزوآبلازمجهتتولیدمستمرمنابعمصرفیانسانوجذبتمامضایعاتحاصلازآندرجامعهایمشخصدرهر مقیاسجهانیبرحسبمساحتآنمی باشد.برایمحاسبهردپایبوم شناختی،دوروشکلانوبخشیکهدرارتباطبامصرفنهاییجامعهانسانیتعریفشدهوجود دارد. روش نخستدرسطحکلانبودهکهدرتبیینردپایبومشناختیدرسطحبخشیناتواناست.برایرفعایننارسایی، چارچوبجدولداده- ستاندهمبنایسنجشردپایبومشناختیقرارمیگیرد.دراینرساله،از روشدومسنجشردپایبومشناختیاستفادهمی شود. پایهآماریاینرسالهبراساسدادههایسال1380و1385وبهشکلمساحت زمینکشاورزی،باغ،مرتع،جنگل،شیلات،زمینساختهشدهشاملزمینصنعتی،زمیناختصاصیافتهبهاحداث ساختمانوجادههااستوبرهمیناساسجدولداده-ستاندهاین سالهانیزدرهشتبخشزراعت،باغداری، دامپروری،جنگلداری،ماهیگیری،صنعتومعدن،ساختمانوحملونقلتجمیعشدهاست. تجزیهوتحلیل دادههانشانمیدهد،در سال 1385 نسبت به سال 1380،درسطحبخشها،ردپایبومشناختی بخشزراعتچهاردرصدکاهشیافتهوبهرقم12میلیونو 906 هزارو639 هکتاررسیدهودربخشباغداریباتغییر 44 درصدی تادومیلیونو477هزارو769افزایشیافت.همچنینردپایبومشناختیبخشدامیروریبا کاهش7درصدیمعادل80میلیونو950هزارو727هکتاروجنگلداریباکاهشدهدرصدیمعادل 15 میلیون و 700 هزار و 133 هکتار گردید.دربخشماهیگیرینیزردپایبومشناختیپساز14درصدافزایش، 536 هزارو843هکتارشد.ردپایبومشناختیدربخشصنعتنیزبا82درصدتغییربه یک میلیون و90هزارو 471 هکتاررسید،ایندرحالیستشاخصمذکوردربخشساختمانهابانیم درصدافزایش،رقم710هزارو697هکتار را نشانمیدهد.همچنیندربخشحملونقلباکاهشپنجدرصدی،مقدارردپایبومشناختی501هزارو 906 هکتارشد. در نهایت، ردپایبومشناختیایراندرسال1385نسبتبهسال1380کاهشیافتهوکشوردرهردو سال،شاهدکسریبومشناختیاست.


 


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

10

1-2) بیان مسئله

15

1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق

17

1-4) سوال تحقیق

17

1-5) فرضیه تحقیق

17

1-6) اهداف تحقیق

18

1-7) روش شناسی

18

1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها

19

1-9) روش جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه

19

1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

19

1-11) ساختار تحقیق

20

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه

22

2-2) اهمیت توسعه پایدار

23

2-3) مبانی نظری توسعه پایدار

26

2-3-1) مفهوم توسعه

26

2-3-1-1) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن

27

2-3-2) مفهوم پایداری و توسعه پایدار

29

2-3-3) انواع توسعه پایدار

32

2-3-3-1) پایداری ضعیف

32

2-3-3-2) پایداری قوی

32

2-3-4) توسعه پایدار از رویکرد اقتصاد نهادگرایی

32

2-3-5) شاخص های توسعه پایدار

36

2-4) ردپای بوم شناختی و معیار سنجش آن

39

2-4-1) ردپای بوم شناختی در سطح جهان

39

2-4-2) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی

42

2-4-3) مزایای ردپای بوم شناختی

44

2-4-4) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها

46

2-5) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار

48

2-6) پیشینه تحقیق

52

2-6-1) پیشینه تحقیق در ایران

52

2-6-2) پیشینه تحقیق در جهان

2-7) جمع بندی

54

56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه

58

3-2) ساختارجدول داده-ستانده

59

3-3) مراحل محاسبه ردپای بوم شناختی زمین

60

3-3-1) استخراج ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین

60

3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین داخلی

61

3-3-3) ارتباط ردپای بوم شناختی با تجارت بین الملل

62

3-3-3-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای صادراتی

62

3-3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی

62

3-3-3-2-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی نهایی

63

3-3-3-2-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی واسطه ای

63

3-3-3-4) تراز تجاری بوم شناختی

64

3-3-1) ردپای بوم شناختی کل و سرانه

65

3-3) مثال عددی

66

3-4) جمع بندی

70

فصل چهارم:پایه های آماری و  تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

72

4-2) پایه های آماری

73

4-2-1) زمین

73

4-2-1-1) زمین کشاورزی

74

4-2-1-2) باغ

75

4-2-1-3) مرتع

75

4-2-1-4) جنگل

76

4-2-1-5) زمین شیلات

77

4-2-1-6) زمین ساخته شده

78

4-2-1-6-1) زمین صنعتی

79

4-2-1-6-2) زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان

79

4-2-1-6-3) زمین اختصاص یافته به احداث جاده ها

80

4-2-1-7) ظرفیت زیستی

81

4-2-3) جدول داده-ستانده

81

4-3) تجزیه و تحلیل داده ها

82

4-3-1) زراعت

84

4-3-2) باغداری

86

4-3-3) دامپروری

87

4-3-4) جنگلداری

88

4-3-5) ماهیگیری

89

4-3-6) صنعت و معدن

89

4-3-7) ساختمان ها

90

4-3-8) حمل و نقل

91

4-3-9) نتایج کلی

92

4-4) جمع بندی

93

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و  محدودیت ها و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهش های آتی

5-1) جمع بندی

95

5-2) نتیجه گیری

96

5-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول

96

5-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم

96

5-2-3) ارائه راهکارها

96

5-4) محدودیت های پیشروی پژوهش های آتی

98

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی

99

منابع

منابع فارسی

101

منابع انگلیسی

103

منابع اینترنتی

107

جدول ها

جدول 1: ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی (هکتار جهانی) کشورهای منتخب

43

جدول 2: جدول داده-ستانده با تفکیک واردات

جدول 3: جدول داده-ستانده سه بخشی فرضی(میلیون ریال)

60

68

جدول 4: مقایسه نتایج ضریب فزاینده زمین و ترکیب ضریب فزاینده زمین

70

جدول 5: ردپای بوم شناختی اقتصاد سه بخشی فرضی

69

جدول 6: مساحت کره زمین(هکتار)

73

جدول 7: مساحت ایران(هکتار)

73

جدول 8: مساحت ایران(هکتار)

74

جدول 9: مساحت زمین کشاورزی کشور(هکتار)

75

جدول 10: مساحت باغ های کشور(هکتار)

75

جدول 11: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار)

76

جدول 12: مساحت جنگل های کشور(هکتار)

77

جدول 13: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار)

78

جدول 14: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار)

79

جدول 15: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار)

80

جدول 16: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور

81

جدول 17: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار)

81

جدول 18: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال 1380 و 1385(هکتار)

82

جدول 19: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال 1380(هکتار جهانی)

83

جدول 20: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال1385(هکتار جهانی)

84

جدول 21: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی

84


 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق


 

1-1) مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).

همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[1] طی پژوهشی توسط
ماتیسواکرناگل[2]و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).

در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحولدربينشو نگرشدربارهالگوهايسنتيرشداقتصاديشدكهدراواخردهه 1960 رخداد. سپس در سال 1371، مسئلهحمايتوبهبودمحيطزيسترابه عنواننيازهايضروریكشورهايدرحال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حلوفصلمسائلی مانند گسترش جمعیت،فقر،بي سوادي،سوتغذيهوگرسنگي،نبودبهداشتوتخريب محيطزيستبه عنوانپیش شرط ارتقایتوسعهو بهبودوضعمحيطزيستانسان بیانشد. درسال ١۹۸٧ توسط كميسيونبرانتلند[3]،اصطلاح توسعه پایدار[4] رسماًمطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال 1992 دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنینرایج ترینتعریفتوسعهپایدار در این کنفرانسارائه شد که عبارتاستاز: تامیننیازهاينسلکنونیبدونبهمخاطرهانداختنظرفیت هاينسلآتیدربرآوردنیازهایشان(حسینزاده، ١٣۸٣).

گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی،افزایشمیزانمصرفمنابعطبیعیورهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکزتوسعه پایدار کهدرگذشتهبیشتربرمدیریتمنابعتجدید ناپذیرمانندانرژيفسیلی و فلزاتبوده، اخیراً علاوه بر آن،بهسوي استفادهازمنابعتجدیدپذیرمختلفبه ویژه زمینوآبنیز متمايل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.

بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روشردپايبوم شناختی[5] به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهومردپايبوم شناختی برای نخستین بار توسطویلیامریس[6] وماتیسواکرناگلدرسال١۹۹٦دردانشگاهبریتیشکلمبیاکانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و ... را محاسبه می کند. به عبارتی ردپاي بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹9، ص 376). ردپايبوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص 149).

بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 377).

مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص 360-359). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص 360).

ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل[7] عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آیندهحمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد[8] و پترسون[9]،٢۰۰٤، ص 50).

برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹٦ و دیگری توسط بیکنل[10] و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و ... می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).1.Redefining Progress

2.Mathis Wackernagel

3. Brandtland

4.Sustainable Development

1.Ecological Footprint

2. WilliamRees

1. Carrying Capacity

2. McDonald

3. Patterson

4. Bicknell

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 232
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:13 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي عمران گرايش سازه

 

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه­ای آن

 

اساتید راهنما:

دکتر شهاب­الدین حاتمی

دکتر علی علی­پور

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا زارع

 

پژوهشگر:

یونس صمدی میلانی

 

 

بهمن 1389

 

 

 

 

 

                                                                      فصل اول: مقدمه

 

1-1.  کلیات

یکی از مهمترین حوادث طبیعی که همواره زندگی انسان­ها را دچار دگرگونی کرده و گاهی  تمدن­های بشری را با تخریب ساختگاه به نابودی کشانده، زلزله است. از این رو، انسان همواره سعی در شناسایی و مقابله با خطرات ناشی از زلزله داشته و هنوز هم موفق به مهار کامل این انرژی عظیم نشده است. حال با وجود آنکه محققین زیادی در زمینه ساخت و ساز ایمن و مناسب، تحقیقات ارزنده­ای انجام داده­اند، کماکان تعداد زیادی از ساکنین این کره خاکی هر ساله در زیر آوارهای به وجود آمده از زلزله مدفون می­گردند و سازه­های بسیاری کارایی خود را پس از زلزله از دست می­دهند یا متلاشی می­شوند.

ايرانازنظرلرزه­خيزيدرمنطقهفعالجهانقرارداردوبهگواهياطلاعاتمستندعلميومشاهداتقرن بيستم،ازخطرپذيرترينمناطقجهاندراثرزمين­لرزه­هايپرقدرتمحسوبمي­شود. درحال حاضرايراندرصدركشورهايياستكهوقوعزلزلهدرآنباتلفاتجانيبالاهمراهاست و  درسال­هاياخيربهطور متوسطهرپنجساليكزمينلرزهباصدماتجانيوماليبسياربالادرنقطه­ايازكشوررخدادهاست.گرچهجلوگيريكاملاز خساراتناشياززلزله­هايشديدبسياردشواراستليكنباافزايشسطحاطلاعاتدررابطهبالرزه­خيزيكشور، شناساييومطالعهدقيقوضعيت    آسيب­پذيريساختمان­ها،ايمن­سازيومقاوم­سازيصحيحواصوليآن­ها،ميتوانتاحدمطلوب تلفاتوخساراتناشياززلزله­هايآتيراكاهشداد.]1[

در راستای شناسایی و مهار این پدیده، محققین همواره سعی داشته­اند تا آیین­نامه­هایبسیاری را در سراسر دنیا برای محاسبه و ساخت سازه­های مقاوم در برابر زلزله تهیه کنند و روش­های بسیاری برای محاسبه این نیرو و طراحی سازه­ها در برابر آن ارائه دهند. پس از محاسبه نیروی زلزله، روش­هایی جهت طراحی ساختمان مقاوم در برابر زلزله مطرح می­شوند که این روش­ها را می­توان به دو دسته کلاسیک (سنتی) و مدرن تقسیم­بندی کرد.

در روش­های کلاسیک، طراحی بر اساس حداکثر نیروی اعمال شده به ساختمان، که با ترکیب نیروهای احتمالی بیان­شده در آیین­نامه­های مختلف به دست می­آید، انجام می­شود. تک­تک اجزای سازه را براساس روش مقاومت نهایی یا نیروی حداکثر طراحی می­کنند. اما در روش­های مدرن، پایداری سازه با روش طراحی براساس عملکرد نیز مطرح شده است.]2[

در سیستم­های سازه­ای معمولا دو عامل برای طراحان بسیار مهم است. اول ایمنی سازه و دوم راحتی ساکنین در برابر بارهای خارجی همچون باد و زلزله. برای رسیدن به این هدف دو عامل جابجایی و شتاب مطلق به ترتیب اثرگذارند و بایستی کنترل شوند. در این راستا سیستم­های مختلفی ارائه شده است که به­طور کلی رفتار سازه را به گونه­ای تغییر می­دهند که انرژی ورودی زلزله، به اجزای اصلی سازه صدمه­ای وارد نکند.

بعضی از سیستم­ها را می­توان بر روی سازه­های موجود نیز پیاده نمود که در صورت لزوم بعد از رخداد زلزله نیز قابل تعویض و یا تعمیر باشند. با توجه به اینکه سازه­های غیر­مقاوم در برابر زلزله در کشورمان زیاد یافت می­شوند و با توجه به این نکته که استفاده از سیستم­های الحاقی به نحو بسیار مطلوبی پاسخ دینامیکی سازه­ها را کاهش می­دهد، لذا استفاده از این سیستم­ها در کشورمان حائز اهمیت می­باشد.

گرچه بارهای دینامیکی وارد بر سیستم­های سازه­ای ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند اثر باد و موج و حرکت خودروها باشد، بدون شک یکی از انواع این بارهای دینامیکی که برای مهندسین سازه از بیشترین اهمیت برخوردار بوده، تحریکی است که توسط زلزله­ها ایجاد می­شود. البته اهمیت مساله زلزله تا حدودی به علت نتایج زیان­باری است که یک زلزله در یک منطقه پرجمعیت به­جا     می­گذارد. از آنجا که طراحی سازه­های اقتصادی با معماری­ها و ابعاد گوناگون که قادر به تحمل نیروهای حاصل از یک زمین­لرزه قوی باشند، توانایی بالایی را در هنر و علم مهندسی طلب می­کند، منطقی به نظر می­رسد که رشته مهندسی زلزله به عنوان چارچوبی که در آن کاربرد تئوری­ها و تکنیک­های ارائه شده در دینامیک سازه­ها و ... به نمایش گذاشته می­شود، مورد استفاده قرار گیرد.

توانایی روش­های متداول طراحی و ساخت سازه­های موجود بسیار محدود می­باشد و پاسخگوی نیازهای روزافزون طراحی سازه­های جدید نیست. به عنوان مثال بلندتر شدن ساختمان­ها به دلیل کمبود زمین در کلان شهرها و برآورده کردن نیازهای معماری جدید با فرم­های غیر معمول از جمله مشکلاتی است که نیاز به تکنولوژی­های جدید در امر ساخت و ساز را در کشورمان نمایان    می­کند.

 

1-2.  لزوم انجام تحقیق حاضر

سیستم­های سازه­ای مختلفی جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از زلزله در ساختمان­های فولادی مورد استفاده قرار گرفته است که می­توان به سیستم قاب­ خمشی مقاوم، سیستم     مهاربندی­شده همگرا و سیستم­ مهاربندی­شده واگرا اشاره کرد. هر یک از این سیستم­ها به نوبه خود دارای معایب و محاسن مربوط به خود می­باشند که در طول سال­های اخیر موضوع تحقیق علم مهندسی زلزله بوده است.

در کشور ایران استفاده از سیستم­های مهاربندی همگرا در بین مهندسین سازه بسیار رایج می­باشد. لذا پرداختن به این موضوع و بیان معایب این سیستم­ها و ارائه راهکارهای کاربردی در زمینه رفع این معایب، می­تواند کمک شایانی در پیشرفت صنعت ساختمان­سازی ایران در جهت ایمن­تر شدن ساختمان­ها نماید.

یکی از انواع سیستم­های مهاربند همگرا، سیستم مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش یا به اختصارBRB[1]می­باشد. این سیستم یکی از قویترین سیستم­های موجود در امر کنترل ارتعاشات نامطلوب سازه­ها در برابر نیروهای جانبی می­باشد و امروزه در اکثر نقاط جهان از این سیستم جهت مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله، به وفور استفاده می­شود.

در این نوع مهاربندها، هدف رسیدن مهاربند تحت بار محوری فشاری به حد تسلیم با جلوگیری کردن از کمانش عضو می­باشد که این امر توسط یک مکانیزم خارجی انجام می­شود. بنابراین مهاربند هم در کشش و هم در فشار بدون اینکه کمانش کند، تسلیم می­شود. همچنین از آنجایی­که کمانش مهاربند جهت استهلاک انرژی مطلوب نیست، این سیستم که رفتار الاستو­پلاستیک دارد، جهت مستهلک کردن انرژی زلزله بسیار موثر عمل می­کند.]3[

در تحقیق حاضر، مطالعاتی بر روی مهاربندهای مقاوم در برابرکمانش به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر نیروهای ناشی از زلزله انجام شده است. از آنجایی­که نصب     سیستم­های مقاوم در برابر زلزله از نظر اقتصادی و مقاوم­سازی، کمک شایانی به رفتار مناسب سازه در برابر بارهای دینامیکی می­کند، تحقیق بر روی این سیستم­ها دارای اهمیت زیادی می­باشد.

مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش دارای محاسن زیادی نسبت به مهاربندهای همگرای معمولی می­باشند و از نظر سازه­ای نیز رفتار مطلوبی در برابر نیروهای جانبی از خود نشان     می­دهند. در کنار این محاسن، یک سری معایب برای این مهاربندها بیان شده است که در زیر به این معایب اشاره می­شود:

1-       ساخت مهاربندهای BRB تا حدودی پیچیده و پرهزینه بوده و نیاز به تکنولوژی روز دارد.

2-       به دلیل پیچیده بودن ساخت، تولید مهاربندهای BRB در انحصار شرکت­های خاصی است.

3-    در صورت استفاده از فولاد با بازه جاری شدن وسیع به عنوان هسته مقطع، نیروهای اضافه به سازه اعمال خواهد شد.]3[

 

 

 

1-3.    اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه، تحقیق بر روی یک نوع مهاربند مقاوم در برابرکمانش با طرح جدید است که معایب ذکر شده برای مهاربندهای BRB، در این طرح رفع شده است. طرح این مهاربند در واقع برگرفته از شکل مهاربند مقاوم در برابرکمانش پیشنهاد شده توسط سریدهارا[2] است.]16[مهاربند جدید دارای تکنولوژی ساخت ساده­ای بوده و نیازی به تکنولوژی­های پیچیده در ساخت ندارد. همچنین با اصلاحات در نظر گرفته شده، این مهاربند جدید در زلزله­های شدیدتر پایداری سازه را بیشتر از مهاربند کنونی حفظ خواهد کرد. همچنین از ظرفیت باربری مصالح بکار رفته نیز بیشتر از مدل­های موجود کنونی استفاده خواهد شد.

در این طرح، هسته مقطع از فولاد جدار نازک[3]می­باشد. غلاف نیز طوری طراحی     می­شود که در زلزله­های شدید وقتی کاهش طول ناشی از نیروی فشاری وارد شده در هسته از یک حد معینی بیشتر شد، مقطع غلاف به عنوان یک عضو فشاری کمکی، درصدی از نیروهای فشاری هسته را تحمل کند. به این­ترتیب که یک خلاصی بین اتصال و غلاف ایجاد می­شود که در تغییر شکل­های مورد نظر با به هم چسبیدن اتصال و غلاف، درصدی از نیروی فشاری توسط غلاف تحمل شود. همچنین طراحی غلاف بایستی طوری باشد که مقطع غلاف تحت نیروهای فشاری به تسلیم برسد، به عبارت دیگر بایستی از کمانش جانبی غلاف جلوگیری شود. در این حالت، استهلاک انرژی نسبت به مهاربند مقاوم در برابرکمانش کنونی بیشتر خواهد بود و در نتیجه، سازه در مقابل نیروهای جانبی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

بنابراین در این مطالعه با توجه به نیروهای وارد بر هسته، درابتدا یک مقطع بهینه برای هسته طراحی شده و در مرحله بعد، غلاف طوری طرح می­شود که در زلزله­های شدیدتر وارد عمل شده و پایداری سازه را حفظ کند.[1]  Buckling Restrained Brace

[2]Sridhara

[3]Thin-Wall Steel

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 311
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:5 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

پایان نامه

 عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

تکه هایی از متن برای نمونه:2-8 کودک و معماری

 

      هر کودکی بر روی کره زمین، زمانی آرزوی دنیایی پاک تر را در دل پرورانده است. دنیایی مبرا از این هزاران آزارهای زندگی و در عوض مزین به باغ جادویی پر از عجایب، مخفیانه، امن، مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسان ها و محیط پیرامونشان که در تاثیر پذیری متقابلند. کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان ،تاثیر پذیری بیشتر و عمیق تری داشته و در عوض، تاثیر گذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان اجبارا تابع شرایط محیطی اند. کودکان حساس ترین و تاثیرپذیر ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهم ترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی، ذهنی، جسمی و اجتماعی آن ها شکل می گیرد تا زمانی که وارد شهر می شوند نیازمند این هستند که زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد.

 

 2-9 محیط، بازی، خلاقیت

روانشناسان در تعریف خلاقیت متفقالقول نیستند و به خلاقیت از ابعاد گوناگون می نگرند. مککینان در تعریف خلاقیت می نویسد: «خلاقیت عبارت از حل مسئله به نحوی که ماهیتی بدیع و نو داشته باشد» ویلیامز می نویسد «خلاقیت مهارتی است که می تواند اطلاعات پراکنده را به هم پیوند دهد». عوامل جدید اطلاعاتی را در شکل تازه ای ترکیب کند و تجارب گذشته را با اطلاعات جدید برای ایجاد پاسخ های منحصر به فرد و غیر متعارف مرتبط سازد. همه افراد دارای خلاقیت هستند، اما عدم وجود محیطی مناسب، و بی توجهی به این توانایی، مانع ظهور آن می گردد، به همین منظور امروزه خلاقیت جایگاه خاصی در روانشناسی تربیتی به خود اختصاص داده است. آمابیل و همکارانش (1988) در مصاحبه هایی که با 120 دانشمند در بیست رشته مختلف داشتند به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت نقشی موثر دارد. پژوهش ها نشان می دهد که سه عامل  خیال پردازی، بازی و کنجکاوی کودکان  در ارتقا خلاقیت آنان موثر است. خلاقیت کودکان به خیال پردازی آنان وابسته است و  خیال پردازی مهمترین عامل  در ارتقائ خلاقیت است. انگیزش خلاقیت در کودکان پیش دبستانی با میزان بازی آنان رابطه مستقیم دارد، زیرا تحرک در این سن اولین راه فعالیت، بیان، یادگیری و پیشرفت است. بازی امکان مشارکت در فعالیت  گروهی را نیز فراهم می آورد . خلاقیت افراد در همکاری با یکدیگر به دلیل تاثیر متقابل ایده ها بر هم شکوفا می شود. همچنین شکل و اندازه فضاها سبب تجمع افراد و فعالیت گروهی و ایجاد روابط اجتماعی می شود . میزان و نوع روابط گروهی در روند خلاقیت موثر است. پس شکل و اندازه و عملکرد فضاها به گونه ای که میزان ارتباطات را افزایش دهد و بر کیفیت آن تاثیر مثبت داشته باشد بر رشد خلاقیت موثر است . کنجکاوی فرد در فرایند خلاقیت موثر است و افراد خلاق معمولا کنجکاوند. همچنین تحقیقات نشان می دهد عوامل طبیعی محیط بر رشد فرایند خلاقیت تاثیر گذار است. ایجاد منظر محیط طبیعی، استفاده از عناصر طبیعی مانند آب، نور، گیاه و مانند آن در فضای اموزشی کودکان، کنجکاوی و انگیزش کودک برای خیال پردازی و بازی را افزایش می دهد.

 

2-10 روند رشد و بازی کودک

کودکان مراحل مختلفی طی می کنند و همانگونه که رشد می کنند روشهای بازی هایشان تکامل می یابد. جهت طراحی مناسب فضای بازی برای هر گروه سنی، ما باید از این مراحل آگاهی داشته باشیم . در طراحی این بازی ها مهم است که یادمان باشد، بچه ها متفاوتند و اولویت ها و نیازها در بین یا درون هر گروه سنی ممکن متفاوت باشند. در کل می توانیم گروه های سنی را براساس عادات مشاهده شده در آنها گروه بندی نماییم:

§      0-3 سال

کودکان در سه سال اول زندگی اشان تجربیات بنیادی را بدست می آورند و می آموزند حرکاتشان را کنترل کنند. معمولا به تنهایی بازی می کنند و گرایش به سمت تجربه به همراه لمس کردن، دیدن و شنیدن دارند. بازی در شن، گل، آب، تاب و سرسره (به کمک بزرگتر) مناسب این طبقه سنی می باشد.

§      3-6 سال

در این طبقه سنی ، با شروع آگاهی اجتماعی، کودکان معمولا بصورت گروهی بازی می کنند، بنابراین به پرورش روابط فردی و اجتماعی می پردازد. کودکان در این گروه سنی از فعالیت هایی لذت می برند که چیز دیگری را ارایه می دهند ، مانند بازی با عناصر انتزاعی، میز، نیمکت، تاب و سرسره و وسایل قابل جابجایی.

 

§      6-8 سال

از سن 6 تا 8 سالگی جذب فعالیتهایی می شوند که شامل حرکت و بازی باشد. بازی هایی که باعث رشد مهارتهای فیزیکی و سازمانی می شوند. بچه ها در این گروه سنی از امتحان کردن مهارتهایشان توسط وسایلی از قبیل بالا رفتن از تور و بازیهایی با ساختاری پیچیده تر یا با ساده تر لذت می برند.

§      8-10 سال و بالاتر

از آنجایی که به سن بلوغ نزدیک می شوند، به سمت گروهی بودن پیش میروند، اما بدون نظارت بزرگسالان یا دخالت کوچکتر ها. بازی های ساختاری با هدف و قوانین بین تیم ها جذابیت بیشتری در این سن دارند. آنها همچنین تمایل به نمایش قدرت تعادل و هماهنگی در استفاده از بازی های صعودی پیچیده تر دارند. در تصویر زیر روند رشد فیزیکی کودک نشان داده شده است، که این ابعاد جهت افزایش تناسب و بهبود طراحی معماری را برای بازه سنی منتخب در بر خواهد داشت.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد به همراه تصاویر مربوطه داخل فایل ورد  و منابع مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 341
تاریخ : جمعه 05 آذر 1395 زمان : 13:56 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

 

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 305
تاریخ : جمعه 05 آذر 1395 زمان : 11:17 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

تکه هایی از متن :

2-2-3 اسلامی ­و ایرانی بودن الگو

 در این تعریف وجه اسلامیّت الگو نیز نظرات مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر می‌باشند:

اسلامی­بودن الگو ناظر به مبانی اندیشه (جهان‌بینی) اهداف میانی و نهایی، ارزش‌ها و روش‌هاست که از اسلام مایه می‌گیرد (مصباحی مقدّم، (1389) ص 221).

دیگری بیان می‌دارد از آن‌جا که خاستگاه و مبدأ فکری این الگو مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمّدی است و این مبانی می‌بایستی از منابع دینی- یعنی عقل و نقل- و با فرآیندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج شود و شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها‌ی پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین کند و دلالت‌های راهنما و راه گشا را برای الگو، در همۀ مراحل تحلیل و پژوهش، طراحی و معماری، اجرا و تحقّق و همچنین ارزیابی و داوری ارائه دهد، الگو متصف به صفت اسلامیِّت می‌باشد (ذوعلم، 1391).

قید ایرانی‌ بودن نیز ناظر به این‌است که باید در زمینۀ پیشرفت، شرایط و زمان و مکان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، اسلام خود کامل است ولی از آن‌جایی که در مقطع معیّنی این الگو اجرا می‌شود، باید ویژگی‌های زمانی و مکانی و ظرف تحقّق آن نیز به دقت لحاظ شود (هادوی تهرانی، (1390) ص 10). بنابر‌این اگر اسلامی­بودن جامعیّت الگوست، ایرانی بودن، واقعیِّت آن را تأمین می‌کند (عرب، (1390) ص 195).

با توجه به مطالب بالا می‌توان الگوی اسلامی ـ ایرانی را الگویی دانست که بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی­بناشده‌است و قرار است در ظرف مکانی ایران و با توجه به شرایط زمانی فعلی این کشور به اجرا درآید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 289
تاریخ : یکشنبه 16 آبان 1395 زمان : 8:56 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تکه هایی از متن پایان نامه :

thesis-download

اهمیت این سازه در یادگیری، به ویژه موفقیت تحصیلی و شغلی به حدی است که مورد توجه تئوری­های رفتاری، شناختی و ساخت­گرایی به ویژه شناخت اجتماعی قرار گرفته است (صمدی، 1386).

پینتریج یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرایندی فعال و ساختارمند توصیف می­کند که به موجب آن یادگیرنده­ها اهداف خود را برای یادگیری تعیین می­کنند و براساس آن به بازبینی، تنظیم و کنترل شناخت، انگیزش و رفتار خویش می­پردازند و هم چنین برای رسیدن به اهداف خود تلاش می­کنند (کیمبر[4]، 2009).

یادگیری خودتنظیمی، ابزاری مناسب برای کسب آگاهی کامل از یک مهارت که شامل خودآگاهی، خودانگیزشی و مهارت رفتاری است و هم چنین خودتنظیمی را مجموعه­ای از مهارت که عبارت است از «توانایی انتخاب هدف، انتخاب راهبرد، خودنظارتی، تغییر رفتار برای دست­یابی به هدف، مدیریت زمان، خودارزیابی، بر عهده گرفتن تکلیف و آماده شدن برای آینده می­داند (همان منبع).

یادگیرندگان خودتنظیم کسانی هستند که موفقیت­هایشان را به خودشان و به استفاده درست از راهبردهای نسبت می­دهند. نه به عوامل غیرقابل کنترل مانند شانس. این یادگیرندگان نتایج عملکرد خود را ارزیابی میکنند.

در کل یادگیرندگان خودتنظیم کسانی هستند که مسئولیت یادگیری خود را به عهده می­گیرند (کیمبر، 2009). باتلر و وین،[5] 1995 خودتنظیمی را فرایندی تاملی و نقشه مدار می­شمرند که در آن افراد براساس ادراک­هایی که از توانایی خود دارند، راهبردهای گوناگونی را برای دست­یابی به هدف­هایی که خود وضع کرده­اند به کار می­گیرند و در طی انجام تکلیف نیز، پیوسته به بازبینی پیشرفت خود در راستای دست­یابی به هدف می­پردازند. (فتاحی 1389).

بندورا 1995 معتقد است، انسان­ها دارای نوعی نظام-خود هستند و نیروی خودتنظیمی دارند. چنان چه توسط این نیروی خودتنظیمی می­توانند بر  افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل داشته و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده­ای ایفا کنند.

 به گفته زیمرمن (1998)، یادگیرندگان موفق کنترل رفتار را تمرین می­کنند، و این نه تنها شامل انتخاب و طراحی تکالیف باارزش مدرسه­ای می­باشد بلکه در برگیرنده حفظ انگیزه و توجه، حتی در صورت وجود عوامل مزاحم دیگر نیز هست. مبانی نظری خود نظم داده شده، براساس نظریه سه وجهی بندورا بر شناخت اجتماعی استوار است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خود نظم داده شده بر این اساس است که دانش­آموزان چگونه از نظر شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می­بخشند (زیمرمن و مارتینز؛ پونز، 1990).

در نظریه­های یادگیری خود نظم داده شده، مؤلفه­های شناخت، انگیزش، عملکرد تحصیلی و پویایي محیط یادگیری دانش­آموزان به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مرتبط در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار می­گیرند. (شانک، 1998؛ زیمرمن، 1998) بیان می­کنند که هدف عمده نظریه یادگیری خود نظم داده شده این است که توضیح دهد چه دانش­آموزانی برای خود یاد می­گیرند و چه دانش­آموزانی نیاز دارند که برای کسب استقلال و اعتمادبنفس درباره خود و تکالیف درسی آگاهی پیدا کنند. وین (1995) یادگیری خود نظم داده شده را یک توانایی متفکرانه، قضاوتی و انطباقی ماهرانه می­نامد و سه ویژگی عمده آن را معرفی می­کند.

1- یادگیری خود نظم داده شده به طور ذاتی شکل­های ارادی و غیرارادی درگیری شناختی را ترکیب می­کند.

2- دانش یک تعیین کننده دقیق، نیرومند و موثر در خصوص نحوه درگیری یادگیرندگان در یادگیری است.

3- خودنظم دهی بیشتر یک فرایند کلی و عمومی است تا  اختصاصی.

از مؤلفه­های مهم دیگر یادگیری خود نظم داده شده، یکی تلاش مداوم و دیگری نظارت کردن است.

وین (1995) برای نظارت سه هدف اولیه را ذکر می­کند:

1- برای بازشناسی این که آیا اطلاعات درک شده­اند یا نه.

2- برای سنجش و ارزیابی حیطه­ای که در آن اطلاعات درک شده و یادگرفته شده است.

3- برای مشخص کردن وضعیت درک مطلب (همان منبع)

پاریس و اکا (1986) در مطالعات­شان در مورد خودنظم­دهی از سه نوع دانش نام برده­اند. دانش اظهاری[6]، دانش روندی،[7] دانش موقعیتی[8].

فردی که مطلبی را می­خواند باید بداند راهبردهای موثر در خواندن کدامند (دانش اظهاری)، چگونه آن راهبردها را پیش گرفته و اجرا کند (دانش روندی) و اینکه در چه شرایطی از راهبردها استفاده کند (دانش موقعیتی).

این پژوهشگران معتقدند برای این که فراگیری در امر یادگیری، خود نظم دهی داده باشند، باید در انتخاب و شناسایی راهبردهای شناختی، فراشناختی و رفتاری شایستگی لازم را داشته باشند (پاریس و اکا، 1986).

در یادگیری خود نظم داده شده، دانش­آموزان مهارت‌هایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارند و در ضمن دارا بودن تمایل به یادگیری، قادرند فرایند یادگیری خود را ارزیابی نمایند (زیمرمن و ماتینز، پونز، 1990).

بنابراین شیوه یادگیری خودنظم داده شده، استفاده آگاهانه و فعالانه دانش­آموزان از راهبردهای یادگیری مناسب است که گستره­ای از فعالیت­های پیچیده فراگیران را به منظور نیل به اهداف یادگیری دربرمی­گیرد. دامنه این راهبردها، از فعالیت­های جزیی مثل مشاهده متخصصانه يا تمرین یک فعالیت شروع و به تلاش­های وسیع­تر فرایندگونه­ای چون تشریح جزء به جزء اطلاعات یا مرتبط کردن اطلاعات جدید به داشته­های قبلی ختم می­شود (البام و همکاران، 1993).

یادگیرندگان خود نظم جو به طور هدف­مندی از راهبردهای فراشناختی استفاده می­کنند و به این منظور که به خود کنترلی دست یابند و خود مشاهده­گری، خود قضاوتی و خود واکنشی را در مورد خود ارزیابی کنند. زیمرمن (1998) معتقد است 6 عنصر خود تنظیمی را شکل می­دهد. در واقع او پاسخگوی این پرسش است که چه چیزی خود تنظیمی را شکل می­دهد.

به اعتقاد او اولین عنصر، خودگردانی انگیزشی یا فرایندی است که فرد برای رسیدن به هدف حساس، خودکار آمدی می­کند. این عنصر گویای چرایی انجام کار است. دومین عنصر خودگردانی، آگاهی از راهبردهای مختلف یادگیری و به کارگیری آن‌ها است. (تصویر سازی ذهنی، سازماندهی، بسط و گسترش مطلب). این عنصر چگونگی انجام کار را بیان می­کند. مدیریت زمان سومین عنصر است که اشاره­ای به این دارد که یادگیرنده از زمان اختصاص داده شده برای مطالعه استفاده­ی مفید می­کند. به صورتی که او با کنترل بر زمان می­تواند کنترل بیشتری بر زندگی­اش داشته باشد. عنصر دیگری به اینکه چه چیزی آموخته می­شود (عملکرد یا رفتار آشکار فرد) اشاره دارد به گونه­ای که یادگیرنده با مشاهده­ی خود، توانایی اصلاح و تغییر رفتار خود را دارد. عنصر پنجم بیان­گر این است که یادگیرنده، محیط خود را انتخاب، تنظیم و کنترل می­کند.

آخرین عنصر، کنترل محیط  اجتماعی می­باشد. یعنی یادگیرندگان خودگردان می­دانند که چه هنگام و چگونه از دیگران کمک بگیرند و در این زمینه دارای اعتمادبه نفس هستند.

مورتاگ وتاد[9] (2004؛ مردعلی و کوشکی، 1387) نیز در تعریفی خودتنظیمی را نقطه­ی ثقل کارکرد موثر در زمینه­های کنترل تکانه، مدریرت زمان و مقابله با فشار روانی دانست.

لموس[10] (1999) معتقد است:«خود تنظیمی عبارت است از ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار، متناسب با شرایط محیط بیرونی و درونی» او توضیح می­دهد که خودتنظیمی شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش است.

شارپ[11] (2000) یادگیری خودتنظیم را این گونه تعریف می­کند:«تلاش­های فعالانه­ای که افراد به طور فراشناختی، انگیزشي و رفتاری در فعالیت­های یادگیری از خود نشان می­دهند.

2-2-2- انواع خودتنظیمی

زیمرمن و ماتینز، (2002) بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه­ی تحصیلی تفاوت قائل شده­اند که این انواع خودتنظیمی براساس میزان درونی شدن آن­ها تقسیم­بندی شده است.

2-2-2-1- نظم­دهی بیرونی:

در پایین­ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد در این حالت، شخص منحصراً براساس وقایع بیرونی مورد انتظار، دست به انجام عمل می­زند يا از انجام یک رفتار بازداری می­کند.

2-2-2-2- نظم­دهی درون­فکنی شده:

در این سطح، شخص خود را با تائید یا عدم تائید خود، نظم می­بخشد. دانش­آموز درون فکنی کرده، تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. بندورا در بررسی یادگیری خودتنظیمی، دانش­آموزان را به  عنوان شرکت کننده­ای فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری می­داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه­ی طراحی سازماندهی، خودآموزی و خودارزیابی دارند. از نظر انگیزش فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیری خود را افرادی لایق، خودکار آمد و مستقل می­یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود  تنظیم، محیط­هایی را انتخاب می­کنند که یادگیری را افزایش دهد. (فتاحی، 1389).

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی

متخصصان روان­شناسی، یادگیری خود تنظیمی را در برگیرنده، چندین فرایند می­دانند. عمده­ترین این فرایندها از سوی روان­شناسانی چون بندورا، زیمرمن و همکاران آن­ها مطرح شد.

بندورا یادگیری خود تنظیمی را علیت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار، محيطی، رفتاری و شخصی فرض می­کند. (امینی، 1387).

بر طبق نظر نظریه­پردازان شناختی اجتماعی، یادگیری  خودتنظیمی تنها با فرایندهای شخصی سنجیده نمی­شود بلکه این فرایند با رویدادهای محیطی و رفتاری به شیوه متقابل تأثير می­پذیرند. این نظریه، یادگیری را از عملکرد متمایز می­کند، زیرا افراد، بسیاری از رفتارها را یاد می­گیرند. ولی در زمان یادگیری آن را نشان نمی­دهند. اگر چه یادگیری همراه با عمل رخ می­دهد، اما دامنه یادگیری انسان به وسیله­ ظرفیت یادگیری جانشینی که از طریق آن افراد با تاثیرات الگوبرداری شده مواجه می­شوند، اما رفتارهای الگوبرداری شده را انجام نمی­دهند به طور گسترده­ای افزایش می­یابد (پینتریج و شانک، 2002).

یادگیری و سپردن آموخته­ها به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش­پژوهان و دانش­آموزان مطرح بوده است.

 

 

   شخصی

 

محیط

 

پنهان

 

رفتاري

 

خودتنطیمی رفتاری

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                                            

 

مدل 2-1 تقابل سه­گانه

2-2-4- مدل­های یادگیری خودتنظیمی:

انواع مدل­های خودتنظیمی که توسط روان­شناسان مطرح شده است عبارت است از: بوکارتس (چهارچوب سازگاری با یادگیری)[12]، پينتریج (چهارچوب عمومی برای خودتنظیمی)[13]، وین و هدوین[14] (مدل چهار مرحله­ای یادگیری خودتنظیمی)[15]، زیمرمن (مدل شناختی اجتماعی)[16].

2-2-4-1- مدل پينتریج (1990)

پينتریج یک چهارچوب مفهومی را برای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده است. مطابق با این چهارچوب یادگیری خودتنظیمی از چهار مرحله تشکیل شده است.

1- مرحله دوراندیشی[17]، 2- مرحله­ی نظارت[18]، 3- مرحله­ی کنترل[19] و 4- مرحله­ی واکنشی[20] برای هر مرحله فعالیت­های خودتنظیمی در چهار حوزه مجزا از جمله: شناختی، انگیزشی و عاطفی، رفتاری و حوزه­های بافتی قرار می­گیرند.

فعالیت­های خودتنظیمی در مرحله­ی دوراندیشی، شامل: محتوای دانش قبلی و برانگیختگی دانش فراشناختی (در حوزه شناختی)، قضاوت­های کارآمد و منطبق برحسب جهت­گیری اهداف (حوزه انگیزه و عاطفه)، برنامه­ریزی زمان و تلاش (در حوزه رفتاری) و درک کار و بافت (در حوزه بافتی) است.

مرحله­ی نظارت، تشکیل شده از آگاهی و نظارت بر شناخت، انگیزه و عاطفه، استفاده از زمان، کار و تلاش و شرایط بافت.

مرحله­ی کنترل، به انتخاب و اقتباس راهبردها برای یادگیری مدیریت، تفکر، انگیزه و عاطفه برای تنظیم تلاش و برای مذاکره‌يي[21] کارها.

مرحله­ی بازخورد، شامل قضاوت­های شناختی، واکنش­های عاطفی وانتخاب سازنده و ارزش­یابی، تکلیف و بافت.

 

 

 

 

 

 

خودکارآمدی

 

باورهای انگیزشی   

 

راهبردهای خود نظم داده شده

 

یادگیری خودنظم داده شده

 

ارزش­گذاری درونی

 

اضطراب امتحان

 

خودنظم­دهی

 

راهبردهای شناختی

 

اداره و کنترل تلاش

 

راهبردهای فراشناختی

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1 مدل یادگیری خود نظم داده شده (پینتریج و دی­گروت 1990)

 

 

 

 

 

 

     قلمروهای

     خودنظم

              شناخت

                 انگیزش

                 رفتار

                       بافت

مرحله                                  بخشی

دوراندیشی برنامه­ریزی فعال­    سازی

فعال­سازی، دانش محتوایی دانش فراشناختی

دشواری و ارزش تکلیف ادراک شده، خودکارآمدی جهت­گیری

برنامه­ریزی زمان و تلاش خودنگری

ادراک از تکلیف و بافت

               نظارت

 احساس داشتن

آگاهی از خود- کارآمد، ارزش­ها، اسناد و علایق، اضطراب­ها

مدیریت زمان و تلاش

نظارت بر شرایط تکلیف

                                      کنترل

انواع فعالیت‌های شناختی و فراشناختی برای پذیرش و تغییر شناخت اهداف ارزشیابی پیشرفت به سمت راهبردهای مختلف شناختی و یادگیری

                       خودگویی درباره کارآمدی، در نظر گرفتن پیامدهای مثبت برای خود، کنترل اضطراب

                       پایداری، صرف تلاش کمک طلبی در هنگام نیاز

                           تلاش در جهت هدف یا کاهش عوامل حواس­پرتی، مذاکره در مورد مقتضیات تکلیف

                   واکنش تامل

خودارزشیابی از عملکرد

راهبردهای افزایش انگیزش اسناد، عملکرد بالا به توانایی

شناخت درباره رفتارهای خود، آیا تلاش کافی کرده؟ آیا از زمان به طور موثر استفاده کرده؟

ارزشیابی از مطالبات تکلیف و مطالبات بافتی

جدول 2-1 چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک ، شانک، نقل در پاکدامن، 1387)

پینتریج (2000) بیشتر نقش انگیزش در یادگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و شیوه­ای که در آن جهت­گیری هدف[22] (جهت­گیری تسلط[23] و عملکرد) با یادگیری خود تنظیمی مرتبط است را مورد بحث قرار می­دهد.

2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986)

زیمرمن 1986 خودتنظیمی را شامل چهار مرحله­ی متقابل می­داند که عبارت است از:

1- خود ارزیابی و نظارت: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان درباره اثربخشی خود داوری می­کنند و اغلب پیامدها و عملکردها را مشاهده و ثبت می­کنند. همان طور که دانش­آموزان شروع به مطالعه­ی یک موضوع ناآشنا می­کنند یک احساس مبهم از اثربخشی رویکردهای­شان دارند.

حفظ ثبت عملکرد می­تواند تا حد زیادی خود ارزیابی یادگیرنده را بهبود بخشد. معلم برای نگهداری این یادداشت­ها به او رهنمود می­دهد بعد از چند هفته، دانش­آموز به یادداشت­هایش رجوع می­کند و عملکرد ضعیف خود را در آزمون دنبال می­کند تاادراک خود را از دشوار بودن خواندن کاهش دهد.

2- انتخاب هدف و برنامه­ریزی: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان، هدفی را انتخاب می­کنند و برنامه­ریزی می­کنند. چگونه به هدف دست می­یابند. تکلیف یادگیری مجموعه اهداف یادگیری و راهبردهای رسیدن به اهداف را تجزیه و تحلیل می­کنند.

 [1]. Social Cognitive

[2].  Santrack

[3].Green & Azevedo

[4]. Kimber

[5]. Batler & Winne

[6].  DeclaraTive knowledge

[7].  Procedural   knowledge

[8].  Conditional  knowledge

[9] Mortag & Tad

[10]lemus

[11]Sharp

[12] Process oriented model of met cognition

[13]  General Fram work For SRl

[14] Winn & Hadwin

[15] Stage model of self-regulated Learning

[16] Social cognitive of self - regulaTion

[17] Fore though

[18]  Monitoring

[19]Control

[20] Reflection

[21]Negotiation

[22] Goal orientations

[23] Mastery orientations

 

متن کامل در لینک زیر :

 

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 503
تاریخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 زمان : 18:8 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی

۲-۱ مقدمه

با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یکدیگر فلسفه فروش کارایی خود را از دست داد. شرکتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویتهای کاری هر سازمان شد.مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره مند می شوند.

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. رسانه های اجتماعی نه از نظردر دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات با ارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند. مفهوم این موضوع را می توان در CRMاجتماعی (Social CRM) جستجو نمود, جایی که مشتریان پاسخ های مربوط به محصولات و خدمات را از طریق رسانه های اجتماعی به دست می آورند و نه از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و خدمات. .(سراجی و حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۳)

۲-۱-۲-تعریف رسانه اجتماعی

به رغم گستردگی تعریف رسانه اجتماعی، نقطه تمرکز اغلب آن ها بر دو عنصر اشتراک گذاری و تعامل است. برخی از تعاریف، تولید و انتشار محتوا را برجسته تر کرده اند و رسانه اجتماعی را رسانه ای دانسته اند که امور تولید ویدئو، صدا، متن یا چند رسانه ای در آن توسط کاربران انجام می شود و در محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراک گذارده می شوند، مانند وبلاگ، ویکی، یا سایت های میزبان قطعات ویدئویی (Capilanou and Bottlepr,2010)

این تعریف مصادیق رسانه اجتماعی را تعیین کرده و آن را شامل سایت هایی می داند که براساس مشارکت کاربر و تولید محتوا توسط کاربر شکل گرفته اند. در تعریفی دیگر رسانه اجتماعی، به هر نوع سایت با خدمات تحت وب دانسته شده که دارای ویژگی اجتماعی بودن است (Webtrends,2011)

در یک جمع بندی می توان گفت رسانه اجتماعی رسانه ای است که برای تعامل و انتشار محتوا در محیط اینترنت از طریق تعامل اجتماعی طراحی شده، دسترسی پذیری بسیار بالایی دارد و از تکنیک های انتشارمقیاس پذیر در آن استفاده شده است (خانیکی و بابائی،۱۳۹۰،۱۵۶).

شبکه های اجتماعی از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که ازطریق یک یا چند نوع از وابستگی ها به هم متصل اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر میکنند و موفقیت ومحبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ وبوی اجتماعی است (رحمان‌زاده،۱۳۸۹،ص ۲۴).

رسانه اجتماعی به مثابه یک دسته ابزار های مبتنی بر اینترنت است که بر بنیان ایدئولوژیکی و فناوری وب استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می دهند (کاپلان و هیلین،۲۰۱۰).

۲-۱-۳- ویژگی های رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی برخلاف تصور که هیچ قاعده و اصولی ندارند، دارای ویژگیها و ساختارهای حرفه ای هستند. ۱۴ ویژگی رسانه های اجتماعی در ادامه، به صورت خلاصه معرفی میشود:

 • گفت و گوی دو طرفه: اساس رسانه های اجتماعی بر پایه گفتگو بنا شده است.
 • باز شدن دیالوگ ها به وسیله مخاطبان: کاربران همیشه مواد یک گفتگو به شمار می روند.
 • ایجاد درگیری: درگیر بودن کاربران در رسانه های اجتماعی یکی از راههای برگشت آنها به این رسانه هاست.
 • تشویق به مشارکت: رسانه های اجتماعی همیشه کاربران را تشویق به مشارکت در فرایندها می کنند.
 • فعال کردن همکاری: همکاری و کمک کردن مخاطبان به یکدیگر یکی از عوامل توسعه کاربران رسانه های اجتماعی است.
 • برانگیختن شخصیت: هویت کاربران در رسانه های اجتماعی استحکام می یابد.
 • گران نبودن: تولید محتوا در رسانه های اجتماعی در قیاس با رسانه های جمعی بسیار ارزان تمام می شود به عبارت بهتر تولید محتوا رایگان است.
 • از وظایف کم تا وظایف زیاد: فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی از وظایف آسان و کوچک، به وظایف بزرگ و حرفه ای تبدیل می شود.
 • افزایش اعتبار: رسانه های اجتماعی فضایی برای ایجاد اعتبار توسط اشخاص، شرکت ها و سازمان هاست.
 • اعتدال و برابری: امکانات رسانه های اجتماعی برای تمام کاربران یکسان است.
 • تولید محتوا توسط کاربر: بنیان اصلی رسانه های اجتماعی بر تولید محتوا توسط کاربران قرار گرفته است.
 • حس مالکیت محتوا : تولید محتوا توسط کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شود.
 • افزایش صداقت: ایجاد صداقت در پروفایل ها باعث افزایش ارتباطات هوشمند می شود.
 • مکانی برای محتوای مهم رسانه های جمعی و سایر رسانه ها در رسانه های اجتماعی انتشار می‌یابد (افتاده،۱۳۸۹، ص۷۹).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 421
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 9:2 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

فرضیه‏های تحقیق:

۱-سیستم مدیریت مشتری محور با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۲-استفاده از فن آوری  رسانه های اجتماعی با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۳-قابلیت های اجتماعی CRM با عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۷-۱ تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها

عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری:

تعریف مفهومی: مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی مبتنی بر حفظ ارتباط مثبت با مشتری، افزایش وفاداری مشتری و گسترش ارزش چرخه حیات مشتری می باشد. درک نیازهای مشتریان و ارائه خدماتی که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان میشود, از فاکتورهای اساسی موفقیت و شکست سازمانها می باشد.(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۳)

تعریف عملیاتی: امروزه مدیریت ارتباط با مشتری توسط عملکرد آن اندازه گیری می شود، که عملکرد ارتباط با مشتری باید در نهایت در قالب رفتارهای مشتری اندازه گیری شود که شامل رضایت و وفاداری آنها می باشد.

قابلیتهای  CRM اجتماعی:

تعریف مفهومی: SCRM یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط یک سیستم و یک تکنولوژی حمایت می شود که به منظور ایجاد ارتباط تعاملی در یک محیط مشارکتی با مشتریان در راستای دست یابی به مزایای دو طرفه ایجاد شده است. از ابزارهای این مفهوم می توان به بلاگ ها، سرویس ها، ویکی ها، پادکست ها، شبکه های اجتماعی و ابزار اشتراک محتوا اشاره کرد(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۵). در این تحقیق قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی به معنی ادغام فعالیت های ارتباط با مشتری سنتی، از جمله فرآیندها، سیستم ها و فن آوری با برنامه های رسانه های اجتماعی نوظهور، برای تعامل با مشتریان در مکالمات مشترک و افزایش ارتباط با مشتریمی باشد.(Trainor et al. , 2013,p 2)

تعریف عملیاتی: این متغیر توسط عوامل تولید اطلاعات، انتشار اطلاعات، پاسخگویی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی سنجیده می شود.

سیستم مدیریت مشتری محور:

تعریف مفهومی: درجه ای که شرکت ها، فرآیندهای کسب و کار و سیستم خود را متناسب با خدمت به مشتریان می نمایند به عنوان  سیستم مدیریت مشتری محور خوانده می شود. . (Trainor et al. , 2013,p 2)

تعریف عملیاتی: این متغیر در این تحقیق با عوامل میزان تمرکر بر تیازهای مشتری، ارزیابی کنترل کیفیت محصولات در راستای جلب رضایت مشتری، طراحی فرایند های کاری بر مبنای بالا بردن کیفیت تعاملات مشتری، سازماندهی شرکت بر اساس گروه های مبتنی بر مشتری، اندازه گیری می شود. (Trainor et al. , 2013,p 2)

برنامه های رسانه های اجتماعی

تعریف مفهومی: گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیانهای تکنولوژیک وب، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید ‌شده بوسیله کاربران را می‌دهند. به این ترتیب هر کاربر اینترنتی به‌راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می‌تواند وبلاگ شخصی ایجاد کند و یا در انواع دیگر سایت‌ها عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر کند.(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۴) برنامه های رسانه های اجتماعی ابزار مشتری محور جدید است که مشتریان را قادر به تعامل با دیگران در شبکه های اجتماعی و  معرفی خود و کسب و کار شان با سایر اعضای شبکه، می نماید.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر این متغیر توسط عوامل حمایت از به اشتراک گذاری اطلاعات، حمایت از مکالمات، حمایت از ارتباطات، سنجیده می شود. (Trainor et al. , 2013,p 3)

۱-۸  قلمروی تحقیق

۱-۸-۱  قلمرو موضوعی

موضوع تحقیق حاضر بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری است بنابراین قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 275
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 9:0 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

صفحات سایت

تعداد صفحات : 117
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 1162
کل نظرات : 0
آمار کاربران
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 1
باردید دیروز : 5
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 6
بازدید ماه : 2,598
بازدید سال : 19,638
بازدید کلی : 160,227
اطلاعات کاربری

عضو شويد


فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
آرشیو
جستجو

کدهای اختصاصی
پشتیبانی
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : Enterweb.ir