close
تبلیغات در اینترنت

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

[سایت علم یار]

پایان نامه برای دانلود متن کامل به سایت elmyar.net مراجعه کنید

 

مقدمه:

اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی  آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاریخ ایران نشان دهندة آن است که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیرة پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست یافت که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر شد این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در تحقیق حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر بیان نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز اشاره شده است. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی عمل نماید در عمل آنچه مشاهده می شود، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرآیند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. این اصل و اصول دیگری که در تحقیق مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق است. در توجیه اصل تناظر همین بس که برخی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع در مقابل دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل است. از سوی دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی آنهاست.

تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.

بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. و بخش دوم به بیان ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و بیان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر باید توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.

زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)     بیان موضوع تحقیق

2)     سوالات تحقیق

3)     فرضیات تحقیق

4)     سابقة تحقیق

5)     ضرورت و اهداف تحقیق

6)     روش تحقیق

7)     توجیه پلان  

1) بیان موضوع تحقیق

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

 

2) سوالات تحقیق

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

1)     اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟

2)     آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟

3)     آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟

4)     نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟

5)     آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟

6)     آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

 

 

3) فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.

6) اصل تناظر بیانگر عدم جواز صدور حکم غیابی نیست.

 

4) سابقة تحقیق :

در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آیین دادرسی مدنی مباحث پراکنده ایی وجود دارد و هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً به این اصل نپرداخته است. و همچنین پژوهش های حقوقی صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق در حد یک یا چند مقاله بوده است و مطالب منسجم و جامعی در خصوص تحلیل اصل مزبور وجود ندارد.

 

 

 

 

5) اهداف تحقیق :

اصل تناظر مبنای مشروعیت دادرسی است. مفاد این اصل بارها از کلام معصومین بیان شده است. و در قرآن نیز آیاتی به اصل مزبور اشاره شده است. اما این اصل بومی سازی نشده و با قواعد موضوعه تطبیق نگردیده است این تحقیق می تواند بر مبنای احادیث و روایات مربوطه به اصل تناظر کیفیت قواعد موضوعه را در رابطه با این اصل محک بزند و برای جبران خلاء ها راهکار بدهد.

اهداف علمی موضوع عبارت است از :

1) توجه به تاریخچه نظام آیین دادرسی مدنی و احادیث و روایات پیامبر اسلام و ائمه اطهار و آیات قرآن در خصوص اصل تناظر

2) بررسی مفهوم اصل تناظر و اینکه نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته تحقق اصل مزبور را تضمین نماید.

3) بررسی این مسئله که آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

4) پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب نصی که به اصل تناظر اختصاص داشته باشد.

 

اهداف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از :

1) جهت استفاده دادرسان بخش و عمومی جهت ارتقاء کیفیت دادرسی

2) آگاهی وکلاء و مشاورین حقوقی از اصل مزبور و آگاهی از حقوق و تکالیف خواهان و خوانده که ناشی از اصل تناظر می باشد و مطالبة آنها از دادرس در صورت نقض این اصل

3) لزوم توجه و تبادل نظر میان اساتید و دانشجویان حقوق و  همچنین زمینه ایی برای پژوهش های حقوقی بیشتر در این خصوص

 

6) روش تحقیق :

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوة کتابخانه ایی و نیز مطالعة تطبیقی با متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه علمای حقوق به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و دسته بندی آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این اصل حقوقی می پردازم. از این رو روش تحقیق در این پایان نامه را باید روش توصیفی تحلیلی نامید.

 

7)توجیه پلان

در علل و چگونگی تنظیم پلان مذکور ضرورت هایی وجود داشت در تحقیق حاضر به این علت عنوان بخش اول را کلیات در اصول راهبردی دادرسی نامیدیم چرا که در توجیه و تبیین یک مسئله حقوقی ابتداً باید کلیاتی از آن مسئله بیان گردد تا ذهن خواننده نسبت به فهم آن مهیا شود. بیان کلیات به این علت ضرورت دارد که ما وقتی می گوییم اصل تناظر از جمله اصول دادرسی است اولاً باید مفهوم  اصول و همچنین مفهوم دادرسی را بدانیم تا بتوانیم راحت تر به درک صحیح از اصل تناظر برسیم. در تحقیق حاضر اصول دادرسی را در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. که فصل اول تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی می باشد در این فصل به اصولی پرداختیم که رعایت آنها سلامت را در دادرسی ضمانت می کند و عنوان فصل دوم اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی می باشد و بیان نمودیم زمانی می توانیم بگوییم نتیجه دادرسی عادلانه بوده است که اصول مزبور رعایت شود. در بخش اول ابتداً وجه تمایز اصول و تشریفات را بیان نمودیم سپس به این پرسش پاسخ دادیم که آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر ؟ حال که در بخش اول کلیات اصول راهبردی دادرسی و همچنین در مبحث سوم از بخش اول کلیات اصل تناظر را بیان نمودیم جای آن دارد که بخش دوم را تحت عنوان اجرای اصل تناظر در فرآیند دادرسی نامگذاری کنیم. چرا که باید بدانیم که حقوق و تکالیف ناشی از اصل تناظر که باید توسط خواهان و خوانده رعایت شود چیست ؟ چرا اصل تناظر باید در دادرسی رعایت شود؟ آیا اصل تناظر باید توسط دادگاه هم رعایت گردد ؟ اقتضائات و روش های اصل تناظر چیست ؟ اینها سئوالاتی است که در بخش دوم به آنها پرداخته می شود . بخش دوم را در دو فصل مورد بررسی قرار دادیم که عنوان فصل اول اقتضائات و روش های اجرای اصل تناظر است و عنوان فصل دوم حقوق و تکالیف ناشی از اجرای اصل تناظر می باشد در این فصل به این سئوال پاسخ می دهیم که آیا در راستای اجرای اصل تناظر منحصراً برای طرفین دعوا حقوق و تکالیف ایجاد می گردد یا برای دادگاه نیز اختیارات و تکالیفی ایجاد می گردد؟

 

 

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 96
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:29 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعريف مسأله:1

1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:4

1-4 ضرورت انجام تحقيق:4

1-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق:5

1-6 فرضيه‌ها:6

1-7 اهداف:6

1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها6

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد19

2-2-2 شرایط قرارداد19

2-2-3 قرارداد  (عقد)20

2-2-4 موضوع قرارداد20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد21

2-2-6 انواع قراردادها:21

2-2-6-1 بیع(لازم)21

2-2-6-2 انواع بيع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)28

2-2-6-4 جعاله (جایز)29

2-2-6-5 شرکت (جایز)31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات-- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- 52

2-4-1 نفی غرر53

2-4-2 اصل لزوم در عقود54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده60

2-4-9 نفی اتلاف-- 61

2-4-10 نفی ربا62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

فصل سوم: روش تحقيق

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقيق- 67

3-2-1روش تحقيق- 68

3-3جامعه آماري- 69

3-3-1 جامعه آماری:69

3-4 نمونه آماري- 69

3-4-1 نمونه آماري تحقیق- 69

3-5 متغير- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات-- 70

3-7 روایی و پايايي پرسشنامه- 71

3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل دادهها72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها)74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی:75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام:75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی:75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی:76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها80

4-11غربالگری دادهها139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش-- 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش-- 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم148

منبع: محقق- 149

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1مقدمه- 150

5-2 يافته هاي پ‍ژوهش-- 150

5-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم151

5-2-3 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم151

5-3 بحث-- 152

5-4 پيشنهادات-- 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش-- 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش-- 70

جدول 3-2 مقياس پنج درجه اي ليكرت-- 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت-- 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف-- 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف-- 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطي- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20 عقد جعاله- 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات-- 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم148

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، روش­هایی كه از آن جمله مي‌توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 116
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:19 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

 

به نام خدا

 


 

 

دانشگاهعلامهطباطبایی

دانشکدهاقتصاد

 

جهتاخذدرجهکارشناسیارشد

رشتهاقتصاد - گرایشمحیطزیست

بررسیتوسعهپایداردرایران

بارویکردردپایبومشناختیزمین

 

استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر بانوئی

استاد مشاور: آقای دکتر فرشاد مؤمنی

پژوهشونگارش:سیمینعزیزمحمدی

 

 

شهریورماه 1391

 

             تقديم به

 

             پدر و مادر عزيزم

 

                     که تمام لحظات شاد زندگی ام را مدیون آنها هستم.

 


 

 

با تقدیر و سپاس بیکران از

 

زحمات بی دریغ استاد ارجمند  جناب آقای دکتر   بانوئی در مقام استاد راهنما  و استاد  عزیز جناب آقای دکتر   مؤمنی  در مقام استاد مشاور که بی شک بدون راهنمایی و مشاوره  ارزنده و دلسوزانه ایشان انجام پژوهش حاضر میسر نبود.

 

کلیه عزیزان و دوستانی  که حمایت های آنان همواره باعث دلگرمی و تشویق من برای  اتمام این پژوهش بود.

 

 


 

چکیده

دراینپژوهشتلاشمیشودبهمنظوربررسیوضعیتتوسعهپایدارایران، یکشاخصبیوفیزیکیجهتارزیابیواقعیسرمایهطبیعی(آب و زمین)معرفیشود.دراینرسالهضمناندازه گیریشاخصردپایبومشناختیدر
 
سالهای1380 و 1385درسطحبخشی و کلان ایران، تغییرات آن بررسی می گردد.ردپایبومشناختیکل ایرانباظرفیتزیستیآنمقایسه می شود تامشخصگردد،آیاایرانکسریبومشناختیداردوکاربریزمین به عنوانسرمایهطبیعیپایداراستیاخیر. معیار شاخص ردپایبومشناختیبرایسنجشپایداری،برآورد مجموعزمینحاصلخیزوآبلازمجهتتولیدمستمرمنابعمصرفیانسانوجذبتمامضایعاتحاصلازآندرجامعهایمشخصدرهر مقیاسجهانیبرحسبمساحتآنمی باشد.برایمحاسبهردپایبوم شناختی،دوروشکلانوبخشیکهدرارتباطبامصرفنهاییجامعهانسانیتعریفشدهوجود دارد. روش نخستدرسطحکلانبودهکهدرتبیینردپایبومشناختیدرسطحبخشیناتواناست.برایرفعایننارسایی، چارچوبجدولداده- ستاندهمبنایسنجشردپایبومشناختیقرارمیگیرد.دراینرساله،از روشدومسنجشردپایبومشناختیاستفادهمی شود. پایهآماریاینرسالهبراساسدادههایسال1380و1385وبهشکلمساحت زمینکشاورزی،باغ،مرتع،جنگل،شیلات،زمینساختهشدهشاملزمینصنعتی،زمیناختصاصیافتهبهاحداث ساختمانوجادههااستوبرهمیناساسجدولداده-ستاندهاین سالهانیزدرهشتبخشزراعت،باغداری، دامپروری،جنگلداری،ماهیگیری،صنعتومعدن،ساختمانوحملونقلتجمیعشدهاست. تجزیهوتحلیل دادههانشانمیدهد،در سال 1385 نسبت به سال 1380،درسطحبخشها،ردپایبومشناختی بخشزراعتچهاردرصدکاهشیافتهوبهرقم12میلیونو 906 هزارو639 هکتاررسیدهودربخشباغداریباتغییر 44 درصدی تادومیلیونو477هزارو769افزایشیافت.همچنینردپایبومشناختیبخشدامیروریبا کاهش7درصدیمعادل80میلیونو950هزارو727هکتاروجنگلداریباکاهشدهدرصدیمعادل 15 میلیون و 700 هزار و 133 هکتار گردید.دربخشماهیگیرینیزردپایبومشناختیپساز14درصدافزایش، 536 هزارو843هکتارشد.ردپایبومشناختیدربخشصنعتنیزبا82درصدتغییربه یک میلیون و90هزارو 471 هکتاررسید،ایندرحالیستشاخصمذکوردربخشساختمانهابانیم درصدافزایش،رقم710هزارو697هکتار را نشانمیدهد.همچنیندربخشحملونقلباکاهشپنجدرصدی،مقدارردپایبومشناختی501هزارو 906 هکتارشد. در نهایت، ردپایبومشناختیایراندرسال1385نسبتبهسال1380کاهشیافتهوکشوردرهردو سال،شاهدکسریبومشناختیاست.


 


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

10

1-2) بیان مسئله

15

1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق

17

1-4) سوال تحقیق

17

1-5) فرضیه تحقیق

17

1-6) اهداف تحقیق

18

1-7) روش شناسی

18

1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها

19

1-9) روش جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه

19

1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

19

1-11) ساختار تحقیق

20

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه

22

2-2) اهمیت توسعه پایدار

23

2-3) مبانی نظری توسعه پایدار

26

2-3-1) مفهوم توسعه

26

2-3-1-1) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن

27

2-3-2) مفهوم پایداری و توسعه پایدار

29

2-3-3) انواع توسعه پایدار

32

2-3-3-1) پایداری ضعیف

32

2-3-3-2) پایداری قوی

32

2-3-4) توسعه پایدار از رویکرد اقتصاد نهادگرایی

32

2-3-5) شاخص های توسعه پایدار

36

2-4) ردپای بوم شناختی و معیار سنجش آن

39

2-4-1) ردپای بوم شناختی در سطح جهان

39

2-4-2) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی

42

2-4-3) مزایای ردپای بوم شناختی

44

2-4-4) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها

46

2-5) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار

48

2-6) پیشینه تحقیق

52

2-6-1) پیشینه تحقیق در ایران

52

2-6-2) پیشینه تحقیق در جهان

2-7) جمع بندی

54

56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه

58

3-2) ساختارجدول داده-ستانده

59

3-3) مراحل محاسبه ردپای بوم شناختی زمین

60

3-3-1) استخراج ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین

60

3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین داخلی

61

3-3-3) ارتباط ردپای بوم شناختی با تجارت بین الملل

62

3-3-3-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای صادراتی

62

3-3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی

62

3-3-3-2-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی نهایی

63

3-3-3-2-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی واسطه ای

63

3-3-3-4) تراز تجاری بوم شناختی

64

3-3-1) ردپای بوم شناختی کل و سرانه

65

3-3) مثال عددی

66

3-4) جمع بندی

70

فصل چهارم:پایه های آماری و  تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

72

4-2) پایه های آماری

73

4-2-1) زمین

73

4-2-1-1) زمین کشاورزی

74

4-2-1-2) باغ

75

4-2-1-3) مرتع

75

4-2-1-4) جنگل

76

4-2-1-5) زمین شیلات

77

4-2-1-6) زمین ساخته شده

78

4-2-1-6-1) زمین صنعتی

79

4-2-1-6-2) زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان

79

4-2-1-6-3) زمین اختصاص یافته به احداث جاده ها

80

4-2-1-7) ظرفیت زیستی

81

4-2-3) جدول داده-ستانده

81

4-3) تجزیه و تحلیل داده ها

82

4-3-1) زراعت

84

4-3-2) باغداری

86

4-3-3) دامپروری

87

4-3-4) جنگلداری

88

4-3-5) ماهیگیری

89

4-3-6) صنعت و معدن

89

4-3-7) ساختمان ها

90

4-3-8) حمل و نقل

91

4-3-9) نتایج کلی

92

4-4) جمع بندی

93

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و  محدودیت ها و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهش های آتی

5-1) جمع بندی

95

5-2) نتیجه گیری

96

5-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول

96

5-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم

96

5-2-3) ارائه راهکارها

96

5-4) محدودیت های پیشروی پژوهش های آتی

98

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی

99

منابع

منابع فارسی

101

منابع انگلیسی

103

منابع اینترنتی

107

جدول ها

جدول 1: ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی (هکتار جهانی) کشورهای منتخب

43

جدول 2: جدول داده-ستانده با تفکیک واردات

جدول 3: جدول داده-ستانده سه بخشی فرضی(میلیون ریال)

60

68

جدول 4: مقایسه نتایج ضریب فزاینده زمین و ترکیب ضریب فزاینده زمین

70

جدول 5: ردپای بوم شناختی اقتصاد سه بخشی فرضی

69

جدول 6: مساحت کره زمین(هکتار)

73

جدول 7: مساحت ایران(هکتار)

73

جدول 8: مساحت ایران(هکتار)

74

جدول 9: مساحت زمین کشاورزی کشور(هکتار)

75

جدول 10: مساحت باغ های کشور(هکتار)

75

جدول 11: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار)

76

جدول 12: مساحت جنگل های کشور(هکتار)

77

جدول 13: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار)

78

جدول 14: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار)

79

جدول 15: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار)

80

جدول 16: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور

81

جدول 17: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار)

81

جدول 18: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال 1380 و 1385(هکتار)

82

جدول 19: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال 1380(هکتار جهانی)

83

جدول 20: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال1385(هکتار جهانی)

84

جدول 21: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی

84


 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق


 

1-1) مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).

همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[1] طی پژوهشی توسط
ماتیسواکرناگل[2]و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).

در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحولدربينشو نگرشدربارهالگوهايسنتيرشداقتصاديشدكهدراواخردهه 1960 رخداد. سپس در سال 1371، مسئلهحمايتوبهبودمحيطزيسترابه عنواننيازهايضروریكشورهايدرحال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حلوفصلمسائلی مانند گسترش جمعیت،فقر،بي سوادي،سوتغذيهوگرسنگي،نبودبهداشتوتخريب محيطزيستبه عنوانپیش شرط ارتقایتوسعهو بهبودوضعمحيطزيستانسان بیانشد. درسال ١۹۸٧ توسط كميسيونبرانتلند[3]،اصطلاح توسعه پایدار[4] رسماًمطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال 1992 دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنینرایج ترینتعریفتوسعهپایدار در این کنفرانسارائه شد که عبارتاستاز: تامیننیازهاينسلکنونیبدونبهمخاطرهانداختنظرفیت هاينسلآتیدربرآوردنیازهایشان(حسینزاده، ١٣۸٣).

گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی،افزایشمیزانمصرفمنابعطبیعیورهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکزتوسعه پایدار کهدرگذشتهبیشتربرمدیریتمنابعتجدید ناپذیرمانندانرژيفسیلی و فلزاتبوده، اخیراً علاوه بر آن،بهسوي استفادهازمنابعتجدیدپذیرمختلفبه ویژه زمینوآبنیز متمايل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.

بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روشردپايبوم شناختی[5] به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهومردپايبوم شناختی برای نخستین بار توسطویلیامریس[6] وماتیسواکرناگلدرسال١۹۹٦دردانشگاهبریتیشکلمبیاکانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و ... را محاسبه می کند. به عبارتی ردپاي بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹9، ص 376). ردپايبوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص 149).

بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 377).

مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص 360-359). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص 360).

ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل[7] عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آیندهحمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد[8] و پترسون[9]،٢۰۰٤، ص 50).

برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹٦ و دیگری توسط بیکنل[10] و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و ... می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).1.Redefining Progress

2.Mathis Wackernagel

3. Brandtland

4.Sustainable Development

1.Ecological Footprint

2. WilliamRees

1. Carrying Capacity

2. McDonald

3. Patterson

4. Bicknell

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 94
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:13 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

 

پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي عمران گرايش سازه

 

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه­ای آن

 

اساتید راهنما:

دکتر شهاب­الدین حاتمی

دکتر علی علی­پور

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا زارع

 

پژوهشگر:

یونس صمدی میلانی

 

 

بهمن 1389

 

 

 

 

 

                                                                      فصل اول: مقدمه

 

1-1.  کلیات

یکی از مهمترین حوادث طبیعی که همواره زندگی انسان­ها را دچار دگرگونی کرده و گاهی  تمدن­های بشری را با تخریب ساختگاه به نابودی کشانده، زلزله است. از این رو، انسان همواره سعی در شناسایی و مقابله با خطرات ناشی از زلزله داشته و هنوز هم موفق به مهار کامل این انرژی عظیم نشده است. حال با وجود آنکه محققین زیادی در زمینه ساخت و ساز ایمن و مناسب، تحقیقات ارزنده­ای انجام داده­اند، کماکان تعداد زیادی از ساکنین این کره خاکی هر ساله در زیر آوارهای به وجود آمده از زلزله مدفون می­گردند و سازه­های بسیاری کارایی خود را پس از زلزله از دست می­دهند یا متلاشی می­شوند.

ايرانازنظرلرزه­خيزيدرمنطقهفعالجهانقرارداردوبهگواهياطلاعاتمستندعلميومشاهداتقرن بيستم،ازخطرپذيرترينمناطقجهاندراثرزمين­لرزه­هايپرقدرتمحسوبمي­شود. درحال حاضرايراندرصدركشورهايياستكهوقوعزلزلهدرآنباتلفاتجانيبالاهمراهاست و  درسال­هاياخيربهطور متوسطهرپنجساليكزمينلرزهباصدماتجانيوماليبسياربالادرنقطه­ايازكشوررخدادهاست.گرچهجلوگيريكاملاز خساراتناشياززلزله­هايشديدبسياردشواراستليكنباافزايشسطحاطلاعاتدررابطهبالرزه­خيزيكشور، شناساييومطالعهدقيقوضعيت    آسيب­پذيريساختمان­ها،ايمن­سازيومقاوم­سازيصحيحواصوليآن­ها،ميتوانتاحدمطلوب تلفاتوخساراتناشياززلزله­هايآتيراكاهشداد.]1[

در راستای شناسایی و مهار این پدیده، محققین همواره سعی داشته­اند تا آیین­نامه­هایبسیاری را در سراسر دنیا برای محاسبه و ساخت سازه­های مقاوم در برابر زلزله تهیه کنند و روش­های بسیاری برای محاسبه این نیرو و طراحی سازه­ها در برابر آن ارائه دهند. پس از محاسبه نیروی زلزله، روش­هایی جهت طراحی ساختمان مقاوم در برابر زلزله مطرح می­شوند که این روش­ها را می­توان به دو دسته کلاسیک (سنتی) و مدرن تقسیم­بندی کرد.

در روش­های کلاسیک، طراحی بر اساس حداکثر نیروی اعمال شده به ساختمان، که با ترکیب نیروهای احتمالی بیان­شده در آیین­نامه­های مختلف به دست می­آید، انجام می­شود. تک­تک اجزای سازه را براساس روش مقاومت نهایی یا نیروی حداکثر طراحی می­کنند. اما در روش­های مدرن، پایداری سازه با روش طراحی براساس عملکرد نیز مطرح شده است.]2[

در سیستم­های سازه­ای معمولا دو عامل برای طراحان بسیار مهم است. اول ایمنی سازه و دوم راحتی ساکنین در برابر بارهای خارجی همچون باد و زلزله. برای رسیدن به این هدف دو عامل جابجایی و شتاب مطلق به ترتیب اثرگذارند و بایستی کنترل شوند. در این راستا سیستم­های مختلفی ارائه شده است که به­طور کلی رفتار سازه را به گونه­ای تغییر می­دهند که انرژی ورودی زلزله، به اجزای اصلی سازه صدمه­ای وارد نکند.

بعضی از سیستم­ها را می­توان بر روی سازه­های موجود نیز پیاده نمود که در صورت لزوم بعد از رخداد زلزله نیز قابل تعویض و یا تعمیر باشند. با توجه به اینکه سازه­های غیر­مقاوم در برابر زلزله در کشورمان زیاد یافت می­شوند و با توجه به این نکته که استفاده از سیستم­های الحاقی به نحو بسیار مطلوبی پاسخ دینامیکی سازه­ها را کاهش می­دهد، لذا استفاده از این سیستم­ها در کشورمان حائز اهمیت می­باشد.

گرچه بارهای دینامیکی وارد بر سیستم­های سازه­ای ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند اثر باد و موج و حرکت خودروها باشد، بدون شک یکی از انواع این بارهای دینامیکی که برای مهندسین سازه از بیشترین اهمیت برخوردار بوده، تحریکی است که توسط زلزله­ها ایجاد می­شود. البته اهمیت مساله زلزله تا حدودی به علت نتایج زیان­باری است که یک زلزله در یک منطقه پرجمعیت به­جا     می­گذارد. از آنجا که طراحی سازه­های اقتصادی با معماری­ها و ابعاد گوناگون که قادر به تحمل نیروهای حاصل از یک زمین­لرزه قوی باشند، توانایی بالایی را در هنر و علم مهندسی طلب می­کند، منطقی به نظر می­رسد که رشته مهندسی زلزله به عنوان چارچوبی که در آن کاربرد تئوری­ها و تکنیک­های ارائه شده در دینامیک سازه­ها و ... به نمایش گذاشته می­شود، مورد استفاده قرار گیرد.

توانایی روش­های متداول طراحی و ساخت سازه­های موجود بسیار محدود می­باشد و پاسخگوی نیازهای روزافزون طراحی سازه­های جدید نیست. به عنوان مثال بلندتر شدن ساختمان­ها به دلیل کمبود زمین در کلان شهرها و برآورده کردن نیازهای معماری جدید با فرم­های غیر معمول از جمله مشکلاتی است که نیاز به تکنولوژی­های جدید در امر ساخت و ساز را در کشورمان نمایان    می­کند.

 

1-2.  لزوم انجام تحقیق حاضر

سیستم­های سازه­ای مختلفی جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از زلزله در ساختمان­های فولادی مورد استفاده قرار گرفته است که می­توان به سیستم قاب­ خمشی مقاوم، سیستم     مهاربندی­شده همگرا و سیستم­ مهاربندی­شده واگرا اشاره کرد. هر یک از این سیستم­ها به نوبه خود دارای معایب و محاسن مربوط به خود می­باشند که در طول سال­های اخیر موضوع تحقیق علم مهندسی زلزله بوده است.

در کشور ایران استفاده از سیستم­های مهاربندی همگرا در بین مهندسین سازه بسیار رایج می­باشد. لذا پرداختن به این موضوع و بیان معایب این سیستم­ها و ارائه راهکارهای کاربردی در زمینه رفع این معایب، می­تواند کمک شایانی در پیشرفت صنعت ساختمان­سازی ایران در جهت ایمن­تر شدن ساختمان­ها نماید.

یکی از انواع سیستم­های مهاربند همگرا، سیستم مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش یا به اختصارBRB[1]می­باشد. این سیستم یکی از قویترین سیستم­های موجود در امر کنترل ارتعاشات نامطلوب سازه­ها در برابر نیروهای جانبی می­باشد و امروزه در اکثر نقاط جهان از این سیستم جهت مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله، به وفور استفاده می­شود.

در این نوع مهاربندها، هدف رسیدن مهاربند تحت بار محوری فشاری به حد تسلیم با جلوگیری کردن از کمانش عضو می­باشد که این امر توسط یک مکانیزم خارجی انجام می­شود. بنابراین مهاربند هم در کشش و هم در فشار بدون اینکه کمانش کند، تسلیم می­شود. همچنین از آنجایی­که کمانش مهاربند جهت استهلاک انرژی مطلوب نیست، این سیستم که رفتار الاستو­پلاستیک دارد، جهت مستهلک کردن انرژی زلزله بسیار موثر عمل می­کند.]3[

در تحقیق حاضر، مطالعاتی بر روی مهاربندهای مقاوم در برابرکمانش به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر نیروهای ناشی از زلزله انجام شده است. از آنجایی­که نصب     سیستم­های مقاوم در برابر زلزله از نظر اقتصادی و مقاوم­سازی، کمک شایانی به رفتار مناسب سازه در برابر بارهای دینامیکی می­کند، تحقیق بر روی این سیستم­ها دارای اهمیت زیادی می­باشد.

مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش دارای محاسن زیادی نسبت به مهاربندهای همگرای معمولی می­باشند و از نظر سازه­ای نیز رفتار مطلوبی در برابر نیروهای جانبی از خود نشان     می­دهند. در کنار این محاسن، یک سری معایب برای این مهاربندها بیان شده است که در زیر به این معایب اشاره می­شود:

1-       ساخت مهاربندهای BRB تا حدودی پیچیده و پرهزینه بوده و نیاز به تکنولوژی روز دارد.

2-       به دلیل پیچیده بودن ساخت، تولید مهاربندهای BRB در انحصار شرکت­های خاصی است.

3-    در صورت استفاده از فولاد با بازه جاری شدن وسیع به عنوان هسته مقطع، نیروهای اضافه به سازه اعمال خواهد شد.]3[

 

 

 

1-3.    اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه، تحقیق بر روی یک نوع مهاربند مقاوم در برابرکمانش با طرح جدید است که معایب ذکر شده برای مهاربندهای BRB، در این طرح رفع شده است. طرح این مهاربند در واقع برگرفته از شکل مهاربند مقاوم در برابرکمانش پیشنهاد شده توسط سریدهارا[2] است.]16[مهاربند جدید دارای تکنولوژی ساخت ساده­ای بوده و نیازی به تکنولوژی­های پیچیده در ساخت ندارد. همچنین با اصلاحات در نظر گرفته شده، این مهاربند جدید در زلزله­های شدیدتر پایداری سازه را بیشتر از مهاربند کنونی حفظ خواهد کرد. همچنین از ظرفیت باربری مصالح بکار رفته نیز بیشتر از مدل­های موجود کنونی استفاده خواهد شد.

در این طرح، هسته مقطع از فولاد جدار نازک[3]می­باشد. غلاف نیز طوری طراحی     می­شود که در زلزله­های شدید وقتی کاهش طول ناشی از نیروی فشاری وارد شده در هسته از یک حد معینی بیشتر شد، مقطع غلاف به عنوان یک عضو فشاری کمکی، درصدی از نیروهای فشاری هسته را تحمل کند. به این­ترتیب که یک خلاصی بین اتصال و غلاف ایجاد می­شود که در تغییر شکل­های مورد نظر با به هم چسبیدن اتصال و غلاف، درصدی از نیروی فشاری توسط غلاف تحمل شود. همچنین طراحی غلاف بایستی طوری باشد که مقطع غلاف تحت نیروهای فشاری به تسلیم برسد، به عبارت دیگر بایستی از کمانش جانبی غلاف جلوگیری شود. در این حالت، استهلاک انرژی نسبت به مهاربند مقاوم در برابرکمانش کنونی بیشتر خواهد بود و در نتیجه، سازه در مقابل نیروهای جانبی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

بنابراین در این مطالعه با توجه به نیروهای وارد بر هسته، درابتدا یک مقطع بهینه برای هسته طراحی شده و در مرحله بعد، غلاف طوری طرح می­شود که در زلزله­های شدیدتر وارد عمل شده و پایداری سازه را حفظ کند.[1]  Buckling Restrained Brace

[2]Sridhara

[3]Thin-Wall Steel

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 103
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 زمان : 0:5 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

پایان نامه

 عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

تکه هایی از متن برای نمونه:2-8 کودک و معماری

 

      هر کودکی بر روی کره زمین، زمانی آرزوی دنیایی پاک تر را در دل پرورانده است. دنیایی مبرا از این هزاران آزارهای زندگی و در عوض مزین به باغ جادویی پر از عجایب، مخفیانه، امن، مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسان ها و محیط پیرامونشان که در تاثیر پذیری متقابلند. کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان ،تاثیر پذیری بیشتر و عمیق تری داشته و در عوض، تاثیر گذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان اجبارا تابع شرایط محیطی اند. کودکان حساس ترین و تاثیرپذیر ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهم ترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی، ذهنی، جسمی و اجتماعی آن ها شکل می گیرد تا زمانی که وارد شهر می شوند نیازمند این هستند که زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد.

 

 2-9 محیط، بازی، خلاقیت

روانشناسان در تعریف خلاقیت متفقالقول نیستند و به خلاقیت از ابعاد گوناگون می نگرند. مککینان در تعریف خلاقیت می نویسد: «خلاقیت عبارت از حل مسئله به نحوی که ماهیتی بدیع و نو داشته باشد» ویلیامز می نویسد «خلاقیت مهارتی است که می تواند اطلاعات پراکنده را به هم پیوند دهد». عوامل جدید اطلاعاتی را در شکل تازه ای ترکیب کند و تجارب گذشته را با اطلاعات جدید برای ایجاد پاسخ های منحصر به فرد و غیر متعارف مرتبط سازد. همه افراد دارای خلاقیت هستند، اما عدم وجود محیطی مناسب، و بی توجهی به این توانایی، مانع ظهور آن می گردد، به همین منظور امروزه خلاقیت جایگاه خاصی در روانشناسی تربیتی به خود اختصاص داده است. آمابیل و همکارانش (1988) در مصاحبه هایی که با 120 دانشمند در بیست رشته مختلف داشتند به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت نقشی موثر دارد. پژوهش ها نشان می دهد که سه عامل  خیال پردازی، بازی و کنجکاوی کودکان  در ارتقا خلاقیت آنان موثر است. خلاقیت کودکان به خیال پردازی آنان وابسته است و  خیال پردازی مهمترین عامل  در ارتقائ خلاقیت است. انگیزش خلاقیت در کودکان پیش دبستانی با میزان بازی آنان رابطه مستقیم دارد، زیرا تحرک در این سن اولین راه فعالیت، بیان، یادگیری و پیشرفت است. بازی امکان مشارکت در فعالیت  گروهی را نیز فراهم می آورد . خلاقیت افراد در همکاری با یکدیگر به دلیل تاثیر متقابل ایده ها بر هم شکوفا می شود. همچنین شکل و اندازه فضاها سبب تجمع افراد و فعالیت گروهی و ایجاد روابط اجتماعی می شود . میزان و نوع روابط گروهی در روند خلاقیت موثر است. پس شکل و اندازه و عملکرد فضاها به گونه ای که میزان ارتباطات را افزایش دهد و بر کیفیت آن تاثیر مثبت داشته باشد بر رشد خلاقیت موثر است . کنجکاوی فرد در فرایند خلاقیت موثر است و افراد خلاق معمولا کنجکاوند. همچنین تحقیقات نشان می دهد عوامل طبیعی محیط بر رشد فرایند خلاقیت تاثیر گذار است. ایجاد منظر محیط طبیعی، استفاده از عناصر طبیعی مانند آب، نور، گیاه و مانند آن در فضای اموزشی کودکان، کنجکاوی و انگیزش کودک برای خیال پردازی و بازی را افزایش می دهد.

 

2-10 روند رشد و بازی کودک

کودکان مراحل مختلفی طی می کنند و همانگونه که رشد می کنند روشهای بازی هایشان تکامل می یابد. جهت طراحی مناسب فضای بازی برای هر گروه سنی، ما باید از این مراحل آگاهی داشته باشیم . در طراحی این بازی ها مهم است که یادمان باشد، بچه ها متفاوتند و اولویت ها و نیازها در بین یا درون هر گروه سنی ممکن متفاوت باشند. در کل می توانیم گروه های سنی را براساس عادات مشاهده شده در آنها گروه بندی نماییم:

§      0-3 سال

کودکان در سه سال اول زندگی اشان تجربیات بنیادی را بدست می آورند و می آموزند حرکاتشان را کنترل کنند. معمولا به تنهایی بازی می کنند و گرایش به سمت تجربه به همراه لمس کردن، دیدن و شنیدن دارند. بازی در شن، گل، آب، تاب و سرسره (به کمک بزرگتر) مناسب این طبقه سنی می باشد.

§      3-6 سال

در این طبقه سنی ، با شروع آگاهی اجتماعی، کودکان معمولا بصورت گروهی بازی می کنند، بنابراین به پرورش روابط فردی و اجتماعی می پردازد. کودکان در این گروه سنی از فعالیت هایی لذت می برند که چیز دیگری را ارایه می دهند ، مانند بازی با عناصر انتزاعی، میز، نیمکت، تاب و سرسره و وسایل قابل جابجایی.

 

§      6-8 سال

از سن 6 تا 8 سالگی جذب فعالیتهایی می شوند که شامل حرکت و بازی باشد. بازی هایی که باعث رشد مهارتهای فیزیکی و سازمانی می شوند. بچه ها در این گروه سنی از امتحان کردن مهارتهایشان توسط وسایلی از قبیل بالا رفتن از تور و بازیهایی با ساختاری پیچیده تر یا با ساده تر لذت می برند.

§      8-10 سال و بالاتر

از آنجایی که به سن بلوغ نزدیک می شوند، به سمت گروهی بودن پیش میروند، اما بدون نظارت بزرگسالان یا دخالت کوچکتر ها. بازی های ساختاری با هدف و قوانین بین تیم ها جذابیت بیشتری در این سن دارند. آنها همچنین تمایل به نمایش قدرت تعادل و هماهنگی در استفاده از بازی های صعودی پیچیده تر دارند. در تصویر زیر روند رشد فیزیکی کودک نشان داده شده است، که این ابعاد جهت افزایش تناسب و بهبود طراحی معماری را برای بازه سنی منتخب در بر خواهد داشت.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد به همراه تصاویر مربوطه داخل فایل ورد  و منابع مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 169
تاریخ : جمعه 05 آذر 1395 زمان : 13:56 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

 

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 130
تاریخ : جمعه 05 آذر 1395 زمان : 11:17 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

تکه هایی از متن :

2-2-3 اسلامی ­و ایرانی بودن الگو

 در این تعریف وجه اسلامیّت الگو نیز نظرات مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر می‌باشند:

اسلامی­بودن الگو ناظر به مبانی اندیشه (جهان‌بینی) اهداف میانی و نهایی، ارزش‌ها و روش‌هاست که از اسلام مایه می‌گیرد (مصباحی مقدّم، (1389) ص 221).

دیگری بیان می‌دارد از آن‌جا که خاستگاه و مبدأ فکری این الگو مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمّدی است و این مبانی می‌بایستی از منابع دینی- یعنی عقل و نقل- و با فرآیندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج شود و شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها‌ی پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین کند و دلالت‌های راهنما و راه گشا را برای الگو، در همۀ مراحل تحلیل و پژوهش، طراحی و معماری، اجرا و تحقّق و همچنین ارزیابی و داوری ارائه دهد، الگو متصف به صفت اسلامیِّت می‌باشد (ذوعلم، 1391).

قید ایرانی‌ بودن نیز ناظر به این‌است که باید در زمینۀ پیشرفت، شرایط و زمان و مکان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، اسلام خود کامل است ولی از آن‌جایی که در مقطع معیّنی این الگو اجرا می‌شود، باید ویژگی‌های زمانی و مکانی و ظرف تحقّق آن نیز به دقت لحاظ شود (هادوی تهرانی، (1390) ص 10). بنابر‌این اگر اسلامی­بودن جامعیّت الگوست، ایرانی بودن، واقعیِّت آن را تأمین می‌کند (عرب، (1390) ص 195).

با توجه به مطالب بالا می‌توان الگوی اسلامی ـ ایرانی را الگویی دانست که بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی­بناشده‌است و قرار است در ظرف مکانی ایران و با توجه به شرایط زمانی فعلی این کشور به اجرا درآید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 115
تاریخ : یکشنبه 16 آبان 1395 زمان : 8:56 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تکه هایی از متن پایان نامه :

thesis-download

اهمیت این سازه در یادگیری، به ویژه موفقیت تحصیلی و شغلی به حدی است که مورد توجه تئوری­های رفتاری، شناختی و ساخت­گرایی به ویژه شناخت اجتماعی قرار گرفته است (صمدی، 1386).

پینتریج یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرایندی فعال و ساختارمند توصیف می­کند که به موجب آن یادگیرنده­ها اهداف خود را برای یادگیری تعیین می­کنند و براساس آن به بازبینی، تنظیم و کنترل شناخت، انگیزش و رفتار خویش می­پردازند و هم چنین برای رسیدن به اهداف خود تلاش می­کنند (کیمبر[4]، 2009).

یادگیری خودتنظیمی، ابزاری مناسب برای کسب آگاهی کامل از یک مهارت که شامل خودآگاهی، خودانگیزشی و مهارت رفتاری است و هم چنین خودتنظیمی را مجموعه­ای از مهارت که عبارت است از «توانایی انتخاب هدف، انتخاب راهبرد، خودنظارتی، تغییر رفتار برای دست­یابی به هدف، مدیریت زمان، خودارزیابی، بر عهده گرفتن تکلیف و آماده شدن برای آینده می­داند (همان منبع).

یادگیرندگان خودتنظیم کسانی هستند که موفقیت­هایشان را به خودشان و به استفاده درست از راهبردهای نسبت می­دهند. نه به عوامل غیرقابل کنترل مانند شانس. این یادگیرندگان نتایج عملکرد خود را ارزیابی میکنند.

در کل یادگیرندگان خودتنظیم کسانی هستند که مسئولیت یادگیری خود را به عهده می­گیرند (کیمبر، 2009). باتلر و وین،[5] 1995 خودتنظیمی را فرایندی تاملی و نقشه مدار می­شمرند که در آن افراد براساس ادراک­هایی که از توانایی خود دارند، راهبردهای گوناگونی را برای دست­یابی به هدف­هایی که خود وضع کرده­اند به کار می­گیرند و در طی انجام تکلیف نیز، پیوسته به بازبینی پیشرفت خود در راستای دست­یابی به هدف می­پردازند. (فتاحی 1389).

بندورا 1995 معتقد است، انسان­ها دارای نوعی نظام-خود هستند و نیروی خودتنظیمی دارند. چنان چه توسط این نیروی خودتنظیمی می­توانند بر  افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل داشته و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده­ای ایفا کنند.

 به گفته زیمرمن (1998)، یادگیرندگان موفق کنترل رفتار را تمرین می­کنند، و این نه تنها شامل انتخاب و طراحی تکالیف باارزش مدرسه­ای می­باشد بلکه در برگیرنده حفظ انگیزه و توجه، حتی در صورت وجود عوامل مزاحم دیگر نیز هست. مبانی نظری خود نظم داده شده، براساس نظریه سه وجهی بندورا بر شناخت اجتماعی استوار است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خود نظم داده شده بر این اساس است که دانش­آموزان چگونه از نظر شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می­بخشند (زیمرمن و مارتینز؛ پونز، 1990).

در نظریه­های یادگیری خود نظم داده شده، مؤلفه­های شناخت، انگیزش، عملکرد تحصیلی و پویایي محیط یادگیری دانش­آموزان به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مرتبط در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار می­گیرند. (شانک، 1998؛ زیمرمن، 1998) بیان می­کنند که هدف عمده نظریه یادگیری خود نظم داده شده این است که توضیح دهد چه دانش­آموزانی برای خود یاد می­گیرند و چه دانش­آموزانی نیاز دارند که برای کسب استقلال و اعتمادبنفس درباره خود و تکالیف درسی آگاهی پیدا کنند. وین (1995) یادگیری خود نظم داده شده را یک توانایی متفکرانه، قضاوتی و انطباقی ماهرانه می­نامد و سه ویژگی عمده آن را معرفی می­کند.

1- یادگیری خود نظم داده شده به طور ذاتی شکل­های ارادی و غیرارادی درگیری شناختی را ترکیب می­کند.

2- دانش یک تعیین کننده دقیق، نیرومند و موثر در خصوص نحوه درگیری یادگیرندگان در یادگیری است.

3- خودنظم دهی بیشتر یک فرایند کلی و عمومی است تا  اختصاصی.

از مؤلفه­های مهم دیگر یادگیری خود نظم داده شده، یکی تلاش مداوم و دیگری نظارت کردن است.

وین (1995) برای نظارت سه هدف اولیه را ذکر می­کند:

1- برای بازشناسی این که آیا اطلاعات درک شده­اند یا نه.

2- برای سنجش و ارزیابی حیطه­ای که در آن اطلاعات درک شده و یادگرفته شده است.

3- برای مشخص کردن وضعیت درک مطلب (همان منبع)

پاریس و اکا (1986) در مطالعات­شان در مورد خودنظم­دهی از سه نوع دانش نام برده­اند. دانش اظهاری[6]، دانش روندی،[7] دانش موقعیتی[8].

فردی که مطلبی را می­خواند باید بداند راهبردهای موثر در خواندن کدامند (دانش اظهاری)، چگونه آن راهبردها را پیش گرفته و اجرا کند (دانش روندی) و اینکه در چه شرایطی از راهبردها استفاده کند (دانش موقعیتی).

این پژوهشگران معتقدند برای این که فراگیری در امر یادگیری، خود نظم دهی داده باشند، باید در انتخاب و شناسایی راهبردهای شناختی، فراشناختی و رفتاری شایستگی لازم را داشته باشند (پاریس و اکا، 1986).

در یادگیری خود نظم داده شده، دانش­آموزان مهارت‌هایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارند و در ضمن دارا بودن تمایل به یادگیری، قادرند فرایند یادگیری خود را ارزیابی نمایند (زیمرمن و ماتینز، پونز، 1990).

بنابراین شیوه یادگیری خودنظم داده شده، استفاده آگاهانه و فعالانه دانش­آموزان از راهبردهای یادگیری مناسب است که گستره­ای از فعالیت­های پیچیده فراگیران را به منظور نیل به اهداف یادگیری دربرمی­گیرد. دامنه این راهبردها، از فعالیت­های جزیی مثل مشاهده متخصصانه يا تمرین یک فعالیت شروع و به تلاش­های وسیع­تر فرایندگونه­ای چون تشریح جزء به جزء اطلاعات یا مرتبط کردن اطلاعات جدید به داشته­های قبلی ختم می­شود (البام و همکاران، 1993).

یادگیرندگان خود نظم جو به طور هدف­مندی از راهبردهای فراشناختی استفاده می­کنند و به این منظور که به خود کنترلی دست یابند و خود مشاهده­گری، خود قضاوتی و خود واکنشی را در مورد خود ارزیابی کنند. زیمرمن (1998) معتقد است 6 عنصر خود تنظیمی را شکل می­دهد. در واقع او پاسخگوی این پرسش است که چه چیزی خود تنظیمی را شکل می­دهد.

به اعتقاد او اولین عنصر، خودگردانی انگیزشی یا فرایندی است که فرد برای رسیدن به هدف حساس، خودکار آمدی می­کند. این عنصر گویای چرایی انجام کار است. دومین عنصر خودگردانی، آگاهی از راهبردهای مختلف یادگیری و به کارگیری آن‌ها است. (تصویر سازی ذهنی، سازماندهی، بسط و گسترش مطلب). این عنصر چگونگی انجام کار را بیان می­کند. مدیریت زمان سومین عنصر است که اشاره­ای به این دارد که یادگیرنده از زمان اختصاص داده شده برای مطالعه استفاده­ی مفید می­کند. به صورتی که او با کنترل بر زمان می­تواند کنترل بیشتری بر زندگی­اش داشته باشد. عنصر دیگری به اینکه چه چیزی آموخته می­شود (عملکرد یا رفتار آشکار فرد) اشاره دارد به گونه­ای که یادگیرنده با مشاهده­ی خود، توانایی اصلاح و تغییر رفتار خود را دارد. عنصر پنجم بیان­گر این است که یادگیرنده، محیط خود را انتخاب، تنظیم و کنترل می­کند.

آخرین عنصر، کنترل محیط  اجتماعی می­باشد. یعنی یادگیرندگان خودگردان می­دانند که چه هنگام و چگونه از دیگران کمک بگیرند و در این زمینه دارای اعتمادبه نفس هستند.

مورتاگ وتاد[9] (2004؛ مردعلی و کوشکی، 1387) نیز در تعریفی خودتنظیمی را نقطه­ی ثقل کارکرد موثر در زمینه­های کنترل تکانه، مدریرت زمان و مقابله با فشار روانی دانست.

لموس[10] (1999) معتقد است:«خود تنظیمی عبارت است از ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار، متناسب با شرایط محیط بیرونی و درونی» او توضیح می­دهد که خودتنظیمی شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش است.

شارپ[11] (2000) یادگیری خودتنظیم را این گونه تعریف می­کند:«تلاش­های فعالانه­ای که افراد به طور فراشناختی، انگیزشي و رفتاری در فعالیت­های یادگیری از خود نشان می­دهند.

2-2-2- انواع خودتنظیمی

زیمرمن و ماتینز، (2002) بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه­ی تحصیلی تفاوت قائل شده­اند که این انواع خودتنظیمی براساس میزان درونی شدن آن­ها تقسیم­بندی شده است.

2-2-2-1- نظم­دهی بیرونی:

در پایین­ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد در این حالت، شخص منحصراً براساس وقایع بیرونی مورد انتظار، دست به انجام عمل می­زند يا از انجام یک رفتار بازداری می­کند.

2-2-2-2- نظم­دهی درون­فکنی شده:

در این سطح، شخص خود را با تائید یا عدم تائید خود، نظم می­بخشد. دانش­آموز درون فکنی کرده، تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. بندورا در بررسی یادگیری خودتنظیمی، دانش­آموزان را به  عنوان شرکت کننده­ای فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری می­داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه­ی طراحی سازماندهی، خودآموزی و خودارزیابی دارند. از نظر انگیزش فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیری خود را افرادی لایق، خودکار آمد و مستقل می­یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود  تنظیم، محیط­هایی را انتخاب می­کنند که یادگیری را افزایش دهد. (فتاحی، 1389).

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی

متخصصان روان­شناسی، یادگیری خود تنظیمی را در برگیرنده، چندین فرایند می­دانند. عمده­ترین این فرایندها از سوی روان­شناسانی چون بندورا، زیمرمن و همکاران آن­ها مطرح شد.

بندورا یادگیری خود تنظیمی را علیت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار، محيطی، رفتاری و شخصی فرض می­کند. (امینی، 1387).

بر طبق نظر نظریه­پردازان شناختی اجتماعی، یادگیری  خودتنظیمی تنها با فرایندهای شخصی سنجیده نمی­شود بلکه این فرایند با رویدادهای محیطی و رفتاری به شیوه متقابل تأثير می­پذیرند. این نظریه، یادگیری را از عملکرد متمایز می­کند، زیرا افراد، بسیاری از رفتارها را یاد می­گیرند. ولی در زمان یادگیری آن را نشان نمی­دهند. اگر چه یادگیری همراه با عمل رخ می­دهد، اما دامنه یادگیری انسان به وسیله­ ظرفیت یادگیری جانشینی که از طریق آن افراد با تاثیرات الگوبرداری شده مواجه می­شوند، اما رفتارهای الگوبرداری شده را انجام نمی­دهند به طور گسترده­ای افزایش می­یابد (پینتریج و شانک، 2002).

یادگیری و سپردن آموخته­ها به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش­پژوهان و دانش­آموزان مطرح بوده است.

 

 

   شخصی

 

محیط

 

پنهان

 

رفتاري

 

خودتنطیمی رفتاری

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                                            

 

مدل 2-1 تقابل سه­گانه

2-2-4- مدل­های یادگیری خودتنظیمی:

انواع مدل­های خودتنظیمی که توسط روان­شناسان مطرح شده است عبارت است از: بوکارتس (چهارچوب سازگاری با یادگیری)[12]، پينتریج (چهارچوب عمومی برای خودتنظیمی)[13]، وین و هدوین[14] (مدل چهار مرحله­ای یادگیری خودتنظیمی)[15]، زیمرمن (مدل شناختی اجتماعی)[16].

2-2-4-1- مدل پينتریج (1990)

پينتریج یک چهارچوب مفهومی را برای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده است. مطابق با این چهارچوب یادگیری خودتنظیمی از چهار مرحله تشکیل شده است.

1- مرحله دوراندیشی[17]، 2- مرحله­ی نظارت[18]، 3- مرحله­ی کنترل[19] و 4- مرحله­ی واکنشی[20] برای هر مرحله فعالیت­های خودتنظیمی در چهار حوزه مجزا از جمله: شناختی، انگیزشی و عاطفی، رفتاری و حوزه­های بافتی قرار می­گیرند.

فعالیت­های خودتنظیمی در مرحله­ی دوراندیشی، شامل: محتوای دانش قبلی و برانگیختگی دانش فراشناختی (در حوزه شناختی)، قضاوت­های کارآمد و منطبق برحسب جهت­گیری اهداف (حوزه انگیزه و عاطفه)، برنامه­ریزی زمان و تلاش (در حوزه رفتاری) و درک کار و بافت (در حوزه بافتی) است.

مرحله­ی نظارت، تشکیل شده از آگاهی و نظارت بر شناخت، انگیزه و عاطفه، استفاده از زمان، کار و تلاش و شرایط بافت.

مرحله­ی کنترل، به انتخاب و اقتباس راهبردها برای یادگیری مدیریت، تفکر، انگیزه و عاطفه برای تنظیم تلاش و برای مذاکره‌يي[21] کارها.

مرحله­ی بازخورد، شامل قضاوت­های شناختی، واکنش­های عاطفی وانتخاب سازنده و ارزش­یابی، تکلیف و بافت.

 

 

 

 

 

 

خودکارآمدی

 

باورهای انگیزشی   

 

راهبردهای خود نظم داده شده

 

یادگیری خودنظم داده شده

 

ارزش­گذاری درونی

 

اضطراب امتحان

 

خودنظم­دهی

 

راهبردهای شناختی

 

اداره و کنترل تلاش

 

راهبردهای فراشناختی

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1 مدل یادگیری خود نظم داده شده (پینتریج و دی­گروت 1990)

 

 

 

 

 

 

     قلمروهای

     خودنظم

              شناخت

                 انگیزش

                 رفتار

                       بافت

مرحله                                  بخشی

دوراندیشی برنامه­ریزی فعال­    سازی

فعال­سازی، دانش محتوایی دانش فراشناختی

دشواری و ارزش تکلیف ادراک شده، خودکارآمدی جهت­گیری

برنامه­ریزی زمان و تلاش خودنگری

ادراک از تکلیف و بافت

               نظارت

 احساس داشتن

آگاهی از خود- کارآمد، ارزش­ها، اسناد و علایق، اضطراب­ها

مدیریت زمان و تلاش

نظارت بر شرایط تکلیف

                                      کنترل

انواع فعالیت‌های شناختی و فراشناختی برای پذیرش و تغییر شناخت اهداف ارزشیابی پیشرفت به سمت راهبردهای مختلف شناختی و یادگیری

                       خودگویی درباره کارآمدی، در نظر گرفتن پیامدهای مثبت برای خود، کنترل اضطراب

                       پایداری، صرف تلاش کمک طلبی در هنگام نیاز

                           تلاش در جهت هدف یا کاهش عوامل حواس­پرتی، مذاکره در مورد مقتضیات تکلیف

                   واکنش تامل

خودارزشیابی از عملکرد

راهبردهای افزایش انگیزش اسناد، عملکرد بالا به توانایی

شناخت درباره رفتارهای خود، آیا تلاش کافی کرده؟ آیا از زمان به طور موثر استفاده کرده؟

ارزشیابی از مطالبات تکلیف و مطالبات بافتی

جدول 2-1 چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک ، شانک، نقل در پاکدامن، 1387)

پینتریج (2000) بیشتر نقش انگیزش در یادگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و شیوه­ای که در آن جهت­گیری هدف[22] (جهت­گیری تسلط[23] و عملکرد) با یادگیری خود تنظیمی مرتبط است را مورد بحث قرار می­دهد.

2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986)

زیمرمن 1986 خودتنظیمی را شامل چهار مرحله­ی متقابل می­داند که عبارت است از:

1- خود ارزیابی و نظارت: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان درباره اثربخشی خود داوری می­کنند و اغلب پیامدها و عملکردها را مشاهده و ثبت می­کنند. همان طور که دانش­آموزان شروع به مطالعه­ی یک موضوع ناآشنا می­کنند یک احساس مبهم از اثربخشی رویکردهای­شان دارند.

حفظ ثبت عملکرد می­تواند تا حد زیادی خود ارزیابی یادگیرنده را بهبود بخشد. معلم برای نگهداری این یادداشت­ها به او رهنمود می­دهد بعد از چند هفته، دانش­آموز به یادداشت­هایش رجوع می­کند و عملکرد ضعیف خود را در آزمون دنبال می­کند تاادراک خود را از دشوار بودن خواندن کاهش دهد.

2- انتخاب هدف و برنامه­ریزی: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان، هدفی را انتخاب می­کنند و برنامه­ریزی می­کنند. چگونه به هدف دست می­یابند. تکلیف یادگیری مجموعه اهداف یادگیری و راهبردهای رسیدن به اهداف را تجزیه و تحلیل می­کنند.

 [1]. Social Cognitive

[2].  Santrack

[3].Green & Azevedo

[4]. Kimber

[5]. Batler & Winne

[6].  DeclaraTive knowledge

[7].  Procedural   knowledge

[8].  Conditional  knowledge

[9] Mortag & Tad

[10]lemus

[11]Sharp

[12] Process oriented model of met cognition

[13]  General Fram work For SRl

[14] Winn & Hadwin

[15] Stage model of self-regulated Learning

[16] Social cognitive of self - regulaTion

[17] Fore though

[18]  Monitoring

[19]Control

[20] Reflection

[21]Negotiation

[22] Goal orientations

[23] Mastery orientations

 

متن کامل در لینک زیر :

 

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 267
تاریخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 زمان : 18:8 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی

۲-۱ مقدمه

با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یکدیگر فلسفه فروش کارایی خود را از دست داد. شرکتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویتهای کاری هر سازمان شد.مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره مند می شوند.

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. رسانه های اجتماعی نه از نظردر دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات با ارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند. مفهوم این موضوع را می توان در CRMاجتماعی (Social CRM) جستجو نمود, جایی که مشتریان پاسخ های مربوط به محصولات و خدمات را از طریق رسانه های اجتماعی به دست می آورند و نه از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و خدمات. .(سراجی و حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۳)

۲-۱-۲-تعریف رسانه اجتماعی

به رغم گستردگی تعریف رسانه اجتماعی، نقطه تمرکز اغلب آن ها بر دو عنصر اشتراک گذاری و تعامل است. برخی از تعاریف، تولید و انتشار محتوا را برجسته تر کرده اند و رسانه اجتماعی را رسانه ای دانسته اند که امور تولید ویدئو، صدا، متن یا چند رسانه ای در آن توسط کاربران انجام می شود و در محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراک گذارده می شوند، مانند وبلاگ، ویکی، یا سایت های میزبان قطعات ویدئویی (Capilanou and Bottlepr,2010)

این تعریف مصادیق رسانه اجتماعی را تعیین کرده و آن را شامل سایت هایی می داند که براساس مشارکت کاربر و تولید محتوا توسط کاربر شکل گرفته اند. در تعریفی دیگر رسانه اجتماعی، به هر نوع سایت با خدمات تحت وب دانسته شده که دارای ویژگی اجتماعی بودن است (Webtrends,2011)

در یک جمع بندی می توان گفت رسانه اجتماعی رسانه ای است که برای تعامل و انتشار محتوا در محیط اینترنت از طریق تعامل اجتماعی طراحی شده، دسترسی پذیری بسیار بالایی دارد و از تکنیک های انتشارمقیاس پذیر در آن استفاده شده است (خانیکی و بابائی،۱۳۹۰،۱۵۶).

شبکه های اجتماعی از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که ازطریق یک یا چند نوع از وابستگی ها به هم متصل اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر میکنند و موفقیت ومحبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ وبوی اجتماعی است (رحمان‌زاده،۱۳۸۹،ص ۲۴).

رسانه اجتماعی به مثابه یک دسته ابزار های مبتنی بر اینترنت است که بر بنیان ایدئولوژیکی و فناوری وب استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می دهند (کاپلان و هیلین،۲۰۱۰).

۲-۱-۳- ویژگی های رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی برخلاف تصور که هیچ قاعده و اصولی ندارند، دارای ویژگیها و ساختارهای حرفه ای هستند. ۱۴ ویژگی رسانه های اجتماعی در ادامه، به صورت خلاصه معرفی میشود:

 • گفت و گوی دو طرفه: اساس رسانه های اجتماعی بر پایه گفتگو بنا شده است.
 • باز شدن دیالوگ ها به وسیله مخاطبان: کاربران همیشه مواد یک گفتگو به شمار می روند.
 • ایجاد درگیری: درگیر بودن کاربران در رسانه های اجتماعی یکی از راههای برگشت آنها به این رسانه هاست.
 • تشویق به مشارکت: رسانه های اجتماعی همیشه کاربران را تشویق به مشارکت در فرایندها می کنند.
 • فعال کردن همکاری: همکاری و کمک کردن مخاطبان به یکدیگر یکی از عوامل توسعه کاربران رسانه های اجتماعی است.
 • برانگیختن شخصیت: هویت کاربران در رسانه های اجتماعی استحکام می یابد.
 • گران نبودن: تولید محتوا در رسانه های اجتماعی در قیاس با رسانه های جمعی بسیار ارزان تمام می شود به عبارت بهتر تولید محتوا رایگان است.
 • از وظایف کم تا وظایف زیاد: فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی از وظایف آسان و کوچک، به وظایف بزرگ و حرفه ای تبدیل می شود.
 • افزایش اعتبار: رسانه های اجتماعی فضایی برای ایجاد اعتبار توسط اشخاص، شرکت ها و سازمان هاست.
 • اعتدال و برابری: امکانات رسانه های اجتماعی برای تمام کاربران یکسان است.
 • تولید محتوا توسط کاربر: بنیان اصلی رسانه های اجتماعی بر تولید محتوا توسط کاربران قرار گرفته است.
 • حس مالکیت محتوا : تولید محتوا توسط کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شود.
 • افزایش صداقت: ایجاد صداقت در پروفایل ها باعث افزایش ارتباطات هوشمند می شود.
 • مکانی برای محتوای مهم رسانه های جمعی و سایر رسانه ها در رسانه های اجتماعی انتشار می‌یابد (افتاده،۱۳۸۹، ص۷۹).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 255
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 9:2 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

فرضیه‏های تحقیق:

۱-سیستم مدیریت مشتری محور با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۲-استفاده از فن آوری  رسانه های اجتماعی با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۳-قابلیت های اجتماعی CRM با عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.

۷-۱ تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها

عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری:

تعریف مفهومی: مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی مبتنی بر حفظ ارتباط مثبت با مشتری، افزایش وفاداری مشتری و گسترش ارزش چرخه حیات مشتری می باشد. درک نیازهای مشتریان و ارائه خدماتی که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان میشود, از فاکتورهای اساسی موفقیت و شکست سازمانها می باشد.(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۳)

تعریف عملیاتی: امروزه مدیریت ارتباط با مشتری توسط عملکرد آن اندازه گیری می شود، که عملکرد ارتباط با مشتری باید در نهایت در قالب رفتارهای مشتری اندازه گیری شود که شامل رضایت و وفاداری آنها می باشد.

قابلیتهای  CRM اجتماعی:

تعریف مفهومی: SCRM یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط یک سیستم و یک تکنولوژی حمایت می شود که به منظور ایجاد ارتباط تعاملی در یک محیط مشارکتی با مشتریان در راستای دست یابی به مزایای دو طرفه ایجاد شده است. از ابزارهای این مفهوم می توان به بلاگ ها، سرویس ها، ویکی ها، پادکست ها، شبکه های اجتماعی و ابزار اشتراک محتوا اشاره کرد(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۵). در این تحقیق قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی به معنی ادغام فعالیت های ارتباط با مشتری سنتی، از جمله فرآیندها، سیستم ها و فن آوری با برنامه های رسانه های اجتماعی نوظهور، برای تعامل با مشتریان در مکالمات مشترک و افزایش ارتباط با مشتریمی باشد.(Trainor et al. , 2013,p 2)

تعریف عملیاتی: این متغیر توسط عوامل تولید اطلاعات، انتشار اطلاعات، پاسخگویی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی سنجیده می شود.

سیستم مدیریت مشتری محور:

تعریف مفهومی: درجه ای که شرکت ها، فرآیندهای کسب و کار و سیستم خود را متناسب با خدمت به مشتریان می نمایند به عنوان  سیستم مدیریت مشتری محور خوانده می شود. . (Trainor et al. , 2013,p 2)

تعریف عملیاتی: این متغیر در این تحقیق با عوامل میزان تمرکر بر تیازهای مشتری، ارزیابی کنترل کیفیت محصولات در راستای جلب رضایت مشتری، طراحی فرایند های کاری بر مبنای بالا بردن کیفیت تعاملات مشتری، سازماندهی شرکت بر اساس گروه های مبتنی بر مشتری، اندازه گیری می شود. (Trainor et al. , 2013,p 2)

برنامه های رسانه های اجتماعی

تعریف مفهومی: گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیانهای تکنولوژیک وب، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید ‌شده بوسیله کاربران را می‌دهند. به این ترتیب هر کاربر اینترنتی به‌راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می‌تواند وبلاگ شخصی ایجاد کند و یا در انواع دیگر سایت‌ها عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر کند.(حانمی و سراجی،۱۳۹۲، ص ۴) برنامه های رسانه های اجتماعی ابزار مشتری محور جدید است که مشتریان را قادر به تعامل با دیگران در شبکه های اجتماعی و  معرفی خود و کسب و کار شان با سایر اعضای شبکه، می نماید.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر این متغیر توسط عوامل حمایت از به اشتراک گذاری اطلاعات، حمایت از مکالمات، حمایت از ارتباطات، سنجیده می شود. (Trainor et al. , 2013,p 3)

۱-۸  قلمروی تحقیق

۱-۸-۱  قلمرو موضوعی

موضوع تحقیق حاضر بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری است بنابراین قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 138
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 9:0 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

اشکال بازاریابی نوین

در حال حاضر بازاریابی به منظور ایجاد حداکثر تاثیرگذاری و تناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، شکل ها و صورت های نوینی یافته است. امروزه حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی نوین و به ویژه اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات استفاده از آگهی های هوشمندانه به منظور جلب توجه مخاطبان است. نمونه این بازاریابی در اینترنت کاربرد بسیاری دارد. استفاده از ابزارها و روش های نوین، افزون بر افزایش تاثیر این روش بازاریابی، انقلابی در این نوع بازاریابی ایجاد کرده است. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ همانند رادیو و تلویزیون و یا تبلیغات چاپی استفاده می کنند، تبلیغات بنری نقش بسزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین طور میانگین تعداد کلیک ها را افزایش می دهند. در حال حاضر حجم، فضا و مکان قابلیت های ارتباط دوسویه و شیوه های بیان گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش است و گسترش روزافزون دسترسی عموم مردم به اینترنت این نوع تبلیغات در آینده از رشد بسیاری نیز برخوردار خواهد شد (محمدی،۱۳۸۵،ص ۱۲۴).

روش بازاریابی دیگری نیز در حوزه فناوری اینترنت باب شده است. این شیوه بازاریابی با استفاده از خرده سایت ها انجام می گیرد. خرده سایت ها عبارتند از پنجره های کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) که هنگام جست وجوی فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و حاوی نوشته ها و تصاویر بازاریابی هستند. این نوع از بازاریابی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند. از آنجا که این نوع بازاریابی اینترنتی بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر می شوند و ممکن است موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند مورد انتقاد قرار گرفته اند. استفاده از پست الکترونیک جهت بازاریابی نیز از دیگر شیوه‌های بازاریابی است. تبلیغات اینترنتی از طریق بنرها، خرده سایت ها و موتورهای جست وجوگر تکنیک هایی هستند که تنها در محیط وب عملی هستند، اما پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری های اینترنت بوده و سال ها قبل از وب مورد استفاده قرار می گرفته است (محمدی،۱۳۸۵، ص۳۵).

در کل فرستادن نامه های الکترونیک امروزه یکی از رایج ترین مدل ها برای بازاریابی اینترنتی است که مزایای بسیاری از جمله پایین بودن هزینه، امکان هدف گیری دقیق مشتریان، اثربخشی بالا و مدیریت آسان را دارا است. شکل جدیدی از بازاریابی نیز توسط شبکه های تلویزیونی کابلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این شبکه ها، آگهی های بازرگانی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار می گیرد. استفاده از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایط نقلیه از جمله اتوبوس ها نیز از شیوه های جدید بازاریابی محسوب می شود که در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. این رسانه ها که از شاخه های رسانه های بزرگ محسوب می شوند طرفداران خاص خود را دارند (صبار،۱۳۸۴،ص ۱۴).

نوع جدید دیگر تبلیغات ارسال پیام بر روی تلفن همراه است. تلفن های همراه امروزه به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی نوین مطرح هستند که در طول زندگی کوتاه خود صرفاً به تبادل صوت قناعت نکرده اند و پیشرفت و مقبولیت آنها در جامعه به دلیل قابلیت هایی چون ارسال فایل های متنی، صوتی و گرافیکی است. نسل های جدیدتر تلفن همراه به دلیل بهره گیری از تکنولوژی های منحصر به فرد زمینه مناسبی را برای ارسال پیام های تبلیغاتی به این وسیله فراهم نموده است. به دلیل نزدیک بودن و در دسترس بودن همیشگی تلفن همراه در نزد صاحبان آنها، این وسیله ارتباطی شانس دیدن، فکر کردن و پسندیدن محصولات معرفی شده توسط شرکت های تبلیغاتی را به شدت بالا می برد. با چنین رویکردی کم کم پیام‌های تبلیغاتی روی تلفن همراه مشتریان فرود می آیند (محمد نژاد،۱۳۸۸،ص ۱۰).

۴ اشکال بازاریابی نوین

در حال حاضر بازاریابی به منظور ایجاد حداکثر تاثیرگذاری و تناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، شکل ها و صورت های نوینی یافته است. امروزه حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی نوین و به ویژه اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات استفاده از آگهی های هوشمندانه به منظور جلب توجه مخاطبان است. نمونه این بازاریابی در اینترنت کاربرد بسیاری دارد. استفاده از ابزارها و روش های نوین، افزون بر افزایش تاثیر این روش بازاریابی، انقلابی در این نوع بازاریابی ایجاد کرده است. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ همانند رادیو و تلویزیون و یا تبلیغات چاپی استفاده می کنند، تبلیغات بنری نقش بسزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین طور میانگین تعداد کلیک ها را افزایش می دهند. در حال حاضر حجم، فضا و مکان قابلیت های ارتباط دوسویه و شیوه های بیان گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش است و گسترش روزافزون دسترسی عموم مردم به اینترنت این نوع تبلیغات در آینده از رشد بسیاری نیز برخوردار خواهد شد (محمدی،۱۳۸۵،ص ۱۲۴).

روش بازاریابی دیگری نیز در حوزه فناوری اینترنت باب شده است. این شیوه بازاریابی با استفاده از خرده سایت ها انجام می گیرد. خرده سایت ها عبارتند از پنجره های کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) که هنگام جست وجوی فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و حاوی نوشته ها و تصاویر بازاریابی هستند. این نوع از بازاریابی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند. از آنجا که این نوع بازاریابی اینترنتی بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر می شوند و ممکن است موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند مورد انتقاد قرار گرفته اند. استفاده از پست الکترونیک جهت بازاریابی نیز از دیگر شیوه‌های بازاریابی است. تبلیغات اینترنتی از طریق بنرها، خرده سایت ها و موتورهای جست وجوگر تکنیک هایی هستند که تنها در محیط وب عملی هستند، اما پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری های اینترنت بوده و سال ها قبل از وب مورد استفاده قرار می گرفته است (محمدی،۱۳۸۵، ص۳۵).

در کل فرستادن نامه های الکترونیک امروزه یکی از رایج ترین مدل ها برای بازاریابی اینترنتی است که مزایای بسیاری از جمله پایین بودن هزینه، امکان هدف گیری دقیق مشتریان، اثربخشی بالا و مدیریت آسان را دارا است. شکل جدیدی از بازاریابی نیز توسط شبکه های تلویزیونی کابلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این شبکه ها، آگهی های بازرگانی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار می گیرد. استفاده از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایط نقلیه از جمله اتوبوس ها نیز از شیوه های جدید بازاریابی محسوب می شود که در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. این رسانه ها که از شاخه های رسانه های بزرگ محسوب می شوند طرفداران خاص خود را دارند (صبار،۱۳۸۴،ص ۱۴).

نوع جدید دیگر تبلیغات ارسال پیام بر روی تلفن همراه است. تلفن های همراه امروزه به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی نوین مطرح هستند که در طول زندگی کوتاه خود صرفاً به تبادل صوت قناعت نکرده اند و پیشرفت و مقبولیت آنها در جامعه به دلیل قابلیت هایی چون ارسال فایل های متنی، صوتی و گرافیکی است. نسل های جدیدتر تلفن همراه به دلیل بهره گیری از تکنولوژی های منحصر به فرد زمینه مناسبی را برای ارسال پیام های تبلیغاتی به این وسیله فراهم نموده است. به دلیل نزدیک بودن و در دسترس بودن همیشگی تلفن همراه در نزد صاحبان آنها، این وسیله ارتباطی شانس دیدن، فکر کردن و پسندیدن محصولات معرفی شده توسط شرکت های تبلیغاتی را به شدت بالا می برد. با چنین رویکردی کم کم پیام‌های تبلیغاتی روی تلفن همراه مشتریان فرود می آیند (محمد نژاد،۱۳۸۸،ص ۱۰).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 155
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:58 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

چهارچوب نظری تحقیق

با توجه به پیشینه پژوهش، پژوهش­های خارجی متعددی در رابطه با تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان انجام شده است ولی تاکنون در کشور ایران به چنین پژوهش­هایی انجام نشده است و شاید این پژوهش یکی از اولین کارها در این زمینه باشد که بتواند کمکی در راستای تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان در کشور باشد. بنابراین به طور مفهومی، این پژوهش ارتباط میان جو تیمی، توانمندسازی رهبری و تسهیم دانش را بررسی می‌کند. علاوه بر این، این پژوهش فرض می‌کند که هر چه بین کارکنان جو تیمی بیشتری وجود داشته باشد، رفتار تسهیم دانش بین کارکنان بیشتر خواهد بود. بنابراین مدل مفهومی این پژوهش که تلفیقی برگرفته از پژوهش­های ذکر شده در پیشینه خصوصاً پژوهش لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱] (۲۰۱۰) است به شرح ذیل ارائه می­گردد.

جو تیمی
نگرش تسهیم دانش
رفتار تسهیم دانش
توانمندسازی رهبری
H1
H2
H5
H4
H3
متغیرهای تعدیل گر

جنسیت                  سن

نمودار ۱-۱ (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰).

 ۱-۶ فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق دارای هفت فرضیه است که به شرح زیر می باشد:

 1. بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد.
 3. بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد.
 5. بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد.
 6. بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد.
 7. بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد.

 

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

۱-۷-۱ تعاریف نظری

جو تیمی: جو تیمی جوی است که بین دو یا چند نفر که به طور مستقیم  با یکدیگر تعامل کرده و دارای مهارتهای مکمل  هستند بوجود می آید و از شرایط آن این است که آن افراد مقصد واحدی دارند، به اهداف عملکردی مشترک متعهدند، رهیافت واحدی نسبت به مسائل دارند و نسبت به آن همگی پاسخگو هستند (مومنی، ۱۳۸۴: ۲۳).

اشتراک دانش: اشتراک دانش یک فرآیند سازمانی است که، نقش پایه­ای در ایجاد ایده­های جدید و فرصت­های تجاری خلاق بازی می­کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر بوسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی­های سازمان به طور مؤثری باعث برقراری ارتباط می­شود (لیانگ ،۲۰۱۰).

رفتار تسهیم دانش: به عنوان یک رفتار اجتماعی به ناچار در معرض افزایش تاثیرات اجتماعی افراد دیگر است. به نقل از لیانگ (۲۰۱۰) محیط اجتماعی یک منبع مهمی از اطلاعات است که افراد جهت ساختار واقعی و تصورات فرموله شده، نگرش­ها و رفتار استفاده می­کنند.

توانمندسازی رهبری: توانمندسازی، فرایند مداومی است که بوسیله عواملی مثل فرهنگ سازمانی و تمرین‌های مدیریتی که خودکارایی کارمندان را افزایش می‌دهد، تعریف می‌شود (یه و لین[۲]، ۲۰۱۲). شلتون[۳] (۲۰۱۲)، توانمندسازی رهبری را حرکت از نظام تصمیم‌گیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیم‌گیری توسط رده‌های پایین تعریف می‌کند.

۱ – Xue & Bradley & Liang

[۲]-Yeh & Lin

۲– Shelton

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 155
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:55 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مقدمه

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می­گیرد بر پایه‌ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است؛ که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط‌ترین دستاوردهای تحققیات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه­ای مسئله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده­اند؛ و به آن نزدیک شده­اند، به عبارت دیگر چه ابعادی از مسئله تحقیق، مورد پژوهش قرارگرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده‌ای از کند و کاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایانامه و موضوع­های مشابه در کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می­باشد.

 

۲-۲ توانمندسازی

امروزه فاصله میان جوامع و سازمان‌ها از حیث دانایی و نادانی و چالش اصلی میان سازمان‌ها، چالش نیروی انسانی توانا و داناست. نیروی انسانی به عنوان مهمترین، گران‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می‌شود و تنها عنصر ذی‌شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد. با مقایسه کارکنان در دو قرن اخیر ما می‌گوید: قرن بیستم عصر بهره‌وری نیروی انسانی کاربر بود ولی این قرن‌ها، عصر کارهای دانش است. به طوریکه در قرن گذشته باارزش‌ترین دارایی یک سازمان ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی سازمان‌ها زیر بار تغییرات موج‌آسا، ناگزیر به بازاندیشی و بازبینی روش‌ها، الگوها و افکار خود در مورد نیروی انسانی شاغل خود هستند (دراکر،۱۹۹۸؛ به نقل ازامیرخانی، ۱۳۹۰: ۴۳).

از آنجا که انسان ها به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند وکسانی که مسئولیت رویکردها وکارکردهای سازمان را بر عهده دارند، بنابراین بایسته است با توانمندسازی منابع انسانی از راه دموکراتیک، ضمن آماده کردن کارکنان برای رویارویی با تغییرات، در سازمان نیز محیطی را بوجودآورد که درآن، هم انسانیت انسان ها وهم استعدادآن ها شکوفا شود و نیز دستیابی به بالندگی سازمانی و توسعه هدف ها و در نهایت، ارتقای سازمان تا سطح فرابالندگی امکان پذیر شود.

 

امروزه توانمندسازی به یکی از مهمترین موضوعات روز مدیریت مبدل شده وتعاریف زیادی توسط کارشناسان برای آن بیان گردیده است که در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره شده است:

” تواناسازی، یعنی آزاد کردن نیروهای درونی افراد، برای کسب دستاوردها، شگفت‌انگیز و تکنیکی است برای افزایش بهره‌وری از راه بالا تعهد کارکنان نسبت به سازمان و به عکس” (پورکیانی و پورمرادی، ۱۳۸۹: ۲۱).

“توانمندسازی، فرایند مداومی است که بوسیله عواملی مثل فرهنگ سازمانی و تمرین‌های مدیریتی که خودکارایی کارمندان را افزایش می‌دهد، تعریف می‌شود” (یه و لین[۱]، ۲۰۱۲).

کوکانن و دیگران[۲] (۲۰۱۱) ۳ بعد برای توصیف توانمندسازی تعریف کردند: پیامدی، رفتاری، ذهنی. توانمندسازی رفتاری به احساس کنترل که کارمند بر محیط کاری خود توسط عملیاتش بدست می‌آورد مـربـوط مـی‌شود مثل خودرأیی. توانمندسازی ذهنی به توانایی کارمند به نشان دادن ایده و نظراتش که از آن ها در محیط کاری حمایت می‌کند مربوط می‌شود.

شلتون[۳] (۲۰۱۲)، توانمندسازی را حرکت از نظام تصمیم‌گیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیم‌گیری توسط رده‌های پایین تعریف می‌کند.

در یک جمع بندی کلی می توان عنوان کرد که توانمندسازی تحت عنوان یک روش، الگو، مفهوم، فرایند، کیفیت و یک مرحله برای آزاد کردن نیروی درونی افراد، آزاد کردن قدرت، ایجاد منابع ذهنی، افزایش مشارکت و مسئولیت افراد که در کلیت به ایجاد توسعه و بهبود مستمر، نتایج شگفت انگیز، توسعه ظرفیت ها و…می­شود.

[۱]-Yeh & Lin

[۲]-Kuokkannen

۳– Shelton

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 154
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:52 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تعاریف عملیاتی

جو تیمی: میانگین نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱] (۲۰۱۰) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل ۸ سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف ۵ درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده است.

رفتار تسهیم دانش : میانگین نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل ۳ سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف ۵ درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده است.

نگرش به اشتراک دانش: میانگین نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل ۳ سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف ۵ درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده است.

توانمندسازی رهبری: میانگین نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل ۱۸ سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف ۵ درجه لیکرت می­باشد که گزینه ها از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده است.

 

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین  کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می­باشد که در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت دولتی است.

 

۱-۸-۲ قلمرو مکانی

این پژوهش در گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت انجام شده است.

 

۱-۸-۳  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۳ بود.

پرسش نامه ها در فروردین ۱۳۹۳ به کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ داده شد و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.


 

[۱] – Xue & Bradley & Liang

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 162
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:50 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی

آزمایش های هاثورن در سال های ۱۹۲۴تا۱۹۳۲آغازشد. محل مطالعات، کارخانه هاثورن بود. پژوهشگران هاثورن برای توضیح رفتار کارگران،توجه خودرا به عوامل روانی واجتماعی معطوف کردند وسازمان اجتماعی کارخانه وروابط وکنش های متقابل افراددرحین کار موضوع اصلی مطالعه قرار گرفت. آنان به این نتیجه رسیدند که افراد، درضمن کارنه بصورت فردی، بلکه به عنوان عضوی از گروه فعالیت می کنند ورفتارشان تابع ارزش ها ومعیارهای گروهی است. پدید آمدن جنبش روابط انسانی که نتیجه مطالعات هاثورن بود، بر نحوه تفکران مدیران دهه ۱۹۵۰-۱۹۶۰ تأثیر بسزایی داشت و بر این عقیده استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در محیط کار برقرار می‌کنند، می‌توانند به بهره‌وری دست یابند. در دهه ۱۹۸۰ مدیریت منابع انسانی با تحولات بسیار جدی مواجه شد و مدیران بیشتر توجه خود را به مسئله کیفیت، انعطاف‌پذیری و شایستگی‌های منحصر به فرد به عنوان مبنای اصلی مزیت رقابتی معطوف کردند. در واقع در سال های نخستین دهه ۱۹۸۰، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و طرح فرهنگ قوی سازمانی در کانون توجه بسیاری از مشاوران ذی‌نفوذ مدیریت و پژوهشگران روش های کاربردی قرار گرفت. محققان دریافتند که نیروی انسانی با کیفیت، یکی از مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی به شمار رفته و در کنار فناوری و منابع مالی، عنصری مهم و حیاتی در نیل به اهداف کمی و کیفی سازمان ها به شمار می‌رود. شکی نیست وقتی در سازمانها بحث از رقابت، پیشرفتهای فن‌آورانه، رشد، تغییر و تحول و… به میان می‌آید توانمندسازی نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین و مناسب‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهد بود. در دو دهه اخیر با توجه به تشدید رقابت‌ها در سطح جهان و به وجود آمدن دهکده جهانی، سازمان ها برای حفظ خود در محیط پرتلاطم امروزی، توجه خویش را معطوف به توانمندسازی کارکنان کرده‌اند. بحث آموزش حساسیت و توجه مدیران به نیازها و انگیزه‌های کارکنان و پس از آن مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت ابداع روش های کار گروهی و تیمی به منظور بهبود کیفیت، همه و همه در راستای این هدف قرار داشته‌اند (موغلی و عزیزی، ۱۳۹۰: ۲۶۷-۲۶۶).

 

جدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی

دهه مفاهیم مرتبط با توانمندسازی توضیح
۱۹۵۰ روابط انسانی مدیران در قبال کارکنان خود رفتار دوستانه داشته باشند
۱۹۶۰ آموزش حساسیت مدیران نسبت به نیازها و انگیزه‌های کارکنان حساس بودند
۱۹۷۰ مشارکت کارکنان مدیران کارکنان را در تصمیم‌گیری درگیر می‌کنند
۱۹۸۰ مدیریت کیفیت جامع مدیران بر کار گروهی و تشکیل تیم تأکید داشتند
۱۹۹۰ توانمندسازی کارکنان مدیران شرایطی فراهم کنند که نیروی بالقوه کارکنان آزاد شود

منبع: (عبدالهی،۲۲:۱۳۸۵).

۲-۲-۲ سیر تکاملی سبک مدیریت

الف) مدیریت سنتی

برنامه ریزی: به فرایند پیش‌بینی و تجسم اقدامات آتی و چگونگی رسیدن به اهداف اطلاق می‌شود.

سازماندهی: شناسایی و گروهبندی فعالیت‌ها، تعیین اختیار و مسئولیت‌های شاغلان، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت‌ها می‌باشد.

نظارت: مدیران با ایجاد نظام ارتباطات مناسب زمینه نفوذ خود را در کارکنان فراهم نموده و در نتیجه آن‌ها را جهت نیل به هدف بر می‌انگیزانند.

کنترل: به فرایند نظارت بر انجام برنامه‌ها، سنجش اقدامات به عمل آمده با برنامه‌ها، تشخیص انحرافات و انجام اقدامات اصلاحی اطلاق می‌شود (سیدجوادین،۳۶:۱۳۹۲).

ب) سبک مدیریت در سال ۲۰۰۰

هدایت: شامل تدوین دیدگاه ها، ارزش ها، استراتژی‌ها، اهداف، بهبود فرایندها، سازماندهی، برقراری ارتباط که همه در جهت رسیدن به مدیریت کیفیت جامع است.

توانمندسازی: با تفویض کارهای عادی و سپردن مسئولیت به کارکنان، استفاده از روشهای اصلاحی، گروههای میان وظیفه‌ای، بهبود فرایند و گروههای کاری خودگردان، تخصیص منابع، دانش لازم و آموزشهای مربوطه، پاداش، تلاش برای بهبود و موفقیت، مشاوره و نقش مربی برای کارکنان، حذف موانع موجود بر سر راه عملکردهای برجسته و عالی.

ارزیابی: شامل بررسی نظرات کارکنان و مشتریان، به کارگیری کیفیت، ابزارهای سنجش بهره‌وری و خدمت‌رسانی، ابزارهای آماری سنجش فرایندهای تولید و الگوبرداری بهینه از سازمان های برتر و موفق.

شریک‌سازی: شامل شناسایی و از بین بردن خلأ عملکرد از طریق تعامل و کار با مشتریان، تأمین کنندگان، اتحادیه کارگری، مراکز آموزشی، سایر بخش‌های دولتی و بنیانهای اجتماعی به منظور حل مسائل زیست محیطی یا سایر موضوع هاست(شلتون،۲۰۱۲).

مدیریت کیفیت جامع این نکته را روشن ساخت که اصول مدیریت سنتی، یعنی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای هدایت، توانمندسازی، ارزیابی، همکاری و شراکت تغییر می‌یابد.برای اینکه رویکردهای جدید مدیریت فراموش نشود از ترکیب حروف اولیه آن ها LEAP به وجود می‌آید که نشان دهنده سبک مدیریت جدید است (آقایار، ۱۳۸۹: ۴۱).

امروزه برای غلبه بر پیچیدگی وشتاب چالش هایی که در محیط امروزی با آن روبرومی شویم، موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می توان تمام کارکنان را صاحب قدرت کرد. درواقع توانمندسازی نیروی انسانی یکی از سبک های جدید مدیریت محسوب می شود که با اجرای آن مزایایی زیادی نصیب سازمان می شود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 109
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:47 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مراحل توانمندسازی

برای توانمندسازی نیروی انسانی مراحلی وجود دارد که عبارتند از: (باون ولاولر[۱]،۲۰۱۳).

 1. مرحله تسلط: یک مدیر، هنگامی می‌تواند افرادی را که در حیطه نظارتش هستند توانمند سازد که خودش بر آن نیروها اشراف کامل داشته باشد. در این مرحله مدیر به دلیل اقتداری که دارد، تصمیم می‌گیرد و کارکنان تصمیم‌های او را به مرحله اجرا در می‌آورند، تا از این راه به توانایی های آنان افزوده شود.
 2. مرحله مشورت: هدف این مرحله، این است که افراد یاد بگیرند. در این مرحله، مدیر با کارکنان مشورت می‌کند و حتی در مواردی که می‌داند کارکنان اشتباه می‌کنند با آن ها موافقت می‌کند تا در عمل با مشکلات برخورد کند.
 3. مرحله مشارکت: در این مرحله تصمیم‌ها به طور مشترک گرفته می‌شود.
 4. مرحله تفویض اختیار: در این مرحله به افراد اختیار داده می‌شود که تصمیم بگیرند.

تواناسازی کارکنان یکی از الزامات سازمان های کنونی است. جهت تواناسازی افراد در سازمان به طور کلی گام های زیر باید برداشت شود:

گام اول: تحول ساختار سازمان از حالت سنتی به حالت ارگانیک و پویا، تا بستر و زمینه بروز توانایی افراد در سازمان برای آنان آماده گردد و افراد بتوانند پتانسیل‌های واقعی مثل خلاقیت و شایستگی را از خود نشان داده و به مرحله اجرا در آورند.

گام دوم: جهت تواناسازی در سازمان، فرهنگ سازمانی باید تغییر نماید تا افراد یاد بگیرند که بصورت مشارکتی در تصمیم‌گیری ها و اجرای عملیات اقدام نموده و مسئولیت بیشتری از خود در قبال وظایف محوله نشان دهند.

گام سوم: رهنمودهای لازم جهت تواناسازی مدیران و کارکنان را مدنظر قرار داده و جهت اجرای این مقوله باید کلیه افراد سازمان اعم از مدیران و کارکنان آموزش های لازم را کسب نمایند.

گام چهارم: موانع توانمندسازی در سازمان شناسایی شده و تدابیر و راهکارهای مقابله با آن ها اتخاذ گردد .

 

۲-۲-۴ سطوح توانمندسازی

توانمندسازی در سه سطح فردی (نگرش ها) گروهی (روابط بین گروه ها) و ساختار سازمانی عمل می‌کند. (کارگر،۱۴۴:۱۳۹۰).

الف- نگرش ها

مقدمه و شروع رفتار، نگرش است، ابتدا نگرش است که شکل می‌گیرد و این نگرش با شرایطی به رفتار منجر می‌شود. توانمندسازی سه تغییر اساسی در نگرش افراد سازمان ایجاد می‌کند:

تغییر در روش: هر گروه کاری علاوه بر رسیدن به هدف خود، باید چگونگی دستیابی به آن را نیز در نظر داشته باشد.

تغییر در مسئولیت: در گروه کاری توانمند، هر شخصی از مسئولیتی برخوردار است که قبلاً متعلق به رهبر بود.

تغییر در یادگیری: سازمان سنتی، بطور واکنشی عمل می‌کرد در صورتی که در سازمان توانمند، افراد به احترام کارها، جستجو و حل مشکلات خطرپذیری، ابراز نظریات و همکاری تمایل دارند.

ب- روابط گروهی

در سازمانهای توانمند، روابط پویا جایگزین قید و بندهای دست و پا گیر می‌شود؛ عزم و قصد مشترک وجود دارد؛ افراد از توانمندی خود برای بهره‌گیری از استعداد تمام اعضای گروه استفاده می‌کنند؛ از مناسبات و ارتباطات بطور ثمربخش استفاده می‌کنند؛ اعضای آن، قدر یکدیگر را می‌دانند و تلاشها را پاس می‌دارند؛ با دیگران در چارچوب سازمان همکاری می‌کنند؛ منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می‌دهند (کارگر، ۱۳۹۰: ۱۴۶).

ج- ساختار سازمانی

ساختار سازمان سنتی از شکل هرم برخوردار است در حالی که سازمان نو و توانمند، ساختاری شبیه به دایره یا شبکه دارد. مشخصات این دو ساختار در جدول (۲-۲) آمده است.

 

 

جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای

مشخصات ساختار هرمی شکل مشخصات ساختار دایره‌ای
ـ تصمیمات توسط افراد در رأس هرم اتخاذ می‌شود ـ مشتری (ارباب‌رجوع) محور است
ـ تغییر به کندی و کمتر صورت می‌گیرد و تنها از رأس سرچشمه می‌گیرد ـ مسئولیت، مهارتها و قدرت و کنترل تقسیم می‌شود
ـ بازخور و ارتباط از بالا به پایین تغذیه می‌شود ـ کنترل و هماهنگی از طریق ارتباط دائمی و تصمیمات متعدد حاصل می‌شود
ـ میزان حرکت و ارتباط بین بخش ها حداقل است ـ در برابر چالش های جدید، گاهی اوقات تغییر باید بسیار سریع صورت پذیرد
توجه به کارکنان به سمت بالامعطوف است شخص بالادست، مسئول نتایج کارهای زیردستهاست ـ قدرت از توانایی تأثیر و تحریک دیگران ناشی می‌شود، نه از سمت موفقیت فرد
از کارکنان انتظار انگیزه نمی‌رود، بنابراین لازم است رفتار آنها کاملاً کنترل شود ـ به تحرک در آوردن، پیوند دادن و توانمند ساختن گروهها قطعاً از وظایف مدیران است

منبع: (کارگر، ۱۵۰:۱۳۹۰).

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۵ اصول توانمندسازی

توانمندسازی نیروی انسانی دارای اصولی است که با رعایت آن ها می توان با اجرای توانمندسازی به موفقیت دست یافت برخی از این اصول در ذیل آورده شده است: (یوکل و بکر[۲]، ۲۰۱۲: ۲۲۰).

۱) برای اجرای توانمندسازی هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد، اجرای توانمندسازی در هر شرایطی ویژگی های خاصی دارد؛

۲) توانمندسازی در خدمت یک هدف است: توانمندسازی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است نه اینکه خودش هدف باشد. توانمندسازی به کارکنان کمک می‌کند تا به سازمان و خودشان کمک کنند و به شغل آنان معنا و احساس غروری بخشد تا بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهند؛

۳) توانمندسازی را باید مدیریت کرد: آن را انجام دهید و مطمئن باشید که در حال اجراست؛

۴) توانمندسازی وقتی خوب عمل می‌کند که مبتنی بر ارزشها باشد: زمانی از توانمندسازی انرژی بیشتری به دست می‌آید که مدیران مقبول کارکنان باشند؛

۵) اعتماد و تعهد دو نکته کلیدی محسوب می‌شود: با تسخیر افکار و روان کارکنان می‌توانید مشارکت آنان در پیشنهادات را فراهم کرده، وفاداری و تلاش آنان را مضاعف کنید؛

۶) با تعریف مرزهای کاری می‌توان حدود اختیارات کارکنان را روشن کرد: با حذف موانع شرایط این کار فراهم می‌شود؛

۷) ارتباطات و اطلاعات: شریانهای حیاتی یا مایه زندگی توانمندسازی هستند؛

۸) آموزش توانمندسازی چیزی بیش از اقدامات اصلاحی است: کارکنان را برای مشارکت بیشتر، ارتقای سطح عملکرد آماده سازید؛

۹) مربیگری بیش از کنترل و نظارت مؤثر است: بویژه وقتی که می‌خواهید کارکنان را تشویق به مشارکت کنید و آنان را رشد دهید؛

۱۰) گرامیداشت و قدردانی از افراد برای موفقیت های آتی لازم است.

۱۱) توانمندسازی وقتگیر است: تغییر از فرهنگ کنترل و دستوردهی به توانمندسازی مستلزم تعهد به یک تغییر بلندمدت است. برای موفقیت توانمندسازی باید مشارکت و درگیری کارکنان در یک برنامه بلندمدت در نظر گرفته شود؛

[۱]-Bowen& Lawler

[۲]-Yukl& Becker

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 135
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:39 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مدل های توانمندسازی

مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تأکید دارند

۱- مدل باون و لاولر: این صاحبنظران عامل توانمندی را در چهار جزء سازمانی می‌دانند.

 1. اطلاعات درباره عملکرد سازمان
 2. پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی
 3. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر جهت سازمان
 4. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر عملکرد سازمان

۲- مدل اسپریتزر[۱]: اسپریتزر بر مبنای آزمون مدل توماس و ولتهوس در سطح کارکنان میانی یک سازمان تجاری و کارکنان سطح عملیاتی یک سازمان بیمه، عوامل مؤثر بر توانمندی روانی و نتایج حاصله از توانمندی روانی را در قالب مدل تصویری چنین بیان می‌دارد (اسپریتزر،۱۹۹۵).:

 

* دسترسی به اطلاعات

(مأموریت و عملکرد سازمان)

* پاداشها

توانمندی روان

* تأثیر

* عزم شخصی

* شایستگی

* معناداری

* اثربخشی سازمان

 خلاقیت

شکل۲-۱ مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،۱۹۹۵).

 

۳- مدل کوئین و اسپریتزر[۲]: ایشان نگرش به توانمندسازی را به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم‌بندی می‌کنند. در دیدگاه ایستا اعتماد بر این است که توانمندسازی تفویض تصمیم‌گیری در یک چارچوب روشن است. پاسخگویی تفویض می‌شود و افراد در برابر نتایج مسئول هستند. اما در یک نگرش پویا، توانمندسازی پذیرش ریسک، رشد، تغییرات، درک نیازهای کارکنان، مدلسازی رفتار توانمند برای آنها، تیم‌سازی و ترغیب رفتار همکارانه، تشویق ریسک‌پذیری هوشمندانه و اعتماد کردن به افراد در اجرای کار است. به هر حال هر یک از دو دیدگاه ایستا و پویا دارای نقص است و ترکیبی از این دو مورد نیاز است. ایشان معتقدند برای حرکت از دیدگاه پویا چهار گام نیاز است:

 1. ایجاد چشم‌انداز روشن و چالش برای رسیدن به آن
 2. جریان باز اطلاعات و انجام کار تیمی
 3. برقراری نظم و اعمال کنترل
 4. وجود حمایت سازمانی و احساس امنیت و ثبات(جانسون[۳]،۲۰۱۳).

۴- مدل آلفرد باندورا[۴]: باندورا اعتقادات خوداثربخشی و نقش آن را در احساس توانمندی شخص مفهوم‌سازی کرده است.

 1. استفاده از حمایت احساسی مثبت در فشارها و هیجانات کاری.
 2. استفاده از ترغیب و تشویق مثبت.
 3. داشتن مدل از افراد موفقی که اعضا آن‌ها را می‌شناسند.
 4. تحقق تجارب واقعی از تسلط در انجام موفق کارها(جانسون،۲۰۱۳).

۵- مدل ایده‌ال نولر[۵]: وی بیان می‌دارد که ما از توانمندسازی فرد یا گروهی از افراد در یک موقعیت معین وقتی دارای شرایط زیر هستند سخن می‌گوییم:

 1. توانایی کامل تصمیم‌گیری را دارا هستند.
 2. مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم را به عهده دارند.
 3. دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم‌گیری و اجرا آن را دارند.
 4. *مسئولیت کامل پذیرش پیامدهای هرنوع تصمیم گرفته شده را دارند(فرهنگی واسکندری،۱۳۹۰).

[۱]-Spreitzer

[۲]-Quinn & Spreitzer

[۳]-Johnson

[۴]-Alfred Bandura

[۵]-Noller

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 106
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:36 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مدل های اقتضایی

۱-مدل فورد و فوتلر[۱]: با توجه به دو بعد محتوای شغل و زمینه شغل و ترکیب آن ها با فرایند تصمیم‌گیری می‌توان به مدلی دست یافت. محتوای شغل شامل وظایف و رویه‌های لازم برای انجام یک شغل خاص می‌شود، ولی زمینه شغل وسیعتر از این است و در ارتباط با وظایف و محیط خارجی سازمان نیز قرار دارد. از آنجایی که سازمانها حاوی مشاغل گوناگون هستند و نیازمند متناسب‌سازی این مشاغل یا مأموریت ها، اهداف کلان و عملیاتی سازمانی هستند هر دو بعد شامل گامهای عمده فرایند تصمیم‌گیری است. بعد افقی افزایش اختیار در تصمیم‌گیری درباره محتوای کار و بعد عمودی افزایش اختیار در تصمیم‌گیری درباره زمینه‌های شغلی را همزمان با افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. حاصل ترکیب این دو بعد، پنج نقطه است که از نظر میزان درجه توانمندسازی متفاوت است.

۲-مدل بلانچارد، زیگارمی و زیگارمی[۲]: در این مدل، مفهوم ایفای نقش مربیگری، ارشاد و انتخاب سبک سرپرستی از جایگاه ویژه برخوردار است. اگر مدیر منش خود را در کمک به دیگران برای رشد درک نکند تلاش های توانمندسازی موفق نخواهد بود. برای اجرای توانمندسازی در ادراک از نقش مدیر تغییر صورت می‌پذیرد، مدیر باید کارکنان را به عنوان نیروهای بالقوه‌ای ببیند که باید به ظهور وضعیت برسند. این فرایند به خوبی در پیگری یا مرشد بودن نامیده‌اند عبارت است از:

 1. تعیین سطح مهارت کارکنان
 2. مطلع ساختن فرد از اهدافی که باید بدست آید و اهمیتی که این اهداف برای کل سازمان دارند.
 3. اجرای آموزشهای مورد نیاز
 4. اجرای حمایت مناسب سرپرست بر مبنای سطح مهارت کارکنان
 5. سبک هدایتگری در موردی که فرد مهارت پائین دارد.
 6. سبک مربیگری برای وظایفی که فرد مهارت دارد ولی تجربه یا انگیزه کافی ندارند.
 7. سبک حمایتی برای وظایفی که فرد مهارت اجرا دارد ولی هنوز اعتماد به نظریابی های خود برای انجام کار ندارد.
 8. سبک تفویض برای وظایفی که فرد با انگیزه و دارای توان کامل می‌باشد.
 9. ارشاد کارکنان تا جذب فرهنگ سازمانی و ارزشهای توانمندسازی
 • حذف موانع ساختاری در سازمان
 • حمایت از استمرار توانمندسازی
 • مشارکت دادن افراد در اطلاعات مربوط به خود افراد و اثربخشی سازمانی (بلانچارد، زیگارمی و زیگارمی، ۱۹۸۵،به نقل از اسکندری وفرهنگی،۱۱۰:۱۳۹۰).

 

۳- مدل کانگر و کاننگو[۳]: این دو صاحبنظر معتقدند که علاوه بر مدیر، اعضاء سازمان، نقش اساسی در فرایند توانمندسازی ایفا می‌کنند احساس کارکنان از توانایی خود عامل مهمی در توانمندسازی است. در این مدل، منظور از مربیگری و استراتژیهای توانمندسازی نه تنها حذف وضعیتهای خارجی ضعیف‌ساز است بلکه ایجاد احساس و اطلاع از خوداثربخشی در زیردستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این نگرش استراتژیهای مربیگری در راستای ایجاد توانمندی عبارتند از:

 1. ابزار اعتماد به زیردستان همراه با داشتن انتظارات بالا از عملکرد آن ها
 2. ایجاد فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری
 3. ایجاد استقلال در دل محدودیتهای بوروکراتیک
 4. وضع اهداف معناداروالهام‌بخش(کانگر وکاننگو،۱۹۹۸).

 

[۱]-Ford & Footler

[۲]-Blanchard & Zigarmi & Zigarmi

[۳]-Conger & Kanungo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 84
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:29 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

توسعه روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است. یکی از مهمترین این دستاوردها که منجر به ا فزایش سطح آگاهی جامعه گردیده است، سهولت در دسترسی افراد به حجم وسیعی از اطلاعات گوناگون می باشد. با افزایش آگاهی افراد جامعه، نیازهای جامعه نیز افزایش می‌یابد. برخی از این نیازها عبارتند از نیازهای شهری، اجتماعی، قانونی، فرهنگی و شخصی. بخشی از این نیازها توسط شرکت ها و سازمان های خصوصی و بخشی دیگر توسط سازمان های دولتی مرتفع می‎گردد. در کشور ما ایران، سازمان ها و ارگان های دولتی نقش محوری و اصلی در پاسخگویی به بخش اعظم نیازهای افراد حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند. با توجه به این موضوع که سازمان های دولتی با حجم وسیعی ازافراد، درخواست ها، ارتباطات، قوانین و دستورالعمل ها مواجه می باشند لذا پیچیدگی های زیادی در فعالیت های این سازمان ها وجود دارد. این پیچیدگی ها در برخی از موارد می تواند منجر به اتلاف زمان، صرف هزینه های اضافی و بروز مشکلاتی از این قبیل گردد، سازمانی که بتواند این تعاریف، دستورالعمل ها، ارتباطات و قوانین را درچهارچوبی مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا ساماندهی نماید، می تواند از رخ دادن مسائل پیش بینی نشده جلوگیری نموده و مبادلات کاری خود را هرچه بیشتر تحت کنترل داشته باشد.امروزه سازمان های دولتی در تلاش اند با تکیه بر فن آوری های جدید اطلاعاتی،  سازمان را به گونه ای تغییردهند که رسالت پاسخگویی به مردم را در کمترین زمان،  با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام رسانند و CRM  بهترین راه ممکن برای رسیدن به این مقصود است. CRM روابط و ارتباطات درون و برون سازمانی را بصورت شفاف تعریف می نماید و مزایای بسیاری چون ارائه اطلاعات و خدمات بصورت پیوسته و ۲۴ ساعته، کاهش هزینه ها، افزایش بازده و بهره وری را برای سازمان ها به ارمغان می آورد. مدیریت روابط با مشتریان فلسفه عملیاتی کسب وکار برای جذب و نگهداری مشتریان، افزایش ارزش مشتری، وفادار نگه‌داشتن مشتری و نگه داشتن آنها و پیاده سازی استراتژی های مشتری محور می باشد. CRM  به بهبود روابط با مشتریان، تمرکز بر تصویر جامع چگونگی یکپارچگی ارزش مشتری،  نیازمندی‎ها، استثناء‌ها و رفتارها از طریق تحلیل داده‌ها در تعامل با مشتری می پردازد. سازمان‌ها با استفاده از CRM می‎توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند. بنابراین یک سیستم مدیریت روابط با مشتری می‌تواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند. سازمان ها از برخی روش‌هایی شامل مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل ارزش مشتری، استراتژی سازمانی و ساز و کارهای خدماتی که کارایی ارتباطات مشتری را بهبود می‌دهد بکار می‎برند. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی ای برای کسب مشتریان جدید و نگهداشتن آنها است. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی شامل تمام فعالیت های مرتبط با مشتریان بی واسطه همچون شرکت ها و. …. می‎باشد. هر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی در یکی از سه فرآیند سازمانی زیر پیاده شده است: فروش، بازاریابی و خدمات. در حالی که این ها فرآیند هایی مستقیماَ مرتبط با مشتری هستند. مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی(Analytical  CRM)  تمام اجزایی که برای تحلیل روابط و ویژگی های مشتری که بر اساس اجرای فعالیت های مدیریت روابط با مشتری عملیاتی با تاکید بر نیاز مشتریان و استثنائات شان وجود دارد، تامین می کند. قبل از اینکه سازمان بتواند بازاریابی یا استراتژی های مدیریت روابط با مشتری را توسعه دهد، آنها باید بدانند که چگونه مشتریان برای خرید کردن تصمیم می‌گیرند. این فرآیند تصمیم گیری چرخه خرید مشتری(CBC)  نامیده می‌شود. ما فرض می‌کنیم که زنجیره تمام چرخه های خرید مشتریان از طریق چرخه حیات هرکدام از مشتریان اجرا می‌شود. این فرآیند با توقف مصرف پایان می‌پذیرد.

مساله از اینجا شروع می شود که یک مشتری در محصول , کالا , خدمات و سرویسی که ارائه می دهیم یک چیزی دیده که به سراغ ما می آید و مشتری می تواند یک تجربه خوب داشته باشد یا اینکه مشتری ما را اخراج می کند ! آقای  SamWalton مشهور به walmart می گوید : ((مشتری تنها کسی است که می‌تواند ما را اخراج کند , از مدیر عامل گرفته تا بقیه کارمند )).

CRM  از سه بخش اصلی تشکیل شده است : مشتری , روابط و مدیریت منظور از روابط , ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمند تر از طریق ارتباطی یاد گیرنده می باشد و مدیریت عبارت است از خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتری مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرآیند ها و تجارب سازمان.

تعاریف متفاتی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است که از آن جمله می توان به بازاریابی یک به یک یا به بازاریابی در تمام دوره عمر مشتری اشاره نمود. شاید تعریف زیر که موئز لیمایم (Moez Limayem) از CRM ارائه نموده بهترین تعریف باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 61
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:9 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

ضرورت و اهمیت تحقیق

از لحاظ قدمت گردشگری پدیده­ای کهن است که بر پایه حرکت و جابه­جایی انسان استوار و در عین حال سرشت آدمی نیز با سفر و آشنایی با زمینه­های مختلف مکان­هایی غیر از محل اقامت او عجین شده است. از نظر اهمیت اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای در حال توسعه است و امروزه مساله انگیزه­ها در توریسم، انتخاب مسافرت از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کرده­است آن­ها را به تلاش وا داشته است تا هر روز بیش از پیش درباره انگیزه­ها و رویاهایی که مسافران را وا می­دارد تا وقت و پول خود را در این راه هزینه نمایند و به کنکاش بپردازند (جاروندی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۴).

بنابراین با این شناخت، مدیریت مقاصد گردشگری خواهند توانست بازار هدف خود را به     گونه­ای مناسب در جهت پاسخ­گویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کنند.این تنها راه واقعی موفقیت در جلب رضایت گردشگران و توسعه گردشگری در مقصد است، زیرا تامین انتظارات گردشگران  یا عمل کردن فراتر از این انتظارات به معرفی مقصد یا جلوه­ای مناسب نزد گردشگران می­انجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه قرار خواهند داد بلکه عاملی موثر در تبلیغ برای مقصد ومورد نظر خواهد بود.

با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد فواید گونه شناسی گردشگری را می­توان به طور مختصر و مفید در چند مورد ذکر کرد:

-­ امکان پذیری پیش بینی و شناخت جریان­ها و روندهای گردشگری؛

-­ سمت و سو دهی به بازارهای هدف گردشگری به ویژه برای آژانس­های مسافرتی؛

-­ شناخت ظرفیت موجود در کشور از نظر انواع گردشگری؛

-­ شیوه­ای برای ساده­سازی در درک رفتار گردشگران برای دست­اندرکاران صنعت گردشگری؛

-­ تسهیل امکان برنامه­ریزی، بازاریابی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز  متناسب با

در این تحقیق تلاش می­شود تا باشناسایی انگیزه­های گردشگران شهرستان قصرشیرین و تاثیر عوامل زمینه­ای و اجتماعی بر انتخاب گونه­های گردشگری به راهبرد­های توسعه متناسب با نیاز گردشگری این شهرستان دست یافت.

 

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱-­ اهداف اصلی

-­ شناخت تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع گونه­های گردشگری آن­ها

 

۱-۳-۲-­ اهداف فرعی

-­ شناخت تاثیر جنس گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

-­ تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

-­ آگاهی از تاثیر سواد گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

-­ شناخت تاثیر قومیت گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

-­ تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

-­ شناخت تاثیر رسانه­ها بر نوع انتخاب گونه­های گردشگری آن­ها

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 61
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:7 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مقدمه

توسعه نظام­مند گردشگری و استفاده از قابلیت­های بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامه­ریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیت­های موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیت­های این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. در عین حال برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری مستلزم توسعه و توجه به نیازها، ویژگی­ها و خواسته­های بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است. در این راستا توجه به دیدگاه­ها و انگیزه­های گردشگری برای سفر به یک مقصد به عنوان ضرورت بازاریابی و        برنامه­ریزی توسعه گردشگری است و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختارهای مرتبط با گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است. چنانچه انگیزه­ها و اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیت­شناختی و روانی آنان به درستی شناخته شود، می­توان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری به گونه­ای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزش­های جامعه میزبان، به طریقی مناسب به تامین خواسته­های گردشگران پرداخته شود. در این راستا ما ابتدا سعی می­کنیم مفاهیم اصلی پیرامون گردشگری و انواع آن را تعریف کنیم که این تعاریف در بردارنده مفاهیمی چون گردشگری و انگیزه سفر هستند. سپس به بررسی سوابق تجربی می­پردازیم بدین منظور آثار سایر محققان که به موضوعاتی از قبیل گردشگری و انگیزه­های مرتبط با آن پرداخته­اند را مورد بررسی ثرار می­دهیم. بحث بعدی با عنوان مبانی نظری در بردارنده نظریه­ها و رویکردهای مرتبط با موضوع پژوهش می­باشد. در آخر این فصل چارچوب نظری آورده می­شود که شامل مدل مفهومی و عناصر موثر تشکیل دهنده آن است.

 

۲-۱-­ مفهوم شناسی

۲-۱-۱- گردشگری

به فعالیتی اطلاق می­شود که زمان سفر گردشگران به وقوع می­پیوندد و دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامه­ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت می­باشد. همچنین فعالیت­­هایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید­های انجام شده و تعاملاتی که میان میهمان و میزبان به وجود می­آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمام فعالیت­ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدید­کننده، به وقوع می­پیوندد (لامزدن[۱]،۱۳۸۷: ۴ ).

[۱]– Les, lumsdone

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 28
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:5 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

-گردشگر

کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس­ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می­کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از ۳ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد­نظر نباشد (رضوانی ، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر

انگیزه و علایق سفر را می­توان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواسته­های افراد به انگیزه­ها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل[۱]، ۱۳۸۶: ۵۹).

 

۲-۲-­ سوابق تجربی

در زمینه انگیزه گردشگری  تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آن­ها پرداخته می شود:

-­ ابراهیم­زاده و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزه­های گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزه­های گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.

-­ رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای را با عنوان  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که      انگیزه­های سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزه­های سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی­تری برخوردارند.

-­ بنسبردی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان  ارتباط بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معنا­داری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفه­ای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

-­ کسائی (۱۳۹۲) در پایان­نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزه­های سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، ۵ عامل دافعه (آزادی­های فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنواره­های مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.

-­ رنجبریان و محمد غفاری(۱۳۹۱) در مقاله­ای با عنوان گونه­شناسی گردشگری بر اساس     انگیز­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که ۱۴ گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعت­گردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.

-­ جاروندی نازفر فرقانی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان  مقایسه انگیزه­های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز  در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا می­توان انگیزه­های مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزه­های سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر می­شمارند مقایسه گردند. آن­ها در یافته­های خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل  و انگیزه­های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنی­دار میان گروه­های سنی متفاوت وجود ندارد.

-­ کاظمی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار می­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تامین نماید.

-­ نوری کرمانی و همکاران( ۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد ۱۰ گونه اصلی و بالغ بر ۴۰ زیر زیر گونه­ی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامه­ریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم می­کند.

-­ بها­الدین[۲]، پیرانی[۳] و پوروث[۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان ارزش­های فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزش­های فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداخته­اند. هدف مطالعه آن­ها شناخت چگونگی تاثیر ارزش­های فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی­های  دمو گرافیک یک منبع برای ارزش­ های فرهنگی است و ارزش­های فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر می­گذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی­های دمو گرافیک و انگیزه­های سفر وجود دارد.

-­ اوسل و مک گی [۵](۱۹۹۶) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بین­المللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام داده­اند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوج­های غربی و خانواده­هابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزه­ای سفرهایی خاص را انتخاب می­کنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آن­ها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. داده­ها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.

این تحقیقات در دو مقوله­ی انگیزه­های گردشگری و گونه­شناسی گردشگری انجام شده­است که محققانی چون ابراهیم­زاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزه­های گردشگری، به رابطه­ی بین گردشگری و       انگیزه­های گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران  در تحقیقات پیرامون گونه­شناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار داده­اند. این تحقیقات ضمن آن­که این مباحث را درنظر گرفته­اند، به بررسی تأثیر عوامل زمینه­ای سن، جنس، سواد بر انگیزه­های گردشگری نیز توجه داشته­اند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزه­های گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشم­و­هم­چشمی، رسانه) بر انگیزه­های گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

[۱]– Doswell, roger

[۲]– Bahaudin

[۳] -Pirani

[۴]– puriveth

[۵]– Avsl & mcgee

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 58
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:2 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مبانی نظری

۲-۳-۱- طبقه­بندی انگیزه­های گردشگری

به طور کلی صاحب نظران، انگیزه­های گردشگری را به شکل گسترده­ای مورد توجه قرار داده­اند و تاکنون طبقه­بندی­های مختلف و فراوانی به­ وجود آمده­است.یک رویکرد کهن به انگیزه­های گردشگری به دیدگاه “دامازدیر[۱]” (۱۹۷۵) تعلق دارد وی این انگیزه­ها را در قالب سه مورد استراحت و آرامش ، سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی بیان می­کند.کامیک[۲](۱۹۸۹) عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه می­کند. مکینتاش[۳](۱۹۷۸) نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزه­ها را معرفی کرده­است که مدیون تفکرات مازلو[۴] است:

-­ انگیزه­های فیزیکی: سلامتی و کاهش فشار عصبی؛

-­ انگیزه­های فرهنگی: هنر، مذهب و شیوه زندگی؛

-­ انگیزه­های فردی: ملاقات با دوستان و خویشاوندان؛

-­ انگیزه­های اعتباری و حیثیتی(پرستیژی): احترام و پیشرفت فردی.

نظریه پردازان دیگر فهرست طولانی­تری از انگیزه­های گردشگری ارائه داده­اند که در جدول زیر آورده شده­است:

 

 

 

 

جدول (۲-۱): دیدگاه­های نظریه پردزان در مورد انواع انگیزه­های گردشگری

صاحب نظران انگیزه
هاومن و هاوکینز[۵]

(۱۹۸۹)

سلامتی، اشتیاق و کنجکاوی، ورزش (فعالیت و مشارکت ورزشی)، تماشای مسابقات ورزشی، تفریح، ملاقات با دوستان و خویشاوندان، فعالیت­های تجاری و حرفه­ای، پیوندها و وابستگی­های خویشاوندی، خودشکوفایی و مذهب
شمول[۶]

(۱۹۷۷)

آموزشی، فرهنگی، استراحت، آرامش، ماجراجویی، تفریح و سرگرمی،سلامتی، تجدید قوا، قومی، خانوادگی، اجتماعی، رقابتی
بروک و هانر[۷]

(۱۹۹۶)

فیزیکی(تفریح و استراحت، استفاده از آب و هوا و شرایط اقلیمی،تندرستی و سلامت جسمانی، فعالیت ورزشی)، فرهنگی (آداب خورد و خوراک، تماشای مناطق دیدنی، شناخت تاریخ آن محل)، اجتماعی(بی­نظیر و منحصربه فرد بودن)، شخصی(ملاقات با دوستان و خویشاوندان)، پیشرفت فردی ( یادگیری یک زبان جدید یا مهارت تازه

(ابراهیم زاده و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶)

 

۲-۳-۲-­ شیوه طبقه­بندی گردشگری

به جهت و جود عوامل مختلف، گونه شناسی مختلفی از گردشگری وجود دارد که هریک از این شیوه­ها با توجه به یکی از مهم­ترین معیارها، به طبقه­بندی می­پردازد. گردشگری با توجه به انگیزه، اهداف، حجم، تعداد و قلمرو جغرافیایی به انواع متعددی تقسیم شده است (Williams 2000, p.14). جنینگز[۸] انواع گردشگری را بر مبنای گردشگران فرهنگی، بومی، داخلی، ماجراجویانه، مستقل و بین­المللی، بازدید کننده­های خاص و تجاری تقسیم بندی کرده است (jennings, 2001, p.20).

از نظر پیرس[۹]، انواع فعالیت­های گردشگری شامل گردشگران عام، مسافران، تاجران، مردم شناسان، هیپی­ها، ورزشکاران، دوستداران طبیعت، کاشفان، افراد مرفه، مبلغان، دانشجویان و زائران این نوع طبقه بندی بر مبنای نوع گردشگر است. با عنایت به انواع گردشگر، الگوها، سطوح سازماندهی، میزان تاثیرات و توجه به جامعه میزبان، پنج گروه گردشگر متمایز مشتمل بر گردشگران توده­ای سازمان­دهی شده، گروه کوچک مسافران مستقل، گردشگران تجاری و یا آموزشی، کاشفان و گردشگران سرگردان را می­توان تشخیص داد.

واقعیت آن است که تمام انواع گردشگری را نمی­توان در یک طبقه­بندی کلی جای داد؛ از این رو، ضروریست تا بر مبنای معیارهای مختلف، انواع مختلف گردشگری را در چندین طبقه به طور جامع دسته­بندی کرد. به طور خلاصه مهم­ترین معیارهای که تا به حال بر پایه آن­ها طبقه­بندی­های مختلفی از گردشگری ارائه شده­است، عبارتند از:

-­ مقصد؛

-­ میزان سرمایه؛

-­ زمان ماندگاری گردشگر؛

-­ زمان سفر؛

-­ مولفه­های مکانی و جغرافیایی؛

-­ ماهیت و هدف

هرکدام از این معیارها، طبقه بندی­های را نیز شکل داده است. اما به نظر می­رسد که تا به حال یک اجماع نظر عمومی در ارتباط با تقسیم­بندی انواع گردشگری به دست نیامده است (نوری­کرمانی و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۱۱).

[۱]– Dumazedier,j.(1967)

[۲]– Camic,d.j.

[۳]– Macintash,R.W.

[۴]– maslow

[۵]– Hudman,L.E.& Hawkins,D.E(1989).

[۶]– Schmoll,G.A(1977).

[۷]– Horner,susan & swarbrooke,John,(1996).

[۸]– jennings

[۹]– pearce

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 57
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 8:0 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

اشکال عمده گردشگری

هر چند تنوع گردشگری چنان زیاد است که پرداختن به تمامی آن­ها میسر نیست اما می­توان گروه­های گردشگری متداول در جهان را به صورت زیر طبقه­بندی کرد:

-­ گردشگری فرهنگی- تاریخی[۱]

-­ گردشگری ماجراجویانه[۲]

-­ گردشگری ورزشی[۳]

-­ گردشگری درمانی[۴]

-­ گردشگری انبوه یا تفریحی[۵]

-­ گردشگری نوستالژیک[۶]

-­ گردشگری روستایی[۷]

-­ گردشگری قومی[۸]

-­ گردشگری شهری[۹]

-­ گردشگری مبتنی بر کسب و کار[۱۰]

-­ گردشگری مذهبی[۱۱]

-­ گردشگری مبتنی بر طبیعت( طبیعت گردی)[۱۲]

-­ گردشگری برای دیدار بستگان[۱۳]) نصیریان، ۱۳۸۹: ۵۸).

 

۲-۳-۴- مروری بر گردشگری و انگیزه­های آن

همان­طور که در بالا گفتیم که این صنعت در اروپا شروع شد. از دیدگاه انگیزشی می­توان با توجه به تاریخچه مسافرت­های تفرحی چندین روند را شناسایی کرد. در جامعه رومی­ها مردم برای استراحت، آرامش، فرار از گرما، کنجکاوی و انگیزه­های دیگر به مسافرت می رفتند. در قرون وسطی مردمان مذهبی برای زیارت مکان­های مقدس مسافرت می­کردند. جوانان اشراف­زاده       سده­های هفدهم و هیجدهم که گراند تور اروپا را تشکیل دادند، بیشتر در پی حادثه­جویی بودند ولی در این سفرها به مسئله تحصیل توجه نمودند که البته طبقه خاصی به این سفرها می­رفتند. در سده نوزدهم مردم با انگیزه حفظ سلامت و آب­تنی در چشمه­های آب معدنی به دامنه کوه­ها و نقاط دیگر مسافرت می­کردند.در این سده مشاهده می­شود که کسانی برای تماشای مناظر طبیعی و استراحت به نقاط دور مسافرت می­کردند. در آمریکای شمالی و اروپا، در نخستین سال­های سده بیستم، خطوط اقیانوس پیما دایر شد، خودرو به کار گرفته شد و مردم با راه­آهن مسافرت  می­کردند. هتل­ها و رستوران­های بزرگ دایر گردید، که در نتیجه جهانگردان مختلف ایجاد شدند. ارزش اجتماعی برخی از روزهای تعطیل به عنوان نیرویی، باعث شد که نوعی تفکیک اجتماعی به وجود آید، شیوه مسافرت تغییر کند و مقام اجتماعی و میزان ثروت تعیین­کننده نوع سفر شود. در نیمه دوم سده بیستم به سبب پیدایش مقصدهای گوناگون و خدمات متفاوتی که صنعت جهانگردی ارائه کرد، شاهد انگیزه­های مهم تاریخی هستیم. در این دوره مردم برای فرار از کار کسالت­آور، حفظ، تحصیل و فراگیری مهارت­های مختلف به مسافرت می­رفتند. در مقایسه با جوامع پیشین، انگیزه دیگری که برای مسافرت­های کنونی بر می­شمارند، احساس غربت است، برای مثال، زمانی که افراد برای مسافرت به اورینت اکسپرس می­پیوندند، یا بر روی رودخانه نیل برکشتی تفریحی سوار          می­شوند، در جاده شماره ۶۶ آمریکا رانندگی می­کنند، یا در آسیای مرکزی جاده ابریشم را            می­پیمایند (وای.گی[۱۴]، ۱۳۸۸: ۱۹۱).

 

[۱] Cultural-historical tourism

[۲] Adventuresome tourism

[۳] Sport tourism

[۴] Medical tourism

[۵] Entertainment or mass tourism

[۶] Nostalgic tourism

[۷]– Rural tourism

[۸]-Ethnic tourism

[۹]– Urban tourism

[۱۰]– Business based tourism

[۱۱]– Religious tourism

[۱۲]– Nature based tourism

[۱۳]– Visit tourism

[۱۴]– Chuck.y.gee

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 42
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:57 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

رویکرد­ها درباره انگیزه سفر

پژوهشگران رشته گردشگری که درباره انگیزه سفر به  تحقیق پرداخته اند با مروری بر تاریخچه سفر، توانسته­اند روندهای کلی اجتماعی را شناسایی کنند.

رویکرد برون گرا و درون گرا

کارهای اسنلی پلاگ[۱] نمایانگر نخستین تلاش­هایی است که کوشید افراد را با توجه به روش­های روانشناسی طبقه­بندی، الگوهای رفتارهای آن­ها را مشخص و این الگوهای رفتاری را با نوع رفتار شخص در سفر مرتبط کند. پلاگ طیفی از شخصیت رسم کرد و دریک تنها طیف افراد درون گرا[۲]و در انتهای دیگر افراد برون گرا[۳] را قرار داد. برای افراد برون گرا،  مسافرت  راه یا وسیله­ای است برای نشان دادن اعتماد به نفس و حس کنجکاوی؛ برای افراد درون گرا مسافرت باید به   مکان­های بسته صورت گیرد، فرد در فعالیت­های خانوادگی مشارکت کند ودر مسافرت، رفتار محتاطانه نشان دهد. در شیوه طبقه­بندی پلاگ،  افراد برون گرا به سفرهایی دست می­زنند که حس کنجکاویشان تحریک گردد و در پی انجام کارهای متهورانه هستند، ولی افراد درون گرا به خود اعتماد کمتری دارند و به مکان­هایی می­روند که از نظر روانی احساس امنیت بیشتری بنمایند. از دیدگاه پلاگ میزان درآمد، الگوی رفتاری او را تعیین می­کند و فردی که از نظر مالی محدودیت دارد بیشتر درون گرا می­شود و اگر این وضعیت تغییر یابد از نظر رفتار در مسافرت برون گرا می­شود (مثل یک دانشجو کسب درآمد را آغاز می­کند). ضعف روش یاد شده دراین است که نمی­توان بر این اساس رفتارهایی که به سبب چندین عامل انگیزشی به وجود می­آید، توجیه نمود و نیز نمی­توان این دو بعد درون­گرایی و برون­گرایی را اندازه­گیری کرد. با وجود این، در زمانی که هنوز شیوه ارزیابی جنبه­های روانی مسافران محدود بود، پلاگ توانست به مدیران این موضوع را تلقین کندکه درباره انگیزه­های سفر مطالب بیشتری بیاموزند (وای.گی، ۱۳۸۸: ۱۹۰).

رویکرد سلسله مراتب انگیزه­های سفر

پیرس[۴] یک تئوری انگیزش سفر ارائه کرد و آن را سلسله مراتب انگیزه­های سفر[۵] نامید. در این روش چنینن استدلال می­شود که رفتار مسافر دارای یک سلسله مراتب انگیزه سفر است.با توجه  به سلسله مراتب نیازهای مازلو[۶]، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر بیشتر به نردبانی شباهت داردکه دارای پله­ها یا سطوح متعدد است. اگر نیازهای خاص هر پله یا سطح را باز کنیم، به یک طبقه از نیازهای روانی گسترده می­رسیم. سلسله مراتب نیازهای سفر، بر اساس دیدگاه مازلو بیانگر این است که در سطوح پایین فرد ارضا می­گردد و سپس قدم به مرحله بعدی می­گذارد. با وجود این، مجموع انگیزه­های مسافر می­تواند بیانگر یک الگو و نه یکایک انگیزه­ها باشد. برای مثال کسی که به اورلاندو در ایالات فلوراید مسافرت می­کند و به والت دیسنی می­رود، احتمالاً برای تفریح، یا محیطی امن به آنجا می­رود تا بچه­ها سرگرم شوند، همه خانواده از آن بهره­مند گردند ودرباره فرهنگ آمریکایی تجربه­هایی را به دست­آورند. بدین گونه، چندین سطح از نیازهای سفر به صورت همزمان موثر واقع می­شوند که تصویری چند انگیزه­ای ارائه می­گردد. این انعطاف پذیری بیانگر این است که با گذشت زمان و در شرایط مختلف، نوع انگیزه فرد برای مسافرت تغییر می­کند.در الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر، مقصد مسافر به مکانی در نظر گرفته می­شود که فرد می­تواند در آن­جا تفریح­های گوناگون کند، به گردش­های مختلف برود و تجربه­هایی بیاموزد که از نظر روانی و شخصیتی برای او سازگار است. بدین­گونه، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر پویاست و به انگیزه­های چند­گونه­ای توجه می­کند که فرد باید در شرایط و موقعیت­های خاص، رفتارهای متفاوت داشته باشد. مکان یا بستر سفر چارچوبی را به دست می­دهد که می­توان بر آن اساس سلسله مراتب انگیزه­های سفر را مشخص کرد (وای.گی، ۱۳۸۸: ۱۹۳).

[۱]– Stanly plog

[۲]-psychocentric

[۳]– allocentric

[۴]– pearce

[۵]– Travel career ladder

[۶]– maslow

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 45
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:55 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

عوامل فردی اجتماعی و گردشگری

-­ سن و گردشگری

بیش از ۲۵ درصد جمعیت آمریکا بیشتر از ۵۰ سال دارند و پیش­بینی می­شود۵۰ سال دیگر ۳۰ درصد به این جمعیت اضافه شود. این بخش جمعیت سالخورده معمولا ثروتمند­تر هستند و بیش از پیش به مسافرت می­روند. باور دست­اندرکاران بر این است که این گروه بیشتر سفر می­کنند، به فاصله دورتری می­روند، مدت زمان بیشتری در آن مکان­ها اقامت می­کنند و به آژانس­های مسلفرتی اعتقاد بیشتری دارند (در مقایسه با سایر بخش­های این بازار). در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی داردو در طول سفر باید مسائل بهداشتی و بند­های قرار داد مربوط به تفریح به صورت دقیق رعایت شود که نیاز به برنامه­ریزی­های بسیار دقیق دارد. بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام می­شود که به اصطلاح آن­ها، در منطق خوش آب و هوا سکنا       می­گزینند. نمونه­ای از این سفرها را می­توان در اروپا واسترالیا مشاهده کرد که افراد سالخورده در خانه­های خود که به صورت خودرو است (خانه­های متحرک)، در فصل­های مختلف نقل مکان می­کنند. جنبه­های دیگری از مسافرانی که در گروه سنی خاص به مسافرت می­روند، این است که آنها برای مدت طولانی­تر در یک مکان اقامت می­کنند. در استرالیا که این گروه سنی معمولا کمتر از سی سال دارند، برای مدتی بیش از ۱۲ ماه در یک مکان اقامت می­کنند، که معمولاً به مکان­های ارزان یا کلبه­های چوبی روی می­آورند تا با بودجه اندکی، مدتی طولانی­تر اقامت کنند. کل پولی را که این دسته از مسافران خرج می­کنند نسبت به جهانگردان بین­المللی بسیار بیشتر است، ولی این دسته از افراد هزینه زیادی بابت اقامت خود نمی­پردازند (لامزدن[۱]،۱۳۸۷: ۷۵).

 

-­ جنس و گردشگری

بررسی­هایی که بر روی جنس مسافران انجام شده نشان می­دهد که ظرف ۲۰ سال گذشته، مسافران از این بابت تغییرات زیادی کرده­اند. زنان با انگیزه فرار از محیط یکنواخت محل زندگی خود، تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ یک عضو خانواده، شکست در عشق، طلاق یا جدایی، تمایل به تجربه کردن کارهای مخاطره­آمیز، تمایل به نشان دادن توانایی­های شخصی،یافت استقلا و اثبات شایستگی­های خود به مسافرت می­روند. هم­چنین زنان در مسافرت­های تفریحی مسئله رسیدگی به شوهر، بچه­ها، پدر، مادر و یا همکاری با سایر دوستان را در اولویت قرار داده و تفریح و گردش را در درجه دوم اهمیت جای می­دهند. در بخش بازرگانی و تجارت نیز زنان نقش بسیار مهمی را ایفا می­کنند. بیش از یک­سوم سفرهای بازرگانی که در آمریکا نجام می­شود توسط زنان صورت می­گیرد و درصد زنان مسافر روبه افزایش است. زنانی که به صورت نماینده شزکت­ها باهدف بازرگانی به مسافرت می­روند، به مسئله ایمن بودن سفر اهمیت زیادی می­دهند و برای    مسئله­هایی چون رسیدگی به وضعیت شخصی، تمیز بودن لباس، داشتن آینه قدی و وسایل اتو کردن لباس­ها، اهمیت قائل هستند (وای.گی ،۱۳۸۸: ۱۸۵).

[۱]– Les, lums done

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 46
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:53 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

عوامل فردی اجتماعی و گردشگری

-­ سن و گردشگری

بیش از ۲۵ درصد جمعیت آمریکا بیشتر از ۵۰ سال دارند و پیش­بینی می­شود۵۰ سال دیگر ۳۰ درصد به این جمعیت اضافه شود. این بخش جمعیت سالخورده معمولا ثروتمند­تر هستند و بیش از پیش به مسافرت می­روند. باور دست­اندرکاران بر این است که این گروه بیشتر سفر می­کنند، به فاصله دورتری می­روند، مدت زمان بیشتری در آن مکان­ها اقامت می­کنند و به آژانس­های مسلفرتی اعتقاد بیشتری دارند (در مقایسه با سایر بخش­های این بازار). در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی داردو در طول سفر باید مسائل بهداشتی و بند­های قرار داد مربوط به تفریح به صورت دقیق رعایت شود که نیاز به برنامه­ریزی­های بسیار دقیق دارد. بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام می­شود که به اصطلاح آن­ها، در منطق خوش آب و هوا سکنا       می­گزینند. نمونه­ای از این سفرها را می­توان در اروپا واسترالیا مشاهده کرد که افراد سالخورده در خانه­های خود که به صورت خودرو است (خانه­های متحرک)، در فصل­های مختلف نقل مکان می­کنند. جنبه­های دیگری از مسافرانی که در گروه سنی خاص به مسافرت می­روند، این است که آنها برای مدت طولانی­تر در یک مکان اقامت می­کنند. در استرالیا که این گروه سنی معمولا کمتر از سی سال دارند، برای مدتی بیش از ۱۲ ماه در یک مکان اقامت می­کنند، که معمولاً به مکان­های ارزان یا کلبه­های چوبی روی می­آورند تا با بودجه اندکی، مدتی طولانی­تر اقامت کنند. کل پولی را که این دسته از مسافران خرج می­کنند نسبت به جهانگردان بین­المللی بسیار بیشتر است، ولی این دسته از افراد هزینه زیادی بابت اقامت خود نمی­پردازند (لامزدن[۱]،۱۳۸۷: ۷۵).

 

-­ جنس و گردشگری

بررسی­هایی که بر روی جنس مسافران انجام شده نشان می­دهد که ظرف ۲۰ سال گذشته، مسافران از این بابت تغییرات زیادی کرده­اند. زنان با انگیزه فرار از محیط یکنواخت محل زندگی خود، تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ یک عضو خانواده، شکست در عشق، طلاق یا جدایی، تمایل به تجربه کردن کارهای مخاطره­آمیز، تمایل به نشان دادن توانایی­های شخصی،یافت استقلا و اثبات شایستگی­های خود به مسافرت می­روند. هم­چنین زنان در مسافرت­های تفریحی مسئله رسیدگی به شوهر، بچه­ها، پدر، مادر و یا همکاری با سایر دوستان را در اولویت قرار داده و تفریح و گردش را در درجه دوم اهمیت جای می­دهند. در بخش بازرگانی و تجارت نیز زنان نقش بسیار مهمی را ایفا می­کنند. بیش از یک­سوم سفرهای بازرگانی که در آمریکا نجام می­شود توسط زنان صورت می­گیرد و درصد زنان مسافر روبه افزایش است. زنانی که به صورت نماینده شزکت­ها باهدف بازرگانی به مسافرت می­روند، به مسئله ایمن بودن سفر اهمیت زیادی می­دهند و برای    مسئله­هایی چون رسیدگی به وضعیت شخصی، تمیز بودن لباس، داشتن آینه قدی و وسایل اتو کردن لباس­ها، اهمیت قائل هستند (وای.گی ،۱۳۸۸: ۱۸۵).

 

-­ تحصیلات و گردشگری

علاوه بر درآمد تحصیلات هم عاملی بسیار مهم به حساب می­آید که با مسافرت رابطه­ای بسیار قوی دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده­ است، نشان می­دهد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد، تمایل او به سفر بیشتر می­شود. حتی در میان جوانان هم، تحصیلات دانشگاهی موجب می­شود که درصد بیشتری از افراد در پی کسب تجربه­های جدید و یافتن فرصت­هایی برای شناخت بیشتر خود برآیند. بنابراین گروه مزبور احساس می­کند اگر نتواند به تنهایی (از نظر مالی) از عهده چنین سفری برآید دولت باید آن­ها را در این راه یاری کند و یارانه پرداخت نماید (همان، ۱۳۸۸: ۱۸۵).

 

-­ رسانه و گردشگری

تأثیر محسوس تلویزیون افزایش ساعاتی است که افراد در خانه می­گذراند و از آن مهم­تر، توزیع خاص این زمان است: ملاحظه می­شود که ساعات بیشتری در شب در خانه می­گذرد. در عوض، ساعاتی که در روز در خانه صرف می­شود، کاهش می­پذیرد. بلسون معتقد است که علیرغم چنین پدیده­ای در خانواده­های پرجمعیت، حجم کلی زمان صرف شده در خانه بعد از ورود تلویزیون کاهش می­پذیرد و علت آن، به نظر همین نوسنده، این است که در چنین     خانواده­هایی، نوجوانان بیشتر ترجیح می­دهند با دوستی به گردش بروند تا آنکه خود را در اطاقی محبوس سازند.

بررسی­هایی که در فرانسه توسط «انجمن اولیا» صورت گرفته است، همین امر، یعنی توجه کم­تر جوانان را به تلویزیون نشان می­دهد. بی­شبهه، علت این عدم توجه را باید در این دانست که برنامه­های تلویزیونی را در وسیله­ای برای ثبوت تسلطو ارجحیت نسل بزرگسال         می­پندارند. لیک، این عدم توجه عمومیت ندارد. در انگلستان، گورر نشان می­دهد که ۴۷ درصد کودکان بعد از ورود تلویزیون به خانه، زمان بیشتری را در آن صرف می­کنند (کازنو[۲]، ۱۳۸۴: ۱۵۱).

-­ قومیت و گردشگری

[۱]– Les, lums done

[۲]– Cazeneube,gean

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 31
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:51 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تحصیلات و گردشگری

علاوه بر درآمد تحصیلات هم عاملی بسیار مهم به حساب می­آید که با مسافرت رابطه­ای بسیار قوی دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده­ است، نشان می­دهد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد، تمایل او به سفر بیشتر می­شود. حتی در میان جوانان هم، تحصیلات دانشگاهی موجب می­شود که درصد بیشتری از افراد در پی کسب تجربه­های جدید و یافتن فرصت­هایی برای شناخت بیشتر خود برآیند. بنابراین گروه مزبور احساس می­کند اگر نتواند به تنهایی (از نظر مالی) از عهده چنین سفری برآید دولت باید آن­ها را در این راه یاری کند و یارانه پرداخت نماید (همان، ۱۳۸۸: ۱۸۵).

 

-­ رسانه و گردشگری

تأثیر محسوس تلویزیون افزایش ساعاتی است که افراد در خانه می­گذراند و از آن مهم­تر، توزیع خاص این زمان است: ملاحظه می­شود که ساعات بیشتری در شب در خانه می­گذرد. در عوض، ساعاتی که در روز در خانه صرف می­شود، کاهش می­پذیرد. بلسون معتقد است که علیرغم چنین پدیده­ای در خانواده­های پرجمعیت، حجم کلی زمان صرف شده در خانه بعد از ورود تلویزیون کاهش می­پذیرد و علت آن، به نظر همین نوسنده، این است که در چنین     خانواده­هایی، نوجوانان بیشتر ترجیح می­دهند با دوستی به گردش بروند تا آنکه خود را در اطاقی محبوس سازند.

بررسی­هایی که در فرانسه توسط «انجمن اولیا» صورت گرفته است، همین امر، یعنی توجه کم­تر جوانان را به تلویزیون نشان می­دهد. بی­شبهه، علت این عدم توجه را باید در این دانست که برنامه­های تلویزیونی را در وسیله­ای برای ثبوت تسلطو ارجحیت نسل بزرگسال         می­پندارند. لیک، این عدم توجه عمومیت ندارد. در انگلستان، گورر نشان می­دهد که ۴۷ درصد کودکان بعد از ورود تلویزیون به خانه، زمان بیشتری را در آن صرف می­کنند (کازنو[۱]، ۱۳۸۴: ۱۵۱).

-­ قومیت و گردشگری

در زبان محاوره و دنیای گردشگری این عبارت، مترادف با واژه­ی نژاد در نظر گرفته می­شود. همانگونه سایکس[۲] (۲۰۰۱) اظهار می­کند، شواهد ژنتیکی و جزئی زیادی وجود دارد که نشان       می­دهد تمایز نژادی قدیمی میان آسیایی­ها، قفقازی­ها (سفید­پوستان) و سیاه­پوستان چندان محسوس نیست ودر حقیقت این تفاوت­ها چیزی جز طبقه­بندی­ها ساده و جامع نیستند. با این وجود در محافل دانشگاهی در برخورد با نژاد و قوم­گرایی به عنوان متغییر علوم اجتماعی، شاهد حساسیت­ها و واکنش­های متضادی هستیم.  به خصوص دیدگاهی وجود دارد که بیان می­کند تکیه بر« نژاد » به عنوان یک متغییر، باعث می­شود تا از متغییرهای مهم­تری مثل فقر، فرصت­های آموزشی و بهداشت غافل شویم. مطالعه در زمینه­ی تفاوت جنسیتی درگیر قید و بند چندانی نیست، ارایه­ی نیمرخی از نیازهای افراد سنین مختلف ارزشمند است، اما محققان باید توجه داشته باشند که ایجاد ارتباط بین  « نژاد»  و« قومیت»  ممکن است باعث بروز دیدگاههای تبعیض آمیزی شود.  در واقع سنت رفتاری خاصی  راجع به سفر سیاهان آمریکایی، بومیان تایوانی و تامیل­های سریلانکا کشف نشده است. البته اسثنائاتی مثل کار فن[۳] (۱۹۹۴) در مورد هزینه­ی سفر خانوارهای آمریکایی اسپانیایی تبار و آسیایی تبار، کار استیفنسون و هیوگس[۴] ( ۱۹۹۵) در مورد جوامع آفریقایی- کارائیبی[۵] بریتانیا و کار ته­ئی و لسکرک [۶] (۲۰۰۳) در مورد جاذبه­ی گردشگری کشتی­های تفریحی برای اقلیت­های قومی وجود دارد. امکان انجام مطالعات گردشگری جدید و مهم در ادامه­ی کارهای انجام شده در مورد ترجیحات قومی برای گذراندن اوقات فراغت وجود دارد که فرصت­های تحقیقاتی مهمی را برای محققان و علاقه­مندان تجاری فراهم آورد (پیرس[۷]، ۱۳۸۹: ۶۵).

 

 

-­ چشم ­و هم چشمی و گردشگری

چشم و هم چشمی اصطلاحی است که به نوع رفتار انسانی در حوزه عمل اجتماعی اشاره دارد. با توجه به مسأله رقابت که در این اصطلاح نهفته است، اشخاص برای دست یابی به اهداف رقابتی، دست به انواع و اقسام کارهایی می زنند که در چشم دیگری بزرگ نمایند و به نوعی خودنمایی کرده و برتری و چیرگی خویش را نشان دهند. چشم پرکنی و برتری جویی هدفی است که در این نوع رفتار می توان شناسایی کرداز جمله جامعه شناسانی که به این موضوع پرداخته اند وبلن می باشد تورشتاین وبلن[۸]، یکی از صاحب­نظران پیشگام در این عرصه، فراغت را به عنوان موضوعی مستقل مطالعه و تبیین کرده و درباره­ی تغییر نقش و کارکرد فراغت در جامعه­ی جدید نظریه­پردازی کرده است. در نظریه­ی او مصرف و فراغت چشمگیر (و نمایشی)، راهی است برای نمایاندن منزلت و موقعیت اجتماعی برای اینکه انسان­ها در چشم دیگران برتر جلوه کنند و برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و روش­های زندگی طبقات بالا با فراغت و مصرف چشمگیر توأم است. مصرف و فراغت چشمگیر، لزوماً منحصر به افرادی نیست که برای دستیابی به مقام و موقعیت بلندمرتبه با دیگران رقابت می­کنند بلکه بستگان این افراد از جمله همسران و خدمتگزاران آنها هم می­توانند با این نوع سبک زندگی و فراغت، منزلت سرورانشان را به نمایش بگذارند. به نظر وبلن، در جوامع مدرن، مصرف چشمگیر (متظاهرانه) و سبک زندگی مبتنی بر رفاه و فراغت، سراسر ساختار اجتماعی را فرا گرفته است. در چنین فرهنگ­های رقابت­آمیزی، افراد طبقات پایین­تر تلاش می­کنند تا با الگو قرار دادن سبک زندگی و فراغت طبقه بالاتر و تظاهر به فراغت­های مدرن به احترام و منزلت اجتماعی بیشتری دست یابند (وبلن ،۱۳۸۳: ۷۱).

 

۲-۴-­

[۱]– Cazeneube,gean

[۲]– sykes

[۳]– fan

[۴]– Astyfnsvn & hyvgs

[۵]– Afro- caribbean

[۶]– lskrk

[۷]– pierce

[۸]– Veblen

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 42
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:48 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تشریح مفهوم عملکرد

در ضرورت تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد[۱] باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی و همچنین مدیریت نمود. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری[۲] ، معنی پیدا می کند(تیموری و علی اکبری،۱۳۸۸، ص۹). به بیان دیگر عملکرد ، نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد. بدون داشتن برنامه خاص دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج کارا و اثربخش در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه آن نظام قادر باشد پس از طرح ریزی عملکرد و تدوین برنامه ها آن ها را از طریق نظام های اجرایی به اجرا در آورده و آن گاه با انجام ارزیابی در نهایت به بهسازی عملکرد[۳] نایل گردد.این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می شود (حاجی کتابی و همکاران ،۱۳۸۷، ص۲).

کلمه عملکرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب عملکرد با کارآیی[۴] و اثر بخشی[۵] تعریف یا برابر دانسته شده است . به عنوان مثال نیلی و گرگوری[۶] معتقدند که چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و کارآیی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند ، می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارآیی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد ، می توانند وجود داشته باشند . از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از کارآیی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است(Bourne et al., 2003 , p3).

هولتون و بیتز[۷] خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بُعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل ، متفاوت است. آن ها همچنین به این موضوع که هدف از اندازه گیری ، نتایج عملکرد است یا رفتار  نیز اشاره می نمایند. در مورد چیستی عملکرد ، نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است. کین[۸] معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد از خود به جا می گذارد و جدا از هدف است. برناردین و همکارانش[۹]  معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی شرکت ایفا می کند. فرهنگ لغت آکسفورد[۱۰] عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش و یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان می کند که عملکرد  در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها ، شرکت ها ، گروه ها و افراد انجام می دهند تلقی نمود.

کمپ بل[۱۱]  معتقد است که عملکرد ، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود ، زیرا عوامل نظام مند می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.در تعریف بروم راچ[۱۲]  این ویژگی را می توان مشاهده نمود. وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آن ها قضاوت نمود. این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. این مدل ترکیبی را مدیریت عملکرد می نامند. این مدل سطح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد(آرمسترانگ،۱۳۸۵، ص۳۰۴). می توان گفت عملکرد نتیجه یک عمل است و یا توانایی انجام یا قابلیت ایجاد یک نتیجه را عملکرد گویند. بنابراین می توان گفت که عملکرد هم به عمل و هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر ، عملکرد را می توان به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست نیز تفسیر نمود ‌(تیموری وعلی اکبری،۱۳۸۸، ص۱۰).

۲-۱-۲-۱ ) عملکرد و تصمیم گیری[۱۳]همان طور که در قسمت قبل ذکر شد ، اندازه گیری عوامل تشریح کننده عملکرد ، هنگامی ارزشمند است که از داده ها در تصمیم گیری ها استفاده شود. تصمیماتی که به منظور جهت گیری های راهبردی و یا هدایت سازمان و یا شرکت در پیاده سازی مفاهیم راهبردی ، باید اتخاذ گردند. مجموع این تصمیمات است که به ایجاد و یا به عبارتی بهتر مدیریت عملکرد می انجامد. لذا اگر تشریح عملکرد امکان تاثیر بر تصمیم گیری های مدیران را نداشته باشد، بی ارزش است.مدیران همواره درصدد بهبود عملکرد شرکت تحت مدیریت خود هستند ، اما این بهبود زمانی میسر می شود که آنان شناخت کافی از توانایی خود و نقاط ضعف و قوت رقبا داشته باشند. به هر حال هر کاربری می تواند اطلاعات عملکرد را با توجه به بازه های زمانی مختلف، اهداف و نیات مختلف ، رفتارهای ریسک گریز مختلف و از جنبه های مختلف (مثلاً درون سازمانی یا برون سازمانی) تفسیر نماید. این تنوع تفسیر ، پیچیدگی ارائه یک تعریف از عملکرد را افزایش می دهد. اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می توانند مدل های علی متفاوتی برای عملکرد ایجاد کنند. مدل علی تعریف شده توسط فردی از درون سازمان ، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکزدارد. در مقابل، یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی برمبنای تعاریف آماری محتمل واز قبل تعیین شده ، نظیر آنچه در تحلیل های مالی پیدا می شود، نظر دارد. در این صورت مدل علی تعریف شده توسط چنین فردی ، بر پیش بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد (تیموری وعلی اکبری،۱۳۸۸، ص ص۱۸-۱۴).

مقصود از نظام اندازه گیری عملکرد و کنترل عملکرد ، انتقال و ارسال اطلاعات است. تمرکز این نظام بر اطلاعات مالی و غیرمالی است که بر تصمیم گیری و فعالیت های مدیریتی تأثیر دارند و مدیران این نظام ها را به منظور برقراری یا تغییر و اصلاح الگوها در فعالیت های شرکت مورد استفاده قرار می دهند (سایمونز،۱۳۹۱، ص۵). اندازه گیری عملکرد به عنوان یک ابزار برای اندازه‌گیری کارآیی و اثربخشی شناخته می‌شود. بنابراین، برای افزایش تصمیم‌گیری عقلایی در سازمان ها و شرکت ها همواره به آن نیاز است (Van Helden et al, 2007,p2).

[۱] Measurement

[۲] Decision Environment

[۳] Performance Improvement

[۴] Efficiency

[۵] Effectiveness

[۶]A.D.Neely, M.J.Gregory

[۷] E.F.Holton & R.Bates

[۸] J.Kane

[۹] H.Bernardin

[۱۰] Oxford  Dictionary

[۱۱] J.PCampbell

[۱۲] G.Brumrach

[۱۳] Decision Making

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 29
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:46 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مقدمه

امروزه اندازه گیری عملکرد[۱] به یک فعالیت عادی و البته ضروری در زندگی روزمره افراد ، شرکت های تجاری[۲] و سازمان ها[۳] تبدیل گردیده است (تیموری و علی اکبری،۱۳۸۸،ص ۵). اهمیت و نقش مهم اندازه گیری عملکرد برای شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی کاملاً آشکار است زیرا اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های منطقی در واحد های کسب و کار می باشد (Propper et al., 2003, p10).

رشد و توسعه روز افزون شرکت ها از یک سو و تغییرات سریع و عمیق شرایط محیطی از سوی دیگر این واحد ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن نمود به طوری که شرط بقا برای شرکت ها ارتقای عملکرد آن ها شده است. بدیهی است در چنین شرایطی تنها شرکت هایی که رویکرد استراتژیک[۴] داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آنچه مسلم است این است که وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها است که شرکت را به جلو پیش می برد. تجربه نشان داده است که غالب شرکت هایی که شکست خورده اند در اثر ضعف در استراتژی ها نبوده بلکه در اثر اجرا نشدن یا اجرای ضعیف استراتژی ها و عدم کنترل بر آن ها بوده است.اگر استراتژی ها به درستی تدوین شوند ، ولی به طور مناسب به سطح فرآیند ها و فعالیت های شرکت مرتبط نشوند آن گاه  مدیران عملیاتی به عبارتی بدنه اجرایی شرکت از استراتژی دور شده و در نتیجه بین عملکرد و استراتژی ها واگرایی ایجاد می شود. استقرار نظام اندازه گیری عملکرد[۵] خطر وقوع این واگرایی را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت و منابع شرکت ها جلو گیری می کند (غلامی و همکاران،۱۳۸۷، ص۱).

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها در هر محیطی که فعالیت می نمایند ، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت همواره به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح بوده است(پاکپور رودسری،۱۳۸۷، ص۱۷). بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرند(حسن زاده و همکاران ،۱۳۸۸، ص۱۸۹). بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی شرکت و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. در نگاه کلی موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمان یا شرکتی بدون نظام اندازه گیری عملکرد قابل تصور نمی باشد(پاکپور رودسری،۱۳۸۷، ص۱۸).

[۱] Performance Measurement

[۲] Corporations

[۳] Organizations

[۴] Strategic Approach

[۵] Performance Measurement System (PMS)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 46
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:44 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

قابلیت اطمینان – اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد اشاره به میزان اختلا ل ها در معیارهای عملکرد و یا اشاره به کیفیت اطلاعات دارد و حاکی از این است که این اطلاعات فاقد هرگونه خطا می باشند و آن چه را که باید نشان دهند با صداقت ارائه می کنند و مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه تر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک در شرکت بپردازند(Artz et al.,2012,p449). در این تحقیق این متغیر بر اساس میزان اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد در شرکت و همچنین ارائه ی دقیق اطلاعات (به موقع بودن و مربوط بودن اطلاعات با موضوع تصمیم گیری) که باید ارائه شود اندازه گیری می گردد.

۱-۸-۴) کاربرد خاص این متغیر به میزان منحصر به فرد بودن نظام اندازه گیری عملکرد در یک عملکرد مشخص در واحدهای اجرایی مختلف شرکت اشاره دارد. برخلاف اندازه گیری های معمول ، عملکرد بخش مالی ، عملکرد های بخش بازاریابی و تجاری ، عملکرد های بخش تحقیق و توسعه ممکن است بر معیار های خاصی تکیه داشته باشند از قبیل زمان انجام کار و یا گردش موجودی در مدیریت تولید و یا رضایت مشتری و کیفیت در بازاریابی (Artz et al.,2012,p449).در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد با عملکرد واحد مورد نظر در شرکت و درجه خاص بودن نظام اندازه گیری در بخش های مختلف شرکت استفاده می گردد.

۱-۸-۵) اندازه شرکت مطالعات محققان در جوامع آماری مختلف بیانگر اهمیت نقش عامل اندازه شرکت در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد می باشد. هر چه اندازه ی شرکت بزرگ تر باشد ، طراحی نظام اندازه گیری عملکرد  پیچیده تر خواهد بود .به علاوه در شرکت های با اندازه بزرگ تمایل بیشتری برای پذیرش روندهای جدید موجود در مفاهیم حسابداری مدیریت مشاهده می شود که عموماً به دلیل پایین آمدن هزینه ی پردازش اطلاعات می باشد. لذا عموماً شرکت های بزرگ در حرکت به سوی بهره گیری از رویکرد استراتژیک در حسابداری مدیریت پیش قدم می باشند زیرا از منابع کافی و متخصصان مورد نیاز برای تامین نیازهای استقرار نظام حسابداری مدیریت استراتژیک برخوردار می باشند (جلالی فریز و همکاران،۱۳۹۰،ص۳). در این تحقیق اندازه شرکت بر اساس تعداد کارکنان تمام وقت شرکت اندازه گیری می شود.

۱-۸-۶) نوع صنعت هدف از رقابت در هر صنعتی کسب سودآوری مناسب از سرمایه گذاری ها است. نوع صنعت اشاره به صنعتی دارد که شرکت های مورد مطالعه در آن فعالیت می نمایند. با توجه به مشابهت ‌هایی که به لحاظ فرآیند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف در هر صنعت وجود دارد، عملکرد گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد مختص به آن صنعت مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق شرکت های مورد بررسی بر اساس نوع فعالیت شان در  صنایع مختلف در دو دسته صنایع تولیدی و صنایع خدماتی دسته بندی شده و مورد سنجش قرار گرفته اند.

۱-۸-۷) نوع استراتژی هر سازمان یا شرکتی معمولاً راه ها یا نمونه های مختلفی برای فعالیت های خود در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آن ها را برای هدایت عملیات انتخاب نماید. این الگوها و شیوه ها را گزینه های استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن ها پرداخته و در نهایت یکی را به منزله استراتژی آن سازمان یا شرکت برگزینند. اشاراتی که در زمینه ی نوع استراتژی در تحقیقات مختلف صورت گرفته است، عموماً مدل استراتژی های ژنریک پورتر[۱] شامل استراتژی های، رهبری هزینه،‌ تمرکز و ایجاد تمایز  در محصول و یا مدل مایلز و اسنو[۲] ، شامل چهار گونه فرصت جویان ، مدافعان ، تحلیل گران و منفعلان  بازار را برای بررسی اثرات انواع استراتژی های اتخاذ شده بر متغیرهای تحقیقی در نظر گرفته اند(Mahama.H,2006 ,p331). در این تحقیق از مدل ژنریک پورتر برای سنجش نوع استراتژی شرکت استفاده می شود.

[۱] Michael Porter

[۲] Raymond Miles & Charles Snow

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 43
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:42 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

منظور از عملیاتی کردن ، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است (خاکی،۱۳۸۷،ص۱۷۸). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است :

۱-۸-۱) ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد –  نظام اندازه گیری عملکرد یک ابزار ضروری برای پاسخ به سوالاتی در مورد بهره وری در قالب عباراتی شامل کارآیی ، اثر بخشی و قابلیت پاسخگویی است. اندازه گیری عملکرد یکی از مهم ترین دستور کارهای مدیریت است. زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد شرکت است. اندازه گیری عملکرد را می توان در قالب اندازه گیری سه عامل بهره وری ، اثر بخشی و کیفیت (کیفیت ارائه کالاها و خدمات به مردم و مشتریان) نیز بیان نمود. بهره وری به صورت کمی نشان دادن خروجی ها و ورودی ها به شکل نسبت است که معمولاً صورت نسبت ، خروجی ها و مخرج آن ورودی ها می باشد. اثر بخشی عبارت از تعیین روابط بین خروجی های یک شرکت و اهدافی که شرکت سعی در تکمیل آن دارد می باشد.کیفیت نیز خروجی ها یا فرآیندی که طی آن یک خروجی تکمیل می شود را مورد آزمایش قرار می دهد و با ویژگی هایی مانند دقت ، عدم نقص و درجه پیچیدگی نشان داده می شود(منصوری،۱۳۷۸،ص۱۶۲). در این تحقیق این متغیر بر اساس دو ویژگی وکاربرد نظام اندازه گیری عملکرد که عبارتند از، تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی، اندازه گیری می شود. برای دستیابی به اطلاعات در مورد این متغیر از سنجه هایی جهت بررسی ویژگی های کلیدی نظام اندازه گیری عملکرد شرکت در قالب تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی استفاده گردیده است.

۱-۸-۱-۱) تسهیل در تصمیم گیری – اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملکرد و نیز تحلیل این اطلاعات در روند تصمیم گیری شرکت ها به کار گرفته می شود. نیاز به تسهیل در تصمیم گیری ها درخصوص اطلاعات مدیریتی می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری در برنامه ریزی و تصمیم گیری اشاره دارد. دراین تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد در تصمیم گیری های مدیریتی ، کیفیت و ظرفیت تصمیم گیری در شرکت ،تجزیه و تحلیل عملکردهای برنامه ریزی شده و نظارت بر پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده و همچنین تنظیم و اصلاح برنامه ها استفاده می شود.

۱-۸-۱-۲) قابلیت پاسخگویی تحقیقات حاکی از شواهد تحلیلی و تجربی درخصوص نیاز به پاسخگویی به ذینفعان و مدیران می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری برای نمایش اسناد و ارتقای ارزش های سازمانی اشاره دارد. برای اندازه گیری این متغیر از بررسی عملکرد مالی شرکت و مقایسه دستاوردهای شرکت در برابر بودجه و اهدافش از لحاظ کمی استفاده می شود.

۱-۸-۲) کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک استراتژی در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل به آن اهداف، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند.اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیرمدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران ارشد برای حفظ بقای سازمان یا شرکت و تعالی آن می باشد. چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن است. به بیان دیگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل می شود (ویلیام،۱۳۸۶، ص۱۴).کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک اشاره به میزان نفوذ یک واحد اجرایی بر اولویت های استراتژیک یک شرکت و استفاده از منابع آن شرکت اطلاق می گردد. واحدهای اجرایی به عنوان بازیگران مهم درون شرکت می باشند که اغلب منافع متضادی را در عرصه های مهم تصمیمات استراتژیک دنبال می کنند. این سوال که تا چه حد یک عملکرد مشخص قادر است بر کاربردی نمودن تصمیم گیری استراتژیک تأثیر داشته باشد پیامدهای بزرگی را برای مسیر استراتژیک شرکت و حرکت به سوی چالش های موجود در بازار درپی خواهد داشت. برای مثال عملکرد واحد تحقیق و توسعه ممکن است تاکیدی استراتژیک بر پیچیدگی و کیفیت محصول داشته باشد درحالی که واحد عملیات ممکن است از تمرکز بر هزینه ی تولید و بهره وری حمایت کند(Artz et al., 2012, p447). در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر میزان نفوذ نظام اندازه گیری عملکرد شرکت بر هشت حوزه ی تصمیم گیری استراتژیک ازجمله جهت دهی به استراتژی کل شرکت، تولید محصولات جدید،توسعه بازارهای جغرافیایی،تصمیمات مربوط به بودجه بندی،رضایتمندی مشتریان،قیمت گذاری ، انتخاب شرکای استراتژیک کسب و کار در نظر گرفته می شود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 33
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:40 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران، ۱۳۸۵،ص۹۴). مدل مفهومی در نظر گرفته شده برای این تحقیق با تغییراتی که در مدل ارایه شده در تحقیق آرتز و همکارانش[۱] (۲۰۱۲) انجام گردید به شکل زیر طراحی گردیده است. مدل فوق نشان دهنده این است که ویژگی های اندازه گیری عملکرد با توجه به متغیرهای تعدیل گر (قابلیت اطمینان، کاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژی و اندازه شرکت) بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک اثر گذارند.

 

نمودار ۱-۱) رابطه اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استرات‍‍‍ژیک

 

در این تحقیق کاربردی نمودن تصمیمات استرات‍ژیک ، متغیر وابسته[۲] است که به عنوان مهم ترین متغیر در این تحقیق به کار می رود و هدف توصیف یا پیش بینی این متغیر می باشد.متغیر مستقل[۳] این تحقیق ، ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد است که کاربرد آن شامل تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی می باشد. همچنین متغیرهای قابلیت اطمینان،کاربرد خاص، اندازه شرکت، نوع صنعت و نوع استراتژی به عنوان متغیرهای تعدیل گیر[۴] در این تحقیق مورد نظر می باشند.

 

۱-۶ ) سوالات تحقیق

سوالات این تحقیق به شرح زیر می باشند :

 1. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان وجود دارد ؟
 2. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص وجود دارد ؟
 3. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت وجود دارد ؟
 4. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد ؟
 5. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی وجود دارد ؟

۱-۷ ) فرضیه های تحقیق

فرضیه یک حدس عالمانه ای است درباره ی حل یک مسأله ، فرضیه را می توان به منزله ی رابطه ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. با توجه به بیان مسأله این تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق عبارتند از :

 1. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.
 2. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص رابطه ی مثبت وجود دارد.
 3. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد.
 4. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت رابطه ی مثبت وجود دارد.
 5. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی رابطه ی مثبت وجود دارد.

[۱] Martin Artz , Christian Homburg , Thomas Rajab

[۲] Dependent Variable

[۳] Independent Variable

[۴] Moderator

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 24
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:37 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

) فرضیه های تحقیق

با توجه به چهارچوب نظری و مدل تحقیق، فرضیه­های تحقیق به شرح زیر می باشد:

فرضیه ۱: رضایت مشتری با وفاداری مشتریان در شرکتهای بیمه آسیا استان گیلان  به طور مثبت در ارتباط می باشد.

فرضیه ۲: تصویر درک شده از شرکت با وفاداری مشتریان در شرکتهای بیمه آسیا استان گیلان  به طور مثبت در ارتباط می باشد.

فرضیه ۳: کیفیت درک شده از عناصر تعالی خدمت با وفاداری مشتریان در شرکتهای بیمه آسیا استان گیلان  به طور مثبت در ارتباط می باشد.

فرضیه ۴: اعتماد به طور مثبت با وفاداری مشتریان در شرکتهای بیمه آسیا استان گیلان  در ارتباط می باشد.

۱-۶) اهداف کلی تحقیق

۱-۶-۱)اهداف فرعی تحقیق

 1. سنجش متغیرهای موجود درتحقیق شامل وفاداری مشتری، رضایت مشتری، اعتماد، کیفیت درک شده و تصویر شرکت.
 2. تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق در قالب یک مدل.

۱-۶-۲)اهداف کاربردی:

کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک­ها و سایر سازمان­های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش وفاداری درمشتریان.

۱-۷)تعاریف متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

 1. وفاداری مشتری: موقعیتی است که یک مصر­ف کننده، وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست (حقیقی و همکاران،۱۳۸۹،ص۸۰).
 2. رضایت مشتری: در واقع ارزیابی کلی مشتری از محصول یا خدمت است بر مبنای اینکه آیا آن محصول یا خدمت نیازها و توقعات آن‌ها را برآورده ساخته است یا خیر؟(یول­ها و همکاران،۲۰۰۹، ص۳۰).
 3. تصویر درک شده از شرکت: استنباط کلی مصرف کننده از مرکز ارائه دهنده خدمات که بر اساس موقعیت فعلی و پیشین او دربرابر محرک‌ها است(یول­ها و همکاران،۲۰۰۹، ص۳۲).­
 4. کیفیت درک شده ازعناصر تعالی خدمت(نرم افزار) : کیفیت درک شده از نرم افزار به معنی بخشی از کیفیت است که نمایانگر عناصر تعاملی در خدمت ارائه شده مانند رفتار پرسنل و یا ویژگیهای محیط ارائه خدمت است(رشید[۱]،۲۰۰۳،ص ۷۴۳).
 5. اعتماد: اعتماد یک واژه شخصی است و به عنوان اعتقاد به قصد و نیت و خواسته طرف دیگر رابطه تعریف شده و بر اساس شهرت، شخصیت، سیستم‌ها و فرآیند‌ها بنا می شود (کولهو و هنسلر[۲]، ۲۰۱۲،ص۳۵۶).

۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 1. وفاداری مشتری: این متغیر به وسیله شاخص های خرید مجدد و توصیه به دیگران با ابزار پرسشنامه حاصل کار تحقیقاتی حقیقی و همکاران(۱۳۸۹)­ و با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه­­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) اندازه گیری می شود(حقیقی و همکاران،۱۳۸۹،ص۸۰).
 2. رضایت مشتری: این متغیر دارای دو بعد رضایت و کیفیت­درک­شده از سخت­افزار می باشد(حقیقی و  همکاران،۱۳۸۹،ص۸۵).
 • رضایت: این متغیر شامل شاخص های برآورده کردن انتظارات، ارائه اطلاعات به روز و دقیق، به روز رسانی خدمات به بیمه گذاران و رضایت از نحوه عملکرد شرکت و با ابزار پرسشنامه حاصل کار تحقیقاتی حقیقی و همکاران(۱۳۸۹) و با مقیاس طیف لیکرت۵ گزینه­ای خیلی کم تا خیلی زیاد اندازه گیری می شود.
 • کیفیت درک شده از سخت افزار: این متغیر با شاخص­های محیط فیزیکی و امکانات مناسب،سهولت فرایندهای کاری، شفافیت کاری و دانش و تخصص کارکنان با ابزار پرسشنامه حاصل کار تحقیقاتی حقیقی و همکاران(۱۳۸۹) و با مقیاس طیف لیکرت۵ گزینه­ای خیلی کم تا خیلی زیاد اندازه گیری می شود.
 1. تصویر درک شده از شرکت: ­­این متغیر با شاخص های اعتبار و خوشنامی شرکت،خوشنامی مدیران شرکت، تبلیغات مناسب شرکت، پیشرو بودن در ارائه خدمات نوین، تعهد شرکت به بیمه گذاران و داشتن اطمینان خاطر با ابزار پرسشنامه حاصل کار تحقیقاتی حقیقی و همکاران(۱۳۹)و با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه­ای خیلی کم تا خیلی زیاد اندازه گیری می­شود(حقیقی و همکاران،۱۳۸۹،ص۸۰).
 2. کیفیت درک شده ازعناصر تعالی خدمت(نرم افزار) : این متغیر دارای ۳ بعد خدمات قبل و بعد از فروش، برخورد بامشتری و سهولت خرید می باشد(حقیقی و همکاران،۱۳۸۹،ص۸۵).

[۱] Rashid

[۲]  Coelho and Hensler

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 67
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:35 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مقدمه

وفاداری مشتریان یکی از موضوع هایی است که امروزه از دیدگاه بسیاری از مدیران به ویژه در بخش خدمات، به علت فضای رقابتی حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است . امروزه، تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا نسبت به گذشته افزایش یافته وحفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنها مشکل تر شده است ودر صورتی تأمین خواسته های مشتریان می­تواند به افزایش وفاداری مشتری کمک کند .

در دنیای رقابتی امروز خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای رقیب روزبه روز به یکدیگر شبیه تر می شوند. و دیگر به سختی می­توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملاً نو در بلندمدت شگفت زده کرد. زیرا نوآورانه­ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند.

امروزه، عصر­وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمان­ها و اعتقادات است. تحقیقات بسیاری نشان داده­اند که رضایت مندی، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تأکید میورزید، دیگر آن را به رسمیت نمیشناسد، بلکه امروزه تنها مشتریانی که احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان دارند. برای سازمان به عنوان سرمایه هایی سودآور و طولانی مدت به شمارمی روند. در این فصل به طور مشروح به تعاریف هریک از متغیرهای تحقیق و اثر هریک از متغیرهای تحقیق بر متغیروابسته وفاداری مشتری به طور مجزا می پردازیم و در پایان این فص نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بیان می شود.

۲-۲) وفاداری مشتریان

بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود ولی در دیدگاه امروزی، بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری و توجه به رضایت مندی و کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری. امروزه، هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل سازمان همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند. امروزه متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. پرداختن به مقوله وفاداری و مطالعه وفاداری به نام و نشان (مارک) و وفاداری مشتریان توسط افراد زیادی بسط و گسترش داده شده است. وفاداری، ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد می کند. هرکسی از یک دوست خوب، همسر و یا همکار خوب توقع دارد که به او وفادار بماند. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه هر دو برنده باشند. در دنیای رقابتی امروز خدمات ارائه شده از سوی شرکت های رقیب روزبه روز به یکدیگر شبیه تر می شوند. و دیگر به سختی می توان مشتری را با ارائه خدمتی کاملاً نو در بلندمدت شگفت زده کرد. زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند(جعفری­نیا و همکاران،،۱۳۹۱،ص­۳۷).

امروزه، شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصا دی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بند ی بازار ضرور ی است مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکتهایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش­را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می شود (سوتان و کلین،۲۰۱۳، ص­۲۱۲) [۱]

[۱] Sutton and Klein,2013

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 46
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:32 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق ” بررسی تاثیر سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر نگرش مصرف کننده  و نیت و انجام به استفاده از رزرو اینترنتی هتل ” در سطح هتل های گیلان می باشد .

 

۱-۴-۲ اهداف علمی

هدف علمی این تحقیق ، سنجش شاخص های اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت کاربرد ، سودمندی درک شده بر نگرش و نیت و قصد استفاده ، در  رزرواسیون  اینترنتی هتل ها می باشد .

 

 

۱-۴-۳ اهداف کاربردی

هدف کاربردی تحقیق مشخص کردن تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها  در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه و یا ارتقا  وب گاه های موجود هتل ها (از طریق  بهینه سازی وب گاه  ، اطلاع رسانی بهتر و جامع تر وب گاه از طریق نمایش اتاق ها و محیط هتل  ، سریع بالا آمدن سایت ، بهینه سازی امکانات صوتی و تصویری ، ارائه اطلاعات گردشگری شهر و استان و … ) در جهت  افزایش مشتری و نهایتا  ارائه نتایج به هتل های استان می باشد  .

 

 

۱-۵  چارچوب نظری

چارچوب نظری عبارتست از ” شیوه خاصی از نگریستن به زندگی انسان که طی آن، فرضهای خاصی درباره ماهیت واقعیت اجتماعی عرضه می شود”  . ( ببی  ؛ ۱۳۸۴ : ۹۸ ) خلاف تصور عمومی ، نظریه و تحقیق به عرصه هایی مجزا تعلق ندارند ، بلکه مکمل یکدیگرند . نظریه القاء کننده فرضیه ها و در خلال حل یک مساله نظری می تواند موجد افکار بیشتری شود . با این توضیح  که می توان گفت استفاده از نظریه های اندیشمندان در مطالعات جمعیت و جامعه شناسی برای رسیدن به یک چارچوب نظری جامع تر ،که ایجاد کننده فرضیات و ایده های جدید باشد، امری لازم و ضروری است و به محقق کمک شایانی خواهد نمود.

مدل پذیرش فناوری به طور موفقیت آمیزی در محیط ها و سیستم های مختلف برای بررسی موضوع نیت استفاده از فناوری به کار رفته است . (قربانی زاده و همکاران ؛ ۱۳۸۷: ۱۳) مدل پذیرش فناوری را ،  دیویس براساس تئوری عمل مستدل برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری داده ها  بوسیله کاربران در رساله ی دکترایش معرفی کرده است . ( احمدی و جدیدی ؛ ۱۳۹۰ : ۹۲ ) مدل این تحقیق علاوه بر تأثیر متغیرهای سودمندی و سهولت استفاده (باورهای اصلی در مدل پذیرش فناوری دیویس) ، به بررسی تأثیر متغیرهای اعتبار و اعتماد و سازگاری (میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود) بر نیت افراد به استفاده از رزرو اینترنتی هتل از طریق تاثیر آنها بر نگرش نیز می پردازد . (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ ۱۳۹۱)

متغیر های  وابسته” نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند که به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته اند . متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی و سهولت استفاده به عنوان متغیرهای کلیدی نیت رزرو اینترنتی هتل در مدل گنجانده شده اند. این مدل پیشنهادی سایر متغیرهای کلیدی از جمله اعتبار، اعتماد و سازگاری را هم به مدل ابتدایی اضافه کرده است. گنجاندن این متغیرها در مدل ، این مدل را به یک مدل منسجم تبدیل می کند. شکل ۱-۱ مدل تحقیق را نشان می دهد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 55
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:30 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

در این تحقیق سازگاری بعنوان میزان برداشت فرد از هماهنگی  نوآوری  با ارزش های موجود ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است .  برای بررسی عملیاتی  متغیر مستقل سازگاری در پرسشنامه این تحقیق ،  ۵ سوال مطرح شده است که شامل سوالات (۱۱ تا ۱۵ ) پرسشنامه       می باشند. شاخص های مرتبط با متغیر سازگاری در سوالات پرسشنامه عبارتند از : استاندارد بودن خدمات دریافتی ، معرفی کامل خدمت در سایت رزرو اینترنتی  و تناسب خرید آنلاین ( اینترنتی ) با زندگی شخص و برطرف کردن نیاز های او .

 

۱-۷-۱-۴  متغیر سهولت  درک شده

تعریف نظری

میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده  از سیستم موردنظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت. ( دیویس[۱] و دیگران ؛ ۱۹۸۹ : ۹۸۵) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این  واقعیت است که وی  درک کند استفاده از سیستم آسان است . ( ونکاتش و دیویس[۲] ؛ ۲۰۰۰ : ۱۸۷)

بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس  [۳] TAM که در  سال  ۱۹۸۹ ارائه شد ، دو متغیر  سهولت استفاد درک شده یا PEOU [4]   و سودمندی درک شده یا PU  [۵]  نگرش افراد درباره یک فناوری، تمایل و قصد استفاده از فناوری و در نهایت رفتار واقعی در استفاده از فناوری را تعیین  و تبیین می کنند و همچنین متغیرهای مستقل یا بیرونی، از طریق تأثیری که بر PU و PEOU دارند، بر پذیرش فناوری موثر هستند. (کفاشان ؛ ۱۳۸۹ )

تعریف عملیاتی

در این تحقیق  متغیر سهولت درک شده  ، میزان درک مصرف کننده از آسانی و سهولت استفاده از انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی میزان  متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، ۵ سوال مطرح شده است که شامل سوالات( ۱۶ تا ۲۰ )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از :  آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین  سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .

 

۱-۷-۱-۵  متغیر سودمندی درک شده

تعریف نظری

سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت  او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد[۶] ؛ ۱۹۹۵: ۱۵۲) بر اساس مطالعه تئو و تان  در سال۲۰۰۰ ، (تان و تئو[۷] ؛ ۲۰۰۰)  میزان سودمندی  از استفاده درک شده به عنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص  کردن  پذیرش  یک  تکنولوژی جدید شناسایی شده است. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ ۱۳۹۲ )

سودمندی استفاده درک شده به این معنی است که استفاده از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا می برد .(; ۲۰۰۱ ; Davis; 1993 ;  Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani

 

 

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص ، باعث بهبود  وضعیت  او می شود  . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده  در پرسشنامه این تحقیق  ، ۵ سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( ۲۱  تا ۲۵ ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده  در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ،  پاسخگو بودن سایت ها  و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .

 

۱-۷-۲ متغیرهای وابسته

متغیرهای  وابسته “نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .

 

۱-۷-۲-۱  متغیر نگرش

تعریف نظری

نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد .( ترکان و کجباف ؛ ۱۳۸۷) یکی از دلایل اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی موثر است ، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ، به عنوان طرح ذهنی عمل می کند و به عبارت دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم ، موقعیت ها و حوادث را سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد . ( آذربایجانی و همکاران ؛ ۱۳۸۵ )

تعریف عملیاتی

[۱] Davis

[۲] Venkatesh  &  Davis

[۳] Technology acceptance model

[۴] Perceived Ease Of Use

[۵] Perceived Usefulness

[۶] Taylor  &  Todd

[۷] Tan  &  Teo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 50
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:26 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

فرضیات تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

عوامل موثر بر نگرش افراد نسبت به رزرو اینترنتی هتل ، تاثیر مثبتی بر نیت نسبت به این نوع رزرو می گذارد  .

 

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

فرضیه ۱٫ اعتبار درک شده نسبت به رزرو اینترنتی هتل برنگرش فرد به این نوع رزرو تاثیر می گذارد.

فرضیه ۲٫ اعتماد فرد به رزرو اینترنتی هتل تاثیر مثبتی بر نگرش به این نوع رزرو می گذارد .

فرضیه ۳٫ سازگاری فرد نسبت به رزرواینترنتی هتل برنگرش نسبت به این نوع رزرو تاثیر می گذارد.

فرضیه ۴ . ادراک فرد از سودمندی رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیر سهولت درک شده از این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه ۵ . نگرش فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سهولت انجام این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه ۶ . نگرش فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی انجام این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه ۷ . نیت  فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرنگرش وی از رزرو اینترنتی هتل قرار می گیرد.

فرضیه ۸  . نیت  فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی رزرو اینترنتی هتل قرار می گیرد.

 

۱-۷  تعاریف نظری وعملیاتی متغیر های تحقیق

۱-۷ -۱ متغیرهای  مستقل

در این تحقیق از پنج متغیر اصلی بعنوان  متغیر های کلیدی مستقل  استفاده گردیده است که شامل  اعتبار طرف تجاری ،  اعتماد مشتری به وی  ، سازگاری و سودمندی و سهولت استفاده می باشند .

 

 

 

 

۱-۷-۱-۱  اعتبار

تعریف نظری

اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است .( ال گهتانی[۱] ؛ ۲۰۱۱ )  اعتبار بعنوان  زیرساخت معامله، بخش مهمی از اعتبار شخص فروشنده آنلاین و نگرش مثبت خریدار آنلاین را تشکیل می دهد . پژوهش های انجام گرفته در زمینه بانکداری اینترنتی، نشان داده اند که  اعتبار درک شده تاثیر قابل ملاحظه بر نگرش مشتری به استفاده از فناوری دارد.   (Lewis et al. ; 2010 : 417 ; Koenig Aderonke and Charles ; 2010:6)

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. برای بررسی عملیاتی   متغیر مستقل اعتبار در پرسشنامه این تحقیق ، ۵ پرسش  مطرح شده است که شامل سوالات ( ۱ تا  ۵ ) پرسشنامه  می باشند .  شاخص های مرتبط با متغیر اعتبار در سوالات پرسشنامه عبارتند از : شهرت سایت های رزرو اینترنتی ، هتل هایی که دارای سایت اینترنتی هستند ، سایت هایی که کد رهگیری صادر      می کنند و وجود علامت نماد الکترونیک[۲] در سایت .

 

۱-۷-۱-۲ اعتماد

تعریف نظری

اعتماد یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوری هایی از قبیل تجارت الکترونیک است . ۲۰۱۱ : ۵۷۶)  Goles et al.  ;  ۲۰۰۹ : ۸ ; Wu et al  😉     پژوهش های زیادی به تاثیر قابل توجه اعتماد کاربران اینترنت بر نگرش آنها به استفاده از خرید اینترنتی ، بانکداری بر خط (اینترنتی ) یا تبادل پول و اطلاعات شخصی حساس اشاره کرده اند. Eriksson et al. ; 2005: 208; Wu et al. ; 2011:575) )

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش، اعتماد به عنوان اینکه تا چه حد یک فرد معتقد است که استفاده از رزرو اینترنتی هتل امن است و هیچ تهدیدی حریم خصوصی او را با خطر مواجه نمی کند تعریف شده است .برای بررسی عملیاتی  متغیر مستقل اعتماد   در پرسشنامه این تحقیق ، ۵ سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( ۶ تا ۱۰ ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتماد در سوالات پرسشنامه عبارتند از : اعتماد به سایت های گردشگری از لحاظ ورود اطلاعات شخصی و مالی  و همچنین  اعتماد به تعهد سایت های رزرو اینترنتی .

 

۱-۷-۱-۳  سازگاری

تعریف نظری

سازگاری نیز عبارت است از میزان برداشت و دریافت  فرد از هماهنگی و همراستا بودن  نوآوری  با  ارزش ها و معیارهای موجود ، دانسته های پیشین ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است.  )یغمایی و شیرازی؛ ۱۳۹۰ )ویژگی های ادراک شده ی نوآوری معیار مناسبی برای پیش بینی پذیرش فناوری هستند و قابلیت پیش بینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی، و اجتماعی است. (Ngai et al.; 2012:117)

[۱] Al –Gahtani

[۲] E-nemad

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 62
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 7:18 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

اهداف تحقیق

در اجرای پژوهش های علمی، پس از بیان مسأله تحقیق، هدف پژوهش به صورتی که به شکل عملیاتی و از طریق مشاهده عینی قابل دسترس باشد ارائه می گردد(سرمد و همکاران،۱۳۸۵). براین اساس و با توجه به مدل مورد استفاده در این تحقیق، یعنی مدل(اومام و همکاران[۱]،۲۰۰۸)  هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

۱-۴-۱- هدف اصلی

سنجش عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 1. سنجش عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 2. سنجش عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 3. سنجش عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 4. سنجش عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 5. تعیین رتبه بندی عوامل چهارگانه
شکل(۱-۲). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

منبع: (اومام و همکاران،۲۰۰۸)

 

 

 

 

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سوال اصلی

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت کدامند؟

۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق

 1. عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند؟
 2. عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
 3. عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
 4. عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
 5. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۶-۱- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی یک فرآیند برای تبدیل یافته های جدید تحقیقاتی و توسعه ایده های جدید تحقیقاتی می باشد(ژائو[۲]،۲۰۰۴) که به منظور تولید محصولات جدید و یا بهبود یافته، خدمات، فرآیندها و فناوری های قابل عرضه به بازار برای ارزش آفرینی اقتصادی است (ماکوی و همکاران[۳]،۲۰۰۷).

 

۱-۶-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی:

در این پژوهش براساس مدل(اومام و همکاران،۲۰۰۸) چهار عامل فردی، نهادی، محیطی و سازمانی در نظر گرفته می شود.

[۱] Umam et al

[۲]  Zhao

[۳] Maccoy et al.,

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 56
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 0:54 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

مقدمه

در نتیجه فشارهای اقتصادی و تمایل به مستقل شدن دانشگاه ها در بودجه های داخلی، دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند و مشاهده می شود که تجاری سازی دارایی های فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم های دانشگاهی تبدیل شده است و در بیشتر کشورها تمرکز سیاست گذاری ها به سمتِ نقش رابطه­ی صنعت و دانشگاه در تقویتِ کارآفرینی در صنایع جدید و سریع الرشد معطوف شده است (سازمان همکاری اروپا[۱]،۲۰۰۳).  از این رو دانشگاه ها به عنوان مهم ترین بازیگر در اقتصاد دانش بنیان به حساب می آیند و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و نوآوری های مرتبط با تحقیق و توسعه، به عنوان مهمترین عوامل ثبات اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شوند(آرورا و همکاران،۲۰۰۱). در واقع دانشگاه ها به طور مشترک در حال رسیدن به نوعی ماهیت کارآفرینانه اند؛ به نحوی که دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای کارآفرین بوده(سیگل و همکاران،۲۰۰۴)و به عنوان منشا و خواستگاه توسعه فناوری هایی که برای فعالیت های اقتصادی می توانند مفید واقع شوند، در نظر گرفته می شوند(مووری و همکاران[۲]،۲۰۰۱). یعنی علاوه بر پژوهش و آموزش، دارای “مأموریت سوم” توسعه اقتصادی هستند(اتزکوویتز،۲۰۰۴). تغیر نقش دانشگاه ها از تولید کننده دانش به ایجادکننده سرمایه از دانش، که با هدف بهبود عملکرد اقتصاد ملی یا منطقه ای و نیز مزیت های مالی حاصله برای دانشگاه و اساتید آن صورت می گیرد (اتزکوویتز و همکاران،۲۰۰۰) .منجر به به افزایش فعالیت‎های مرتبط با تجاری سازی در دو دهه اخیر شده است.  از این رو باید به طراحی سناریوهای متفاوتی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه، اهتمام ورزید. از این جهت، دانشی که در دانشگاه ها و مراکز آکادمیک ایجاد می‌گردد چنانچه در مراحل بعدی تبدیل به محصول، خدمت یا فناوری نگردد، از نظر اقتصادی دانش بیهوده‌ای تلقی خواهد شد و نخواهد توانست ارزش افزوده‌ای را برای جامعه ایجاد کند. و در نتیجه ایجاد و ذخیره‌سازی دانش در دانشگاه‌ها به تنهایی راضی کننده نبوده و اطمینان از کاربرد آن به گونه‌ای که جامعه بتواند از منافع سرمایه‌گذاری در تحقیقات بهره‌برداری نماید یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی خواهد بود. اهمیت این موضوع تا حدی است که  برخی از نویسندگان مدعی اند که دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقش جدیدی را برعهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری دانش بنیان در توسعه­ی سازمان های صنعتی روز به روز بیش تر می شود، دانشگاه ها می توانند نقش بیش تری را در توسعه ی نوآوری جامعه ایفا کنند(راسموسن و همکاران[۳]،۲۰۰۶).

سالهاست که تدریس و تحقیق از ماموریت های اصلی دانشگاه بوده اند. اما این ماموریت­ها بتدریج و با ظهور چارچوب­هایی مانند بیوتکنولوژی، جهانی شدن، کاهش بودجه­های پایه، منظرهای جدید درخصوص نقش دانشگاه در نظام تولید دانش را تغییر داده اند( راسموسن و همکاران،۲۰۰۶). سیاستگذاران بر این امر تاکید می­نمایند که فاصله زمانی زیاد بین کشف دانش در دانشگاه و استفاده از آن توسط شرکت­ها، رقابت پذیری شرکت های آمریکایی در صنایع کلیدی مانند فلزات، خودرو، تلویزیون و نیمه هادی ها را دچار نقصان کرده است (مارشال،۱۹۸۵).[۴] در سال ۱۹۷۰ رویکرد دانشگاه های امریکا تمرکز بر توسعه فناوری‎های جدید  بود و مجلس و سیاستگذاران نبود تمرکز در انتقال این فناوری ها برای کاربردهایی در بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار دادند(اداره حسابداری عمومی آمریکا[۵]،۱۹۹۸). در ۱۹۸۰ کنگره امریکا سعی کرد که موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق قانونگذاری که به قانون بیه- دول معروف شد برطرف (فلدمن و همکاران،۲۰۰۲). دانشگاه ها بطور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دروازه­ای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی یا اثرات غیر مصطلح[۶] را منجر شد (چانگ و همکاران،۲۰۰۹). گیبونس و دیگران[۷] (۱۹۹۴) بحث می کنند که درحال حاضر یک تغییر اساسی در نظام تولید دانش می دیده می شود که با سازمان های جدید و روابطی با خصوصیات همچون انعطاف پذیری، چند رشته ای و ناهمگون شناخته می شوند در حال گسترش است. در همین رابطه در ادبیات مدل منحنی حلزونی سه گانه نیز بیان می کند که قبول تجاری سازی به عنوان یک فعالیت اصلی دانشگاهی، انقلابی دانشگاهی را شکل می دهد (راسموسن و همکاران،۲۰۰۶).

مارک من و همکاران[۸] (۲۰۰۸) اشاره می نمایند که نرخ تحقیق و توسعه تکنولوژی رو به افزایش است چرا که گسترش دانش باعث کاهش هزینه های مرتبط با سازماندهی می شود. استلزام کلیدی این امر اینست که سازمان ها (چه سازمان های انتفاعی و چه غیرانتفاعی) تنها روی ظرفیت های داخلی تحقیق و توسعه تکیه نکنند. هیچ سازمانی دارای نیروی دانشی کافی در دسترس نمی باشد. هیچ موسسه ای نمی تواند تمامی موضوعات علمی مرتبط با ارائه محصول را تحت پوشش دهد و شرکت های بزرگ اغلب توانایی کنترل فرایندهای تولید در یک خط را ندارند. در عوض شرکت ها ناگزیرند تا ظرفیت توسعه و تحقیق خود را از طریق مشارکت در خرید، تهیه جواز و تحقیقات مشترک با سازمان ها و نهادهای دولتی در نظر بگیرند (چزبرگ[۹]،۲۰۰۳).

[۱] OECD

[۲] Mowery et al

[۳] Rasmussen,et al

[۴] Marshall

[۵] US General Accounting Office

[۶] the anti-commons effect

[۷] Gibbons et al.

[۸] Markman  .et al

[۹] Chesbrough

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید : 45
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395 زمان : 0:51 | نویسنده : پایان نامه | لینک ثابت | نظرات ()

صفحات سایت

تعداد صفحات : 30
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 1162
کل نظرات : 0
آمار کاربران
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 84
باردید دیروز : 83
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 618
بازدید ماه : 768
بازدید سال : 15,965
بازدید کلی : 46,723
اطلاعات کاربری